Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Nederlands Archief

Het Vijfde Perspectief: het transcenderen van ruimte en tijd

Een Hathor planetaire boodschap middels Tom Kenyon

Het binnengaan van hogere dimensies van bewustzijn vereist een fundamentele verschuiving in waargenomen tijd en ruimte.

Dit is een cruciale verschuiving in perceptie die wij willen bespreken met gebruik van een theoretisch perspectief en een praktische techniek, welke het gebruik van een klankmeditatie omvat die we voor dit doeleinde hebben gecreëerd.

De theorie

Er zijn veel wijzen om hogere dimensies te zien. Wat wij willen delen is een basaal schema van hoe wij dimensies zien en de uitdagingen waarmee jullie worden geconfronteerd terwijl je de transitie maakt naar een hogere dimensionale werkelijkheid.

Jullie belichaamde biologische werkelijkheid (dat wil zeggen, jullie fysieke lichaam) is verankerd in de derde en de vierde dimensie van bewustzijn, zoals wij het zien.

Jullie zijn zeer vertrouwd met de derde dimensionaliteit van jullie wereld. Jullie zenuwstelsel is zeer goed afgestemd op deze werkelijkheid. Jullie complex van brein/verstand/lichaam is gesynchroniseerd met de fysieke werkelijkheid van jullie wereld. Jullie biologisch overleven hangt af van jullie navigatie van de ruimte om jullie heen. Verder zijn jullie lichaam, verstand en bewustzijn verankerd in jullie perceptie van tijd.

Jullie hogere dimensionale bewustzijnsniveaus zijn echter niet gebonden aan deze beperkingen. Zij zijn vrij van ruimte- en tijd-georiënteerde restricties. Dit komt door het feit dat jullie hogere dimensionale lichaam geen massa of lichamelijkheid heeft en zodoende niet beïnvloed wordt door gravitatievelden.

Tijd wordt ten zeerste beïnvloed door gravitatievelden. Verder wordt jullie tijdperceptie beïnvloed door conditionering. De combinatie van gravitatievelden en maatschappelijke conditionering heeft erin geresulteerd dat de meeste mensen merken dat zij aan hun lot zijn overgelaten in de beperkingen van ruimte en tijd.

Pragmatisch gesproken is jullie ervaring van “werkelijkheid” een gevolg van het trillingsniveau waarmee jullie je vereenzelvigen. Wanneer je je vereenzelvigt met hogere bewustzijnsniveaus raak je bevrijd van de beperkingen van ruimte en tijd en opereer je in een vloeiender werkelijkheid.

Wanneer je je alleen met je biologische werkelijkheid vereenzelvigt ben je, voor alle doeleinden, gevangen in ruimte en tijd.

In deze boodschap zullen we voor jullie een methode presenteren om je persoonlijke identiteit vanuit de beperkingen van waargenomen tijd en ruimte te verschuiven naar de vrijheid van de hogere dimensies, terwijl je ook je dagelijks leven leeft in een aan deze beperkingen (i.e., ruimte en tijd) gebonden beschaving en dimensionale werkelijkheid.

Maar voordat we deze methode geven, moeten we ons eerst een beetje verder in de theorie verdiepen.

Zoals we het zien is tijd de vierde dimensie. Voor ons zijn tijd en ruimte nauw met elkaar verbonden. Jullie wetenschappers hebben de theorie van Einstein bevestigd dat grote objecten met massa zwaartekrachtvelden genereren, welke zowel ruimte als tijd veranderen.

Voor ons is de vijfde dimensie de eerste bewustzijnsdimensie buiten de beperkingen van tijd en ruimte (dat wil zeggen, de derde en vierde dimensie). En wezens in de vijfde dimensie hebben geen massa en zijn daarom dus niet onderworpen aan de invloed van zwaartekrachtvelden.

Terwijl de vijfde dimensie niet persé lichamelijkheid heeft, heeft zij wel vorm, of objecten. Maar vanuit jullie perspectief lijken vormen in de vijfde dimensie kortstondig—zonder substantie of werkelijkheid.

Wanneer jij de vijfde dimensie binnengaat, zul je jezelf nog steeds ervaren als met een vorm (dat wil zeggen, een lichaam). En dingen in de vijfde dimensie zullen jou net zo solide toeschijnen als de vormen die je in je huidige werkelijkheid ervaart. Maar je ervaring van ruimte zal veel vloeiender zijn en tijd zal niet bestaan als referentiepunt

Er zijn mensen die zeggen dat al je problemen op magische wijze en onmiddellijk opgelost zullen zijn, wanneer je hogere dimensies binnengaat. Dit is niet onze ervaring. De uitdagingen zijn gewoon anders. De mogelijkheden zijn ook anders, omdat je niet beperkt wordt door de begrenzingen van de ruimte en de tijd, zoals je ze in je huidige belichaamde werkelijkheid ervaart. Dit geeft je meer mogelijkheden voor creativiteit en datgene wat wij “dimensionale evolutie” noemen.

