Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Nederlands Archief

Transitie bewustzijnsstaten

Een planetaire Hathor boodschap via Tom Kenyon

Definities

Chaotische knooppunten zijn clusters van chaotische gebeurtenissen. Volgens de Hathors is de Aarde een chaotisch knooppunt binnen gegaan en als gevolg ervan kunnen we voortdurend toenemende niveaus van chaos verwachten, inclusief maar niet beperkt tot aardbevingen, vulkanische activiteit, afwijkende weerpatronen, ecologische rampspoed evenals economische, sociale en politieke onrust.

Transitie bewustzijnsstaten
zijn wat de Hathors noemen de tussenin plaatsen als zich een groot verlies heeft voorgedaan en we onszelf tijdelijk voelen balanceren tussen een oude werkelijkheid die voorbij is en een nieuwe realiteit die nog niet volledig gevormd is.

Perceptuele markeringen
is een term die de Hathors gebruiken om te beschrijven hoe we onze wereld begrijpelijk maken en door onze levens navigeren met gebruikmaking van onze vijf zintuigen.

De Boodschap

Door hun aard neigen Chaotische Knooppunten ertoe om transitie bewustzijnsstaten te genereren. Transitie bewustzijnsstaten komen op wanneer perceptuele markeringen verdwijnen. En wanneer dit zich voordoet, gaan jullie een nul of leegte zone in, waarin de oude realiteit niet meer bestaat of drastisch veranderd is, terwijl je nieuwe realiteit nog niet tot bestaan is gekomen.

Vanwege het feit dat jullie een nog intensievere fase van het Chaotische Knooppunt zijn ingegaan, willen we onze visie over transitie staten met jullie delen in de hoop dat jullie in staat zullen zijn om deze kennis te eigen bate te gebruiken.

Voor onze doeleinden kunnen we transitie staten in drie primaire categorieën verdelen: 1) persoonlijke transitie staten, 2) collectieve transitie staten en 3) de fysieke dood.

Persoonlijke transitie staten

Laten we onze aandacht eerst richten op persoonlijke transitie staten, want je persoonlijke waarneming is het draaipunt, waar je waargenomen realiteit zich omheen beweegt.

Jullie waarneming van de werkelijkheid is in de grond een persoonlijke creatie. Deze wordt beïnvloed door de collectieve waarneming van je cultuur, tijd, plaats en omstandigheid, maar fundamenteel is jouw waarneming van wat echt en niet echt is een creatie – jouw creatie.

Jullie waarneming van de werkelijkheid hangt af van jullie gewoonte van waarneming, als je bent zoals de meeste mensen. Je bent eraan gewend om bepaalde werkelijkheden in je leven te ervaren en deze vertellen je waar je bent, om zo te zeggen. Jullie worden ’s ochtends wakker, kijken op de klok en de collectieve waarneming van tijd staat onmiddellijk voor je neus. Je keuze om in deze illusie mee te gaan of niet is een heel persoonlijke. Inderdaad is een van de tekenen van spiritueel meesterschap het vermogen om succesvol door de culturele illusies heen te navigeren, terwijl jullie hun aard heel helder begrijpen.

Als een situatie in jullie leven dramatisch verschuift, hebben de perceptuele markeringen de neiging om te verdwijnen of zichzelf te re-organiseren.

Laten we een mogelijk scenario aangeven. Als je vele jaren in dezelfde baan hebt gewerkt, heb je je leven gevormd rondom de eisen van die baan. Je luncht op een bepaalde tijd. Je gaat weer naar huis op een bepaalde tijd. Je hebt te maken met anderen op bepaalde manieren, maat gesneden op de eisen van je baan.

Als die baan plotseling zou worden weggenomen, onverwacht, zouden die perceptuele markeringen verdwijnen. Het zou niet meer nodig zijn om op een bepaalde tijd op te staan, te eten op een bepaalde tijd, terug naar huis te gaan op een bepaalde tijd. En de mensen met wie je omgaat tijdens het leeuwendeel van de uren dat je wakker bent, zou niet meer beschikbaar zijn.

