Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Nederlands Archief

De Holon van Ascensie

Een Planetaire Boodschap van de Hathors, door Tom Kenyon

28 januari 2009

Jullie staan aan de vooravond van een unieke periode, met een ongekend potentieel aan mogelijkheden, zij het vol gevaren.

Vorig jaar maart (2008) meldden we dat het aardmagneetveld aan verstoring, maar ook aan een vervorming of verandering van z’n configuratie onderhevig was. Jullie wetenschap heeft dit onlangs bevestigd.

In eenvoudige bewoordingen is er sprake van een bres of scheur in de magnetosfeer die de Aarde omgeeft en haar beschermt tegen de zonnewind. Zo’n opening is een natuurlijk terugkerend verschijnsel, maar de afmeting, alsook de impact van deze opening is nogal groot. Hierdoor kunnen en zullen er grote hoeveelheden zonneplasma de Aarde bereiken, met als gevolg toenemende magnetische stormen, verstoringen van telecommunicatie, verstoringen in bio-electrische systemen (zoals het menselijk zenuwstelsel), en klimaatveranderingen. De effecten als gevolg van deze scheur en het verhoogde opladen van de magnetosfeer zullen in de komende jaren groter worden.

Onze bedoeling met deze communicatie is niet om de negatieve impact hiervan te benadrukken, maar juist de positieve mogelijkheden die hieruit ontstaan voor hen die ervoor openstaan en er klaar voor zijn.

Jullie subtiele energie- of lichtlichaam, dat door de oude Egyptenaren gekend was als het KA-lichaam en door de Yogi’s het etherisch dubbel wordt genoemd, is zeer gevoelig voor, en wordt ook beïnvloed door zonneplasma. Een versnelde toestroom van grotere aantallen zonnedeeltjes verhoogt het trillingsgetal van het KA-lichaam.

Dit is een zeer voorspoedige