Dimensionale evolutie is de ontwikkeling van het vermogen om gelijktijdig meerdere dimensies gewaar te zijn en daarin te werken. De reis naar deze toestand van meesterschap kan werkelijk lang en ingewikkeld zijn, omdat het het door directe ervaring in een specifieke dimensionale werkelijkheid verblijven impliceert. Bijvoorbeeld, je huidige belichaamde leven is—vanuit het standpunt van dimensionale evolutie—een gelegenheid om de derde en vierde dimensie onder de knie te krijgen. Het is ook een gelegenheid om hogere dimensies te ervaren terwijl je tegelijkertijd een belichaamd bestaan leeft. Een op deze manier geleefd leven accelereert dimensionale evolutie snel, en deze boodschap is met meerdere informatieniveaus gecodeerd voor degenen onder jullie die deze radicale wijze van zijn zijn binnengegaan.

Vanuit ons perspectief bezitten jullie een mensachtige vorm tot en met de negende dimensie. Elke volgende bewustzijnsdimensie is subtieler (minder dicht) dan de vorige. Voor degenen die de tiende dimensie binnengaan, verdwijnt vorm zoals jullie die kennen volledig en worden jullie meer geometrische van aard.

Wanneer we de tiende dimensie binnengaan, worden we bollen. We zijn niet de bollen die op foto’s verschijnen, waarnaar sommige mensen refereren als orbs. Echte orbs zijn, in tegenstelling tot de fotografische artefacten of beetnemerij, inter-dimensionale wezens die een sferische geometrie hebben. En als je beter kijkt, zullen deze sferen innerlijk complexe labyrinten openbaren. De bolvormige aard van inter-dimensionale wezens is een gemeenschappelijkheid en veel verschillende typen wezens hebben deze geometrische vorm.

Wanneer we de tiende dimensie binnengaan, worden sommigen van ons datgene wat wij de Aethos noemen, welke we in andere boodschappen hebben besproken.

Maar laten we onze aandacht weer op jullie richten. De mensheid wordt snel collectief naar de vijfde dimensie getrokken. Dit is een onvermijdelijke evolutionaire verschuiving, een die beladen is met zowel gevaar als mogelijkheid en we willen nu een paar van de uitdagingen bespreken waarmee jullie worden geconfronteerd als jullie deze overgang maken.

Voor het doeleinde van deze discussie willen we deze uitdagingen in drie categorieën verdelen: 1) natuurlijk voorkomende uitdagingen voor bewustzijnsovergangen, 2) door de mens veroorzaakte invloeden en 3) buitenaardse inmenging.

Natuurlijk voorkomende uitdagingen

Transities naar hogere dimensies zijn problematisch vanwege radicale verschillen in perceptie tussen wezens die gebonden zijn aan zwaartekracht en die welke dat niet zijn. Met andere woorden, op de drempel tussen de derde en vierde dimensionale werkelijkheid en je vijfde dimensionale werkelijkheid word je geconfronteerd met een “muur” van perceptuele verschillen.

Sommige mensen die de vijfde dimensionale werkelijkheid ervaren, denken werkelijk dat ze hun verstand verliezen. Dit komt omdat waargenomen tijd en ruimte tijdelijk worden opgeschort. Perceptie is vloeiender in de hogere dimensies en wanneer je deze dimensies binnengaat, sta je buiten je eigen leven. Het is alsof je losgekoppeld bent van de werkelijkheid en de eisen van je aardse bestaan, hetgeen immense opluchting of immense angst kan creëren, afhankelijk van je persoonlijke psychologie.

Wanneer je bewustzijn naar de vijfde dimensie verschuift, verandert je persoonlijke identiteit. Je kunt je gewoon niet vereenzelvigen met je aardse bestaan op de wijze waaraan je gewend bent. Deze uitdaging is, vanuit ons perspectief, eigenlijk het moeilijkst wanneer je de vijfde dimensie voor de eerst keer binnengaat. Transiteren van de vijfde naar hogere dimensies is inherent eenvoudiger omdat je al gewend bent aan het verdwijnen van ruimte en tijd als beperkingen.

De transitie naar de vijfde dimensie (en hoger) vereist finesse jouwerzijds indien je de taak van het leven van je dagelijks leven moet volbrengen, terwijl je aan deze geëxpandeerde werkelijkheid tegemoet komt.

Een van de toekomstige vermogens van de mensheid, collectief gesproken, zal het vermogen zijn om in derde en vierde dimensies te leven—in de betekenis van ruimte en tijd zoals jullie die momenteel kennen—en tegelijkertijd in de vijfde dimensie te leven, waar tijd en ruimte niet als beperkingen worden ervaren.

Deze duale werkelijkheid zal de mensheid immense creatieve inzichten en vaardigheden bieden, maar zoals met de meeste progressies is dit een bel-kromme. En velen van jullie die dit bericht lezen, zijn waarschijnlijk verder vooruit in deze overgang dan het merendeel van de mensheid. Dit kan jou je laten voelen als een vreemdeling die in een vreemd land woont.

Door de mens veroorzaakte invloeden

Jullie overgang van de derde en vierde dimensionale werkelijkheid naar de vijfde en hoger wordt des te moeilijker gemaakt door de door de mens veroorzaakte of culturele invloeden.