Deze situatie is inherent desoriënterend voor de meeste mensen. Opnieuw, de perceptuele markeringen zijn verdwenen.

Hetzelfde verschijnsel doet zich voor als er een radicale verschuiving in je persoonlijke leven plaatsvindt. Als een relatie, die belangrijk voor je is plotseling ten einde komt, verdwijnen de perceptuele markeringen van die relatie en kom je in een transitie bewustzijnsstaat.

Als je een gezondheidscrisis hebt en je fysieke leven op radicale manieren wordt beïnvloed, verdwijnen de perceptuele markeringen en dat kan desoriënterend zijn. Je bent dan een transitie bewustzijnsstaat binnen gegaan.

Terwijl het Chaotische Knooppunt in intensiteit toeneemt, zullen meer en meer personen de schokgolven ervaren van hun oude realiteit die voor hun neus verkruimelt. Wat zeker was in hun levens is nu onzeker. Wat solide ondergrond was, kan niet langer als solide gezien worden. We bedoelen dit zowel figuurlijk als letterlijk.

Er is nog een golf van transitie staten die uit dit Chaotische Knooppunt naar boven komt. Deze beïnvloedt al vele personen, maar zijn effect zal zich in het bewustzijn verspreiden als een tsunami.

Deze specifieke transitie staat heeft te maken met de ineenstorting van de collectieve leugens van jullie cultuur. In toenemende mate zullen meer en meer van jullie kijken achter het schaduw spel; jullie zullen de marionettenspelers aanvoelen. En hoewel hun identiteit jullie kan ontgaan, zullen jullie met toenemende realiteit zien dat aspecten van jullie cultuur een manipulatie zijn, een beperking en in veel gevallen regelrechte leugens.

De leugen waarover we hier spreken, is niet de leugen van de economieën, de leugens van oorlogen of de leugen van inperkende religies, maar de leugen van je identiteit – een leugen die je gevangenschap verzekert. Deze leugen is het geloof en de culturele bewering dat jullie niets meer zijn dan een fysieke mens en dat er in feite geen zijnsgebieden zijn voorbij jullie aardse ervaring.

De (h)erkenning van deze leugen is een voorbode van persoonlijke vrijheid, maar in de beginfases kan het heel desoriënterend zijn. Dit is omdat multidimensionale ervaringen zo verschillen van onze aardse ervaringen van dag tot dag. Als je jezelf aantreft op een onbewoond eiland tussen het aardse en multidimensionale leven ben je een transitie bewustzijnsstaat binnen gegaan.

Ons doel met het delen van deze informatie is om een praktische handelwijze aan te reiken voor tijdens transitie bewustzijnsstaten.

Als jullie persoonlijk een krachtige transitie staat binnen gaan, zou je mogelijk, zoals veel mensen, vast kunnen blijven zitten in overweldigd zijn. Veel individuen vinden de schok van het besef dat hun perceptuele markeringen zijn verdwenen samen met de realiteit die ze voor werkelijk aannamen, diep verontrustend.

Vanwege het feit dat de tijd versnelt –en hiermee bedoelen we meer gebeurtenissen die plaatsvinden in minder tijd- is het blijven hangen in een staat van schok of overweldiging een psychologische weelde die jullie je niet kunnen veroorloven. Het essentiële punt dat we willen overbrengen, is dat ongeacht de aard van de transitie staat -of deze nu persoonlijk van aard is en te maken heeft met veranderingen in je persoonlijke leven of komt door het (h)erkennen van jullie culturele manipulatie- jullie de schepper zijn van jullie werkelijkheid.

Je kunt verhalen hebben om uit te leggen waarom je leven je plotseling beroofd is, maar dat zijn slechts verhalen. Jullie kunnen mensen, situaties of instituties de schuld geven van jullie probleem, maar dit is misplaatste verantwoordelijkheid. Jullie verhalen kunnen waar zijn en er kunnen andere personen, situaties of instituties zijn om de schuld te geven, maar wanneer jullie een transitie bewustzijnsstaat zijn binnen gegaan, bevinden jullie je in de centrale draaikolk van een krachtig creatief proces. Er bestaat geen reden of noodzaak om te huilen om ‘gemorste melk’, zoals het (Amerikaanse, vert.) gezegde luidt. Wat verloren is, is verloren. Wat weg is, is weg.