Vanuit het standpunt van dimensionale evolutie is het bouwwerk van jullie volledige beschaving op een illusie gebaseerd. De illusie is dat jullie wereld solide is en dat ruimte en tijd onverzettelijke werkelijkheden zijn, die niet kunnen worden beïnvloed door jullie bewustzijn.

Terwijl jullie biologisch gedwongen worden aandacht te schenken aan de eisen van de derde en vierde dimensies in jullie dagelijks leven, is aandacht schenken aan waargenomen ruimte en tijd iets anders dan geloven dat zij de enige werkelijkheid zijn.

Jullie op territoria gebaseerde filosofische, religieuze en politieke stelsels gedijen op de bestendiging van deze illusie en zijn er afhankelijk van. Maar naar onze mening zal het kaartenhuis dat jullie menselijke beschaving noemen, uiteindelijk instorten en radicaal evolueren naarmate meer en meer mensen zichzelf bevrijden van het leven van een beperkt leven, dat uitsluitend op lagere dimensionale werkelijkheden wordt georiënteerd.

Laten we onze aandacht nu richten op andere invloeden die jullie overgang naar hogere dimensionale werkelijkheden negatief kunnen beïnvloeden en negatief beïnvloeden.

Jullie ecosysteem is in een neerwaartse spiraal waardoor het voor biologische organismen steeds moeilijker wordt om te overleven. Dit creëert een immense spanning voor al het dierlijke en plantaardige leven, waaronder de mens. Sommige van de bedreigingen voor het ecosysteem zijn kosmisch van aard, zoals zonne-activiteit, evenals gamma en andere vormen van straling vanuit de verre ruimte. Sommige van de bedreigingen zijn afkomstig van veranderingen in de aarde zelf, maar veel van de degradatie van het ecosysteem komt door de mens, met inbegrip van—maar zeker niet beperkt tot—de uitstoot van koolstof en de verzuring van de oceanen.

We zullen geen tijd of ruimte (een privé-grapje) nemen om dit verder te bespreken omdat het is zeer ingewikkeld is. Maar iedereen die gelooft dat alles in orde is met de ecologische werkelijkheid van uw planeet, verkeert in ontkenning.

Dit brengt ons tot de machthebbers, diegenen die zichzelf machtigen anderen van hun macht te ontdoen. We verwijzen op dit moment naar corporate personen die verkeerde informatie over het ecosysteem verspreiden, zodat zij hun inkomen ten koste van de levensvormen van jullie planeet kunnen bestendigen.

Dit is een intelligentie-test voor de mensheid, en indien jullie niet collectief ontwaken en zien dat jullie gemanipuleerd zijn en er gebruik is gemaakt van jullie door de machthebbers—zowel gezien als ongezien—zal jullie ecosysteem blijven degraderen en zullen jullie worden geconfronteerd met een toekomst, die de moeite van het leven niet waard is.

Buitenaardse inmenging

Een deel van wat wij buitenaardse inmenging noemen, is genetisch van aard en heeft te maken met de vroege genetische manipulatie door de Annunaki. Deze buitenaardse beschaving creëerde in wezen een slavenras ten behoeve van de mijnbouw van goud, hetgeen zij hard nodig hadden om de energiebalans van hun slinkende atmosfeer te versterken. Een genetisch experiment werd uitgevoerd, waarbij vroege primaten op aarde genetisch werden veranderd door de Annunaki om als werknemer te dienen, als slaaf, ten behoeve van de mijnbouw. Zodoende is er, ingebouwd in de genetische codering van jullie biologie, een diep verankerde tendens om dienstbaar te zijn en om wat jullie als “diviene wezens” waarnemen, te aanbidden.

De vroege mens nam de Annunaki (en vele andere galactische en intergalactische reizigers) waar als goden, maar deze wezens waren gewoon technologisch zo geavanceerd dat louter hun aanwezigheid en handelingen magie leken voor minder ontwikkelde geesten.

Het punt van transitie vanuit de beperkingen van het derde en vierde dimensionale bestaan naar de grotere vrijheid van de vijfde dimensie en verder, kan een emotionele uitdaging creëren. Dit komt door het feit dat de immense, in hogere dimensionale werkelijkheid ervaren vrijheid tijdelijk verwarrend kan zijn. Dit type desoriëntatie wordt veroorzaakt door twee factoren 1) het verdwijnen van waargenomen ruimte en tijd als referentiepunten en 2) de Annunaki manipulatie.

Indien je jezelf niet hebt bevrijd van het Annunaki genetische sjabloon van dienstbaarheid en aanbidding, kan jouw ervaring van de hogere dimensies worden besmet.

Dit is te wijten aan de eenvoudige waarheid dat er een veelheid aan inter-dimensionale wezens is, buitenaards en andere, welke met graagte het gat zullen opvullen—die zich zullen voeden aan jullie onderdanigheid aan hun wil en zullen gloriëren in jullie aanbidding.

Indien dit je keuze is dan zal dit je werkelijkheid zijn. Wij hebben geen oordeel over of je dit al dan niet kiest, maar we denken wel dat een dergelijke keuze ongelukkig zou zijn.