De centrale vraag wordt nu: “Wat zullen jullie doen?”

Zullen jullie verdoofd blijven, geschokt, overweldigd, boos of verdrietig? Of zullen jullie in jullie identiteit van schepper van jullie leven stappen?

Voor diegenen van jullie die verkiezen in lagere bewustzijnsstaten te blijven, hebben we geen opmerkingen.

Onze uitleg is voor diegenen onder jullie die moedig en stoutmoedig genoeg zijn om in je identiteit van creator te stappen. Als je een van die mensen bent, zijn dit onze suggesties.

Als alles verdwijnt, d.w.z. de perceptuele markeringen van een voormalige werkelijkheid, begrijp dan dat je in een leegtepunt bent binnen gegaan.

Een leegtepunt is een kritieke transitie tussen een oude realiteit en een nieuwe. Dat wat was, is afgelopen. In plaats van het verlies te betreuren, accepteer je de leegte. Dit is voor veel mensen een uitdagende onderneming, omdat er in het leegtepunt niets is dat je kunt doen. Je moet er simpelweg een getuige van zijn, en van jezelf, want in dit niemandsland zijn er geen perceptuele markeringen.

Wees zorgvuldig met nieuwe markeringen die jullie neerzetten, want deze ideeën en overtuigingen zullen de sterren in de nieuwe hemel van je geest zijn. En je zult al navigerend je weg in deze nieuwe tijden vinden via de sterren (gedachten en overtuigingen) die je hebt neergezet in de hemelen van je eigen bewustzijn. Wees dus wijs wanneer je het aangaat om nieuwe sterren te creëren, mede stuurlui van het Mysterie.

Collectieve Transitie Bewustzijnsstaten

Het menselijk collectief is, vanuit ons perspectief, op dit moment een immense kosmische slang, die zijn oude huid aan het afwerpen is, wringend en kronkelend, de oude belemmeringen afschrapend. Sommige van deze belemmeringen nemen de vorm aan van economische beroering. Sommige ervan zijn politiek van aard. Sommige ervan zijn de ineenstorting en transformatie van culturele instituties. En sommige van deze wringsels en kronkelingen zijn verbonden aan aardbevingen en vulkanische activiteit, evenals afwijkende weerpatronen.

Terwijl natuurlijke en door de mens veroorzaakte rampen toenemen, zullen meer en meer van jullie jezelf zien als naar binnen gaand in je transitie bewustzijnsstaten. Uiteraard zullen degenen die een aardbeving, vulkaan of vernietigend weer ervaren vatbaarder zijn om transitie staten binnen te gaan, maar diegenen onder jullie die invoelend van aard zijn kunnen het lijden bij een natuurlijke of door de mens veroorzaakte ramp ervaren alsof jullie fysiek aanwezig zijn.

Terwijl de sluier die menselijke bewustzijnen van elkaar scheidt, oplost, zullen meer en meer van jullie de veranderingen die plaatsvinden in de wereld werkelijk op een veel diepgaander niveau ervaren.

We willen ons nu richten op de kwestie van een nieuwe creatie voor diegenen die zich kunnen bevinden in de nasleep van een natuurlijke of door de mens veroorzaakte ramp, zoals een aardbeving, een vulkaanuitbarsting of vernietigende weerpatronen.

Als de vernietigende kracht sterk genoeg is, zullen de perceptuele markeringen van jullie voormalige werkelijkheid niet langer bestaan. Je huis of werkplek is er misschien niet meer. Je kunt te maken krijgen met tekorten aan voedsel en water en er kunnen alle mogelijke variabelen zijn die samenkomen om een staat van schok en overweldiging te creëren.

We willen heel duidelijk zijn in wat we gaan zeggen. Schok en overweldiging tegenover rampen zijn een natuurlijke zoogdierreactie. En als je het moment wilt overstijgen en transformeren, moet je omhoog reiken naar hogere dimensies van je eigen bestaan, je eigen wezen, naar die gebieden van bewustzijn die voorbij tijd en ruimte liggen.

Naar de mate dat jullie in staat zijn om de transcendente aspecten van je zijn te incorporeren als onderdeel van de vergelijking voor je overleving, zullen jullie de schok en overweldiging kunnen verzachten.

Het centrale kenmerk dat geïdentificeerd moet worden te midden van chaos, is de poort van gunstige gelegenheid.

Deze gelegenheid tot overleving of voor een nieuw leven kan zichzelf aandienen op manieren die je niet verwacht. Dit komt doordat de perceptuele markeringen er niet meer zijn en jullie bewustzijn een gelegenheid mogelijk niet kan (h)erkennen wanneer deze zich aandient.

Er bestaat een diep gewortelde menselijke gewoonte of neiging die nieuwe realiteiten niet strijdig wil laten zijn met die uit het verleden. Dit zou een ongelukkige gewoonte zijn om in deze situaties aan te nemen.

Er is veel dat we zouden kunnen zeggen over de hyper-dimensionale werkelijkheden die betrokken zijn bij kiezen tijdens chaotische gebeurtenissen, maar we willen de kortste weg bewandelen en dat weergeven dat het meest praktisch is. Misschien kunnen we onze filosofische mijmeringen over jullie oneindige natuur en de oneindige mogelijkheden die in jullie wonen een andere keer met jullie delen. Laten we echter voor nu een beetje simplistisch zijn en jullie een formule geven om gunstige gelegenheden voor nieuw leven en een nieuwe lotsbestemming te (h)erkennen en creëren, wanneer deze zich aan je aandienen.

Aannemende dat jullie een transitie bewustzijnsstaat zijn binnen gegaan en dat jullie vriendschap hebben gesloten met het leegtepunt en min of meer op jullie gemak zijn met de grote onzekerheid van jullie situatie, is dit wat we voorstellen.

Wees nieuwsgierig en verwacht wonderen.

Door een staat van nieuwsgierigheid binnen te gaan, boor je een aspect van je geest aan dat vrij is om ongehinderd door verwachting te bewegen. Deze gaat veel lijken op de geest van een kind en het is deze onschuld –wat niet hetzelfde is als kinderachtigheid- die je toestaat om in een bewustzijnstrilling te komen waar je enorm baat bij hebt.

Door de verwachting van wonderen in je te koesteren maak je de kracht van creatie in je vrij. En naar de mate dat je dit bereikt, zul je steeds meer momenten vinden van onverwachte positieve ontdekkingen, samenlopen van gunstige omstandigheden en onverwachte kostbaarheden, of deze nu fysiek, mentaal of gevoelsmatig van aard zijn.

Deze combinatie van nieuwsgierigheid naar wat er het volgende moment zal gebeuren samen met het verwachten van wonderen zal je snel van het leegtepunt brengen naar een nieuw leven, een nieuwe creatie, ongeacht wat er mogelijk gebeurt met degenen om je heen.

Tijdens collectieve transitie bewustzijnsstaten helpt het om je te herinneren dat elk persoon de creator is van zijn of haar eigen werkelijkheid. En te midden van chaos zullen mensen verschillende keuzes maken en verschillende persoonlijke werkelijkheden binnen gaan.

Laat je niet beïnvloeden door diegenen die lagere trillingsgebieden ingaan. Je kunt hen niet redden van henzelf. Kijk naar boven en leef naar boven met nieuwsgierigheid en de verwachting van wonderen en zelfs in de meest ernstige situaties kunnen en zullen er wonderen voor je gebeuren.