De nexus van onze boodschap is er één van persoonlijke bekrachtiging en vrijheid, dus we waarschuwen jullie terwijl jullie de vijfde en hogere dimensionale werkelijkheden binnengaan, om buitenaards geïmplanteerde wanen dat er andere wezens zijn waarvoor jullie moeten buigen, te vermijden. Eer hen indien ze eerbaar zijn, ja. Voor iemand buigen? Nooit!

Dood en de vijfde dimensie

Wanneer je je vereenzelviging naar de vijfde dimensie verschuift, lijkt je persoonlijke geschiedenis in dit leven een droom. Dit komt omdat je de zintuiglijke ankers van je belichaamde leven hebt overstegen en jouw hele geschiedenis en alle geschiedenis van dit universum als droom worden ervaren.

Tijdens bepaalde toestanden van diepgaand verruimd bewustzijn, kan deze droomachtige aard van het leven direct worden ervaren. Maar voor de meeste mensen komt deze ervaring alleen boven middels de overgang die jullie “dood” noemen.

Er zijn twee typen dood die we willen bespreken. Het eerste type dood is de psychologische en geestelijke metamorfose die optreedt wanneer je naar de vijfde dimensionale werkelijkheid verschuift. Dit kan vaak aanvoelen als een soort dood, omdat je habituele oriëntatie op de zintuiglijk gebaseerde werkelijkheid van je leven verdwijnt. Wie ben jij? Wat is de betekenis van je leven? Deze fundamenteel existentiële vragen worden diepgaand beïnvloed door de transities naar de vijfde en hogere dimensionale werkelijkheden.

En dus zeggen wij tegen jullie, voor degenen van jullie die dit lezen en in transitie naar de vijfde dimensie zijn—of hoger—raak niet ontzet door de gevoelens van je ondergang. Je gevoelens van je naderende dood kunnen in je opkomen ten gevolge van je transitie naar een hogere dimensionale werkelijkheid en zijn geen voorbode van je fysieke dood.

Het tweede type dood dat we willen bespreken, is de dood van je biologische werkelijkheid (dat wil zeggen, je fysieke lichaam). Bij de uiteindelijke voltooiing van het stervensproces zul je niet langer zintuiglijke inbreng ontvangen vanuit je buitenwereld en je ervaring van ruimte en tijd (zoals je ze nu ervaart) zullen zijn gewist. Dit kan zeer verwarrend zijn indien je niet voorbereid bent. Het kan ook zeer opwindend zijn indien je de aard van wat er gebeurt, begrijpt.

Als je jezelf geheel en al vereenzelvigt als zijnde enkel een biologisch organisme, kan het moment van je dood beangstigend zijn. Indien je echter de vrijheid van de vijfde dimensionale werkelijkheid of hoger al hebt geproefd, zal je transitie door de dood makkelijker zijn.

Bij de voltooiing van je biologische dood zul je, vanuit onze ervaring en ons perspectief, worden geconfronteerd met drie portalen. De eerste is een tunnel van licht. De tweede is een portaal, geopend door de energetica van een goeroe of verlosser. En de derde is een portaal, of een tunnel, die naar duisternis leidt.

De lichttunnel wordt gegenereerd vanuit de pranische buis die van je perineum naar je kruin door het centrum van je lichaam loopt en het is een tunnel-achtig of buis-achtig kanaal. Op het moment van de dood, gaat je bewustzijn omhoog door deze tunnel die zich middels je kruin-chakra naar een andere bewustzijnsdimensie opent.

Aan de andere kant van deze tunnel is een helder licht en voel je misschien dat je je op een brug over een beek of een rivier bevindt. Aan de andere kant van de brug zullen die personen van je eerdere leven zijn, het leven dat je net hebt beëindigd. Je kunt degenen voelen die vóór jou gestorven zijn, met inbegrip van huisdieren die je hebt gehad, omdat de dier-geesten ook in dit domein wonen. Indien er onvolledige betrekkingen zijn of problemen die nog moeten worden opgelost met deze personen of wezens, kun je een verlangen voelen om dit licht binnen te gaan, en door dit te doen, ga je weer het wiel van geboorte en dood binnen en zul je reïncarneren—hoogstwaarschijnlijk op Aarde.

Het tweede portaal wordt gecreëerd door de persoonlijke wil van een goeroe of verlosser. Het binnengaan van dit portaal zal je naar het trillingsveld van de goeroe of verlosser voeren, met wie je een diepe, persoonlijke verbinding hebt. En voor degenen van jullie op dit pad zal het binnengaan van deze bewustzijnsdimensie de voltooiing zijn van een diepe wens om bij dit wezen te zijn. Onze voorzichtigheid hier is dat je een domein zult binnengaan dat niet alleen wordt bepaald door de evolutionaire verwerving van je goeroe of verlosser, maar ook door zijn of haar beperkingen.

Het derde portaal opent zich naar duisternis. En bij het binnengaan van dit portaal kom je in de Leegte, de creatrix van waaruit alle dingen ontstaan. Indien je voor dit portaal kiest en je jezelf hebt voorbereid om met dit niveau van vrijheid om te gaan, zul je zijn bevrijd om andere dimensies van deze kosmos en daarbuiten te verkennen, in de betekenis van toestanden van zijn die alle fysische fenomenen overstijgen. In dit domein van bestaan kun je een ontdekkingsreiziger van andere werkelijkheden worden als je daarvoor kiest.