Fysieke Dood

Een van de grootste moeilijkheden voor belichaamde wezens is de transitie bewustzijnsstaat die jullie dood noemen. Dit komt door het feit dat alle perceptuele markeringen, inclusief de vijf zintuigen, verdwijnen. Als iemand zich uitsluitend vereenzelvigt met zijn materiële bestaan, zal hij of zij deze transitie staat heel erg moeilijk vinden. Dit is omdat datgene waarmee hij of zij zich vereenzelvigde niet meer bestaat.

Hoewel de fysieke wereld doordraait, is er geen input in het bewustzijn vanuit de vijf zintuigen. Het is alsof de wereld is verdwenen en daarmee ook het lichaam. De grote Ik Ben, het centrale kenmerk van aan alles voorbijgaand bewustzijn krijgt niet langer informatie van het lichaam, de vijf zintuigen of de wereld van buitenaf. Dit kan diepgaand verontrustend en desoriënterend zijn voor iemand die de andere gebieden van zijn of haar wezen niet direct ervaren heeft.

Metaforisch gesproken ben je als een enorme boom, een Boom des Levens, met veel takken en heel, heel veel bladeren en bloesems. En je huidige fysieke bestaan is slechts een van deze bladeren en een van deze bloesems.

Als een persoon passeert door de transitie bewustzijnsstaat die jullie dood noemen, zijn er verscheidene opties. Als je deel bent van een spirituele traditie, waarvan de centrale figuur een goeroe, avatar of verlosser is, kan je het pad van dit wezen volgen naar het trillingsgebied van zijn/haar bewustzijn. In sommige religies staat dit bekend als de hemel.

Als je het pad van een goeroe, avatar of verlosser volgt, besef dan dat je binnen gaat in zijn/haar hemel, zijn/haar trillingscapaciteiten en daarmee noodzakelijkerwijs ook zijn/haar beperkingen in bewustzijn.

Vanuit ons perspectief is het universum oneindig van aard en hiermee doelen we niet op de uiterlijke ruimte maar op de interdimensionale werkelijkheden van jullie universum. En er bestaat niet één wezen, naar onze ervaring, dat al dat is begrijpt en omarmt.

Als jullie echter je bij je goeroe, avatar of verlosser willen voegen in de rijken van de dood hebben we een paar suggesties. Eén is om mentaal zijn/haar naam aan te roepen. Dit is een oud begrijpen, ingekapseld in de Egyptische term Ren, wat naam betekent. Wanneer je de naam van een spiritueel wezen aanroept, wordt een aspect van hem/haar gedwongen naar je toe te bewegen.

Als je goeroe/avatar/verlosser je op dat moment van het ontmoeten waardig acht, word je door hem/haar meegenomen naar zijn/haar hemelrijk.

Voor degenen onder jullie in Oosterse tradities zijn er mantra’s verbonden met specifieke godheden. Het mentaal chanten van deze mantra’s tijdens de dood of in de dodenrijken heeft hetzelfde effect.

Voor diegenen onder jullie die geen deel zijn van een spirituele traditie die een goeroe, avatar of verlosser volgt, biedt de transitie bewustzijnsstaat die dood wordt genoemd andere mogelijkheden.

Net als bij de andere twee transitie bewustzijnsstaten heeft het dodenrijk een leegtepunt en zijn dominante kenmerken zijn stilheid (stilte) en duisternis. Alle mogelijkheden bestaan binnen de Leegte, maar er bestaat geen hier en nu. Het is als een eikel van een eikenboom. De eik, de reuzenboom zelf, zit potentieel in de eikel, maar deze bestaat nog niet.

Dus als je jezelf in de Leegte bevindt, die je zult (h)erkennen door het feit dat je geheel alleen in duisternis en uiterste stilheid bent, weet dan dat je in de centrale band van je creatieve krachten bent.

Wat je verkiest om vervolgens te creëren, zal de loop van je lotsbestemming bepalen en in welke werelden of bestaansgebieden je zult wonen. Dit is een kritiek kruispunt.