Sommige mensen zwijmelen wanneer ze geconfronteerd worden met de uitgestrektheid van de Leegte. Ze haasten zich een nieuwe realiteit te kiezen in plaats van de tijd te nemen om te rusten in het potentieel van alle dingen. We hebben dit in een eerdere boodschap besproken, genaamd Toestanden van transitie.

We hebben geen oordeel over welk portaal je binnengaat middels de dimensionale verschuiving die jullie dood noemen. Maar we denken dat het heilzaam voor jullie is om op voorhand te weten wat je te wachten staat, zodat je jezelf kunt voorbereiden op de keuzes die je aan de andere kant van je aardse ervaring gedwongen zult zijn te maken.

De dood is geen einde. Het is slechts het voltooien van één reis door ruimte en tijd. De dood is een voorbode van nieuwe potentiële werkelijkheden en je zult deze werkelijkheid creëren door de keuzes die je tijdens je leven hebt gemaakt, evenals door de keuzes die je op het tijdstip van je dood maakt.

We zullen onze aandacht nu richten op een eenvoudige methode voor het trainen van je bewustzijn om hogere dimensies binnen te gaan en om de vrijheid van je transcendente werkelijkheid binnen te gaan—ongehinderd door de beperkingen van waargenomen ruimte en tijd. Deze methode is gebaseerd op het gebruik van een eenvoudige klankmeditatie om de vrijheid van bewustzijn te verkennen die opkomt wanneer je je zelf-identiteit naar hogere dimensies verschuift.

Terwijl je experimenteert met deze bewustzijnsdrempel welke wij het Vijfde Perspectief noemen, waarschuwen wij je om de verleiding van escapisme te vermijden. We bieden deze methode niet aan als een middel om aan de werkelijkheden van jullie belichaamde bestaan te ontsnappen, maar in plaats daarvan bieden wij haar aan als een middel om je ervaring van het leven te verbeteren en te verrijken door jou toegang tot de vijfde dimensie en verder te verlenen.

Hogere dimensionale werkelijkheden, niet beperkt door de beperkingen van waargenomen ruimte en tijd, samengevoegd met de werkelijkheden van je biologische bestaan, creëert een krachtige katalysator voor dimensionale evolutie en dit moet naar onze mening worden gevierd in plaats van vermeden.

Voor degenen onder jullie die dit lezen en die feitelijk op de rand van je fysieke dood staan, kan deze klankmeditatie je helpen om een gracieuzere doorgang in te gaan.

Het Vijfde Perspectief

Het Vijfde Perspectief is simpelweg de herkenning dat je niet beperkt wordt door ruimte of tijd. Het is een foyer of ingang naar de vijfde dimensie en van daaruit ook naar hogere dimensies.

Het is een directe waarneming, niet enkel een gedachte of een idee. Het is een viscerale ervaring, gegenereerd middels de activering van het vermogen van je rechter hersenhelft voor ruimtelijk meesterschap.

Wanneer je een geëxpandeerd gevoel van ruimtelijkheid binnengaat door middel van directe ervaring, treedt er een verschuiving in bewustzijn op. Je wordt getuige van de droomachtige aard van je leven, je geschiedenis en alle verschijnselen om je heen. Dit gevoel van vrijheid, deze transcendentie van waargenomen ruimte en tijd, kan je op creatievere en vindingrijke manieren om laten gaan met de werkelijkheden van je belichaamd bestaan en daarom geven we deze methode.

Zoals we jullie eerder waarschuwden is dit niet bedoeld als vorm van escapisme. Maar er is inderdaad een verzoeking in het Vijfde Perspectief waarover we duidelijker moeten spreken alvorens verder te gaan.

Wanneer je het Vijfde Perspectief binnengaat, wat de transcendentie is van waargenomen ruimte en tijd, lijkt alles aangaande je leven en de wereld om je heen een droom. Je bent van alles onthecht en het kan je toeschijnen alsof je dagelijks leven een dans is, waarin je niet bent geïnteresseerd.

Als je in het Vijfde Perspectief blijft zonder je bezig te houden met de werkelijkheden van je belichaamde leven, zul je een zeepbel binnengaan, maar zul je in termen van dimensionale evolutie niet bevoordeeld worden door een dergelijke ontsnapping.

We kunnen ons in zeer zeldzame gevallen voorstellen dat in de zeepbel van het Vijfde Perspectief blijven de beste keuze zou zijn voor sommige individuen. Maar de meeste mensen kunnen het Vijfde Perspectief het beste gebruiken als een springplank naar dieper inzicht en creativiteit.

Wanneer je met de klankmeditatie werkt, zul je je brein/verstand trainen om het Vijfde Perspectief binnen te gaan. Het ruimtelijke karakter van de klankpatronen zal een reactie in je brein/verstand/lichaam creëren, die een deur naar het Vijfde Perspectief zal openen en je zult je uiteindelijk in een geëxpandeerde gewaarzijn-toestand bevinden. Hoe meer je werkt met de klankmeditatie hoe krachtiger dit vermogen wordt. Uiteindelijk slaag je en kom je naar een plek waar je het Vijfde Perspectief kunt binnengaan, temidden van je dagelijkse activiteiten—en dit is het doel.

Wanneer je wordt geconfronteerd met een moeilijke situatie in je leven en tegelijkertijd in het Vijfde Perspectief kunt verblijven, neemt de druk van de situatie af. Dit komt door het feit dat je bewustzijn minder gebonden is aan de omstandigheden. Je hebt zogezegd een beetje “speelruimte” en in die innerlijke vrijheid zullen er spontaan nieuwe creatieve inzichten en probleem-oplossende vermogens in je ontstaan.

De meditatie

We noemen deze meditatie Een brug tussen de werelden. Zij stimuleert een mentale toestand die je de vrijheid van het Vijfde Perspectief laat ervaren.

Wij raden je aan om met koptelefoon of oordopjes naar deze klankmeditatie te luisteren, zodat de akoestische informatie directer je brein in wordt gestuurd zonder andere omgevingsgeluiden.

Als je begint te luisteren herinner je je eenvoudig het gevoel van te worden omgeven door een immense ruimte. Het is het gevoel van te worden omringd door een ruimte dat de vaardigheden van je rechter hersenhelft activeert. Denken over het omringd worden door een grote ruimte zal dit potentieel niet activeren. Je moet kinetisch voelen dat je wordt omringd door een grote ruimte.

Indien je een gevorderde verkenner van bewustzijn bent kun je de ervaring verdiepen door te voelen dat er geen barrière is tussen de externe ruimte om je heen en de innerlijke ruimte van je lichaam. Met andere woorden, de grens van je lichaam verdwijnt tijdelijk en er is niets anders dan ruimte. Je behoudt deze gemoedstoestand gewoon als je de klankmeditatie luistert. Wanneer je geest afdwaalt breng je deze terug naar een gewaarzijn van ruimte en de geluiden die je hoort. Wanneer de meditatie voltooid is, raden wij je aan een paar ogenblikken te nemen om te voelen wat er in je gebeurt.

Wanneer je het vermogen om met deze klankmeditatie het Vijfde Perspectief binnen te gaan onder de knie hebt, ben je klaar om af te studeren en te verkennen, deze mogelijkheid te midden van je levensomstandigheden gebruikend. De vereniging van de beperkingen van je belichaamde leven met de vrijheid van hogere dimensionale werkelijkheden creëert een zeer interessante paradox en middels het binnengaan van deze paradox zul je je dimensionale evolutie enorm versnellen.

De Hathoren
20 april, 2015

Tom’s gedachten and observaties

Deze klankmeditatie (Een brug tussen de werelden) duurt ongeveer 12 minuten. Maar als je gaat experimenteren met de methode van het luisteren naar de klanken, terwijl je het Vijfde Perspectief binnengaat (dat wil zeggen, het gevoel van ruimte), heb dan niet het gevoel dat je de volledige tijd moet mediteren op dit klankstuk. Sommige mensen zullen merken dat ze niet meer dan een paar minuten “aan” kunnen en indien jij een van deze personen bent zou ik zeggen, breid de tijd gewoon langzaam uit op basis van je comfort-zône.

Paradoxaal genoeg zouden sommige mensen de klankmeditatie langer willen hebben. Als jij een van deze mensen bent, zou ik gewoon zo vaak je wilt op de herhaal-knop drukken—tot een bepaald punt. Indien je stopt de dingen in je leven te doen die gedaan moeten worden, zoals de was en de afwas, dan denk ik dat je misschien een beetje te ver bent gegaan en jezelf wat in moet houden. Het draait allemaal om evenwicht.

Er verschijnt een link naar deze audio onder mijn commentaar.

Het is niet aan te raden om naar dit klankstuk te luisteren of met het vijfde Perspectief te experimenteren in situaties die waakzaamheid vereisen, zoals autorijden of het bedienen van machines, omdat de combinatie het verstand nogal verandert.

Degenen onder jullie die naar The Elevatron hebben geluisterd, zullen sterke overeenkomsten opmerken en ik stel voor dat je de vorige Hathor boodschap, Escalatie van Chaotische Knooppunten en het ontmantelen van 3 D Werkelijkheid, leest om een gevoel te krijgen van waar deze fundamentele harmoniek om gaat.

Een technische notitie: voor degenen onder jullie die nieuwsgierig zijn naar de technische verschillen tussen de twee klankmeditaties, Een brug tussen de werelden is een uitgebreide versie van Het Elevatron met een voorgevormde EQ om zijn inherent kalmerende effecten te versterken. In meerdere omgevingen met de meditatie gewerkt hebbend, heb ik het gevoel dat dit klankstuk zeer effectief is als hulpmiddel om het Vijfde Perspectief te bereiken.

In dit bericht verwijzen de Hathoren naar twee van hun eerdere boodschappen, De Aethos en Toestanden van transitie. Ik denk dat het lezen van beide nuttig zou zijn, met name Toestanden van transitie. Als je op de onderstreepte titels hierboven klikt, zal dat je naar de boodschappen brengen, of je kunt naar de sectie Hathor van de website (www.tomkenyon.com) gaan en ze op titel zoeken.