Veel mensen die bang worden voor het duister, bewegen te vroeg naar het licht. En wat ze niet beseffen, is dat ze door hun reikhalzend verlangen het licht creëren. Een poort opent zich voor hen, als een tunnel, en ze kunnen deze tunnel in gaan, waarbij ze degenen die ze eerder hebben gekend ontmoeten en daardoor teruggaan in een belichaming of andere trillingsgebieden van bestaan zonder de gevolgen volledig begrepen te hebben. Dit is zeker een optie die open is voor jullie en één die veel wordt gebruikt.

Een andere optie is echter dat je in het leegtepunt blijft en je bewust wordt van je Zelf als Puur Bewustzijn – voorbijgaand aan alle verschijnselen.

Als je lang genoeg in deze staat van bewustzijn blijft zonder de behoefte iets te creëren, zul je je identiteit als de grote Ik Ben ontdekken. En vanuit dit punt van bewustzijn kan je de omstandigheden van je belichaming kiezen. Je kunt de werelden kiezen die je wilt bewonen of de gebieden van bewustzijn waar je wilt verblijven.

Deze laatste methode geeft jullie de meest ruime kansen, hoewel het de moeilijkste is voor de meeste mensen. En de reden van deze moeilijkheid heeft te maken met het feit dat de meeste mensen het ongemakkelijk vinden om geen lichaam te hebben. Het smachten naar een lichaam en de ervaring van de materiële wereld trekt een persoon te vroeg uit de Leegte.

Samenvattend, door de intensiverende fases van het Chaotische Knooppunt zullen velen van jullie je bevinden in transitie bewustzijnsstaten. Ongeacht het niveau waarmee je bezig bent, of het nu je persoonlijke leven, de collectieve ervaring of de transitie die je dood noemt is, weet dat jullie de creator van jullie werkelijkheid zijn.

The Hathors

20 april 2011


Gedachten en Observaties van Tom

Ik persoonlijk vind deze boodschap verbluffend veelbetekenend en een uitgestrekt magazijn van informatie. Ik heb deze boodschap verscheidene keren ge- en herlezen en telkens ontdek ik iets nieuws. Er is inderdaad veel om tussen de regels door te lezen in deze doorgeving.

Mij bevalt vooral de uitspraak van de Hathors:

Wees zorgvuldig met nieuwe (perceptuele) markeringen die jullie neerzetten, want deze ideeën en overtuigingen zullen de sterren in de nieuwe hemel van je geest zijn. En je zult je weg in deze nieuwe tijden navigeren via de sterren (gedachten en overtuigingen) die je heb neergezet in de hemelen van je eigen bewustzijn. Wees dus wijs wanneer je het aangaat om nieuwe sterren te creëren, mede stuurlui van het Mysterie.

Op het niveau van onze collectieve geest denk ik dat onze mythische werkelijkheden veranderen. De oude sterren, die gedachten, overtuigingen en vooronderstellingen over de werkelijkheid die ons als cultuur millennia lang geleid hebben, lijken nu te vervagen. Om niet te noemen dat zij ons naar richtingen hebben gebracht, die velen van ons nu niet meer wensen te bewandelen.

Het collectieve schip van onze cultuur lijkt door de wateren van het Grote Mysterie te roeien en zich nauwelijks te bekommeren om de heiligheid van deze planeet of het leven erop. Maar zelfs terwijl ons collectieve vaartuig door het Grote Mysterie vaart, ogenschijnlijk zonder bewustzijn, dankt het (schip) en danken wij ons eigenlijke bestaan aan dat Mysterie zelf. Deze heel vreemde dualiteit schijnt mij hetzij amusant hetzij tragisch toe, afhankelijk van de bui waarin ik ben en hoe verbonden of niet verbonden ik geworden ben met het Mysterie zelf.

Een van de ironieën van onze situatie is dat de bemanning van dit vaartuig, degenen die het laten varen, door een investering van hun levens-kracht, creativiteit en in sommige gevallen bloed, zweet en tranen, niets minder zijn dan jij en ik en al die anderen bijna zeven miljard mensen levend op deze uitgelezen planeet. Wij -elk van ons- bemant dit vaartuig, ongeacht onze persoonlijke situatie, ons levensstation of onze overtuigingen.