Ervaren Verkenners van het verstand zullen het Vijfde Perspectief zeer gemakkelijk kunnen binnengaan. Indien je nieuw bent in het verkennen van je innerlijke werelden, kan het Vijfde Perspectief een beetje vreemd lijken, omdat het in zo’n schril contrast staat met de dagelijks perceptie van de werkelijkheid van de meeste mensen. Maar het Vijfde Perspectief is in essentie een brein-vaardigheid, een wijze om de ruimtelijke intelligentie van je rechterhersenhelft te activeren.

En het is door toedoen van je rechterbrein dat je de uitgestrektheid van de innerlijke ruimte zult kunnen verkennen. Waar de uitkomst van deze vaardigheid van het brein een schijnbaar exotische gemoedstoestand is, kan het worden ontwikkeld zoals elke vaardigheid van het brein. Het kost gewoon tijd en ervaring met de methode.

Elke keer dat je met de klankmeditatie werkt, zoals de Hathoren aanraden, zul je nieuwe neurologische circuits in je brein bouwen die je uiteindelijk het Vijfde perspectief zullen laten binnengaan en tijd en ruimte met ware meesterschap zullen laten overstijgen—ook al heb je zoiets nooit eerder geprobeerd.

Het geheim is herhaling. Hoe meer je met het Vijfde Perspectief in combinatie met de klankmeditatie werkt, hoe effectiever je brein zal worden in het produceren van deze ongewone en vindingrijke gemoedstoestand.

Klik hier om naar de klankmeditatie, Een brug tussen de werelden (A Bridge Between the Worlds) te luisteren of deze te downloaden.

Informatie die niet direct gerelateerd is aan deze boodschap

Song of the New Earth: Tom Kenyon and the Power of Sound

De soundtrack van deze film is nu verkrijgbaar in onze online winkel als CD of mp3. Het bevat zeven klankmeditaties die langere versies zijn van de klankstukken die in de film verschijnen. Voor meer informatie: klik hier of ga naar de Store op www.tomkenyon.com.

Let op: deze CD bevat een vijftien minuten durende versie van Song to Gaia, meer dan twee keer de lengte van de versie die aan het einde van de film verschijnt. Als je geïnteresseerd bent in deze bewegende klankmeditatie in zijn geheel, kun je die vinden op de single-CD Aethos of de serie van workshop CDs, The Sphere of All Possibilities.

De Deluxe DVD versie van de documentaire, met uitgebreide onderwijssessies en klank-helende verkenningen is ook middels de Store verkrijgbaar.

Openbare vertoningen

Song of the New Earth heeft kritisch lof vergaard bij de rondgang door middel van diverse vertoningen over de hele wereld. Onder de vele eer-betonen van publiek en critici, noemde een schrijver voor The Huffington Post het de derde meest hartverwarmende film van 2014.

Deze vormen van op publiek-gebaseerde reacties zijn werkelijk hartverwarmend, maar wat voor mij niet hartverwarmend is, is hoe Sophia Films/Woody Creek Pictures enige inbreng van mij heeft voorkomen aangaande de openbare vertoningen van de film.

Om een zeer lang en moeizame verhaal kort te houden, studenten en aanhangers van mijn werk uit meer dan twintig landen hebben deze film gefinancierd, omdat ze een film over mij en mijn werk wilden zien—welke over klank, de hersenwetenschappen en spirituele transformatie gaat. De directeur van de film vertelde ons dat dit type grassroots financiering ongekend was voor een documentaire. Maar desondanks heeft Sophia Films/Woody Creek Pictures geweigerd enige inbreng van mij in overweging te nemen aangaande hoe deze film over mij en mijn werk wordt gedeeld bij openbare vertoningen.

Ik bevind me daarom in de vreemde en ergerlijke positie mijn werk te moeten beschermen door mijn twijfels publiekelijk te verklaren.

Song of the New Earth is in zichzelf en van zichzelf een volledig transformerende ervaring.

De klanksessies in de hele film creëren korte veranderde bewustzijnstoestanden die de perceptie van diegenen die de film zien, veranderen. Aan het einde van deze filmische ervaring zijn leden van het publiek meer doorlatend en open en hen moet de genade en de eer gegeven worden om hun ervaringen zelf te integreren, zonder inbreng van andere klankgenezers of klankuitvoerders.

Maar Sophia Films/Woody Creek Pictures heeft de film gepropageerd door het plaatsvinden van klankoptredens te verwelkomen, soms voorafgaande aan de film en soms na afloop. Ik kende mijn intenties toen ik de in de film gebruikte klanken voortbracht, maar ik kan de intenties van mensen die ik nog nooit heb ontmoet niet kennen.

Bovendien kennen de filmmakers mijn langdurige beleid van het niet onderschrijven van andere mensen of hun werk. Ik wil glashelder maken dat ik geen enkele klankgenezer of -uitvoerder onderschrijf die voor of na de film een klanksessie heeft uitgevoerd of zal uitvoeren. En ik beschouw dit aspect van de openbare vertoningen als een belediging voor de integriteit van mijn werk.

Voor de goede orde, ik heb krachtig bezwaar tegen wat voor type klanksessies dan ook, uitgevoerd voor leden van het publiek, voorafgaande aan of nadat ze de film hebben bekeken. En dit is gebaseerd op mijn meer dan 30 jaar in het gebied van psycho-akoestiek.

Mijn redenen voor deze positie zijn tweeledig: 1) de door deze film gegenereerde subtiele energieën hebben tijd nodig om in het hart en het verstand van het publiek samen te vloeien. Het toevoegen van andere energetische of klank-uitvoeringen, ongeacht hoe goed bedoeld, is een belemmering voor degenen die een pure beleving van het Werk willen en 2) de reden dat ik ermee instemde om deze film te doen was in de eerste plaats omdat ik een potentieel zag in de filmische kunsten om een krachtige transformerende katalysator te creëren door het openen van het hart en het verstand van de mensen die de film bekeken. Die open ruimte moet niet worden benut door mensen wier intenties ik niet ken.

Als ik had geweten dat de filmmakers op een wijze met het publiek om zouden gaan die zo’n inbreuk maakt op mijn persoonlijke gevoel van ethiek als het gaat om het Werk, dan zou ik er nooit mee hebben ingestemd om bijna vier jaar van mijn leven en energie in de co-creatie van deze film te steken.

Naar mijn mening is het een slechte dienst om te profiteren van de open ruimte in leden van het publiek. Zij moeten hun ervaring met de film zelf kunnen integreren. Ik kan niet krachtig genoeg benadrukken hoe ik me voel aangaande het beschermen van de innerlijke ruimte van de leden van het publiek.

De wijze waarop de film wordt vertoond laat het een uitvoeringsstuk zijn voor mensen die ik niet ken. Ik ken hun intenties in hun uitvoering niet en dit schept enorme problemen voor mij.

Aangezien ik absoluut geen inbreng heb in hoe deze film wordt gedeeld, vraag ik degenen van jullie die mijn werk van waarde vinden, om mijn mening over dit onderwerp alsjeblieft bekend te maken. Deel het alsjeblieft met je vrienden en je sangha (geestelijke gemeenschap). Indien je de Social Media gebruikt, maak mijn gevoelens dan alsjeblieft bekend in je online community. En indien je weet van een vertoning in je omgeving, maak dan alsjeblieft mijn gevoelens bekend bij de organisator(en).

Een nieuwe toevoeging aan de luistersectie

Personal Power In the Face of Death is een lezing die ik in 2014 gaf over het getuige zijn van de bijna-dood ervaring van mijn vader, hoe hij zichzelf rehabiliteerde en zichzelf uit de kaken van de dood ruziede middels de kracht van zijn persoonlijke intentie.

Het praatje duurt 12:00 minuten en je kunt op de link hieronder klikken of naar de sectie Luisteren van de website (www.tomkenyon.com) gaan. Als je op de link hieronder klikt, zul je op de Luisterovereenkomst-pagina komen. Na akkoord te zijn gegaan met de termen heb je toegang tot alle klankmeditaties en lezingen in deze sectie, die je kunt beluisteren en/of downloaden, indien je wilt. Dit alles wordt je gratis aangeboden voor eigen persoonlijk gebruik. Gewoon omlaag scrollen in de lijst van titels tot je Power In the Face of Death vindt.

Klik hier om te luisteren naar Power in the Face of Death of die te downloaden.

Mijn lesschema

Ik zal later dit jaar drie workshops faciliteren, wanneer mijn sabbatical van het lesgeven ten einde komt. Wil je mijn schema bekijken, klik hier om naar de Agenda op de website te gaan (www.tomkenyon.com).

Ik wil graag een van deze komende evenementen—In the Company of Angels—een dag Intensive in Manhattan bij Symphony Space toelichten. Dit zal een zeldzame onderdompeling in de spirit songs en subtiele energieën van de engelenrijken zijn. Deze anderwereldse energieën zullen worden gekanaliseerd vanuit een groot aantal welwillende geesteswezens van vele diverse, geestelijke tradities—niet alleen de Westerse traditie. Ik persoonlijk verwacht dat dit unieke evenement diepgaand transformerend zal zijn en diep genezend vanwege de diversiteit en de aard van deze ongewone wezens die in de domeinen van geestelijk licht verblijven. Dit is dit jaar mijn enige verschijning aan de East Coast.

Mijn workshops zijn meestal snel vol en indien je mijn agenda wilt ontvangen wanneer die wordt aangekondigd, ga dan naar het icoon “Contact” op de website en “opt-in” om mijn kalender of de Hathor Planetaire Post of beide te ontvangen. We delen e-mail informatie met niemand.

©2015 Tom Kenyon Alle Rechten voorbehouden.   www.tomkenyon.com

Je mag kopieën van deze boodschap maken en delen in welke vorm je maar wilt, zolang je er geen geld voor vraagt, het op geen enkele wijze verandert, de auteur de credits geeft en dit copyright-bericht in zijn geheel vermeldt. De klankmeditatie, A Bridge Between the Worlds, met inbegrip van alle audiobestanden in de Luistersectie zijn enkel voor persoonlijk gebruik. Zij mogen op geen enkele website worden geplaatst of gebruikt voor wat voor doeleinde dan ook zonder de schriftelijke toestemming van de auteur.