Er zijn degenen in de New Age gemeenschap die zeggen -en nu al jaren zeggen- dat we dicht bij Eenheid zijn en dat de Gouden Eeuw net om de hoek ligt. Ik deel deze perceptie niet.

We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, of we het leuk vinden of niet, en het lijkt mij dat onze bemanning gepolariseerd is. Er zijn er velen die stug volhouden dat de paradigma’s van hebzucht, arrogantie en expansiedrift het ware referentiepunt van onze sextanten zijn.

Anderen onder ons voelen echter dat we de verkeerde kant opgaan, dat we deze planeet en haar leven (zowel menselijk en anders dan menselijk) niet langer kunnen verwoesten. Voor ons zijn er nieuwe sterren in de hemel van onze geest. En we stemmen onze sextanten duidelijk af op deze kosmische bakens.

Waar het allemaal op zal uitdraaien kan niemand zeggen. Maar ik voel me aangemoedigd door een stille muiterij die ik overal om me heen zie gebeuren.

Veel van ons bemanningsleden –en ik vermoed dat jij er een van bent als je tot hier hebt gelezen- komen stil in actie om ons collectieve vaartuig (i.e. onze culturele waanzin) te keren of in elk geval te vertragen.

Sommige van ons halen onze sextant tevoorschijn en wijzen nieuwe sterren aan aan degenen om ons heen. We doen dit door de verandering te leven die we willen zien. We doen dit door de moed te hebben om te leven volgens een nieuwe Aarde-werkelijkheid, waarvan we voelen dat die mogelijk is. We doen dit door onze goedheid naar elkaar te verruimen.

En als nodig doen we dit door voet bij stuk te houden. Ik denk aan een beweging onder het volk in een aantal van de armste landen van de wereld om het gebruik van niet hybride zaden te verduurzamen –dit zijn zaden die nieuw zaad produceert als de oogsten binnengehaald zijn- liever dan te bezwijken voor internationale economische belangen die de armsten van de aarde tot slaaf zouden maken doordat ze telkens nieuwe zaden moeten kopen als ze zichzelf en hun gezinnen willen voeden.

Terwijl ik dit schrijf huil ik bijna om hun moed om stand te houden tegen de Titanen die de koers van ons collectieve vaartuig bepaald hebben door hebzucht, arrogantie en een uiterst veronachtzamen voor de heiligheid van leven.

Hoe moeilijk en veeleisend deze tijden ook zijn voor zowel individuen als het collectief, ik denk dat er hoop bestaat in de onzekerheid waar we tegenover staan. Ik zeg dit omdat de menselijke geest soms tot hoogten is gestegen in het gezicht van verschrikkelijk onzekere tijden.

Als de Hathors het bij het rechte eind hebben, zullen we allemaal tegenover talloze transitie bewustzijnsstaten staan voordat onze tijd op Aarde erop zit. De perceptuele markeringen van onze oude realiteit worden vervangen. Hoe we omgaan met het verlies van onze waargenomen realiteit en de oude wereld, zal de volgende cyclus van Aards bestaan voor de mensheid bepalen.

En voor ons individueel zal wat we kiezen te creëren in de transitie staten van onze levens de bewustzijnsgebieden bepalen die voor ons open staan. Ik wens jullie, medebemanningsleden en degenen die je liefhebt een veilige doorgang door deze turbulente tijden. Maar ongeacht wat er gebeurt, ongeacht waar en in welke situaties we onszelf aantreffen op deze gevaarlijke reis, laten we ons herinneren dat we –boven alles- creatoren zijn van onze eigen werkelijkheid.

Er zijn nieuwe sterren in de hemel en nieuwe werelden om te ontdekken. Wees moedig. En heb een goede reis.

© Tom Kenyon. Alle rechten gereserveerd.

Je mag kopieën van deze boodschap maken en die in allerlei media verspreiden zolang je niets verandert, de auteur, het copyright en het webadres vermeldt.

www.tomkenyon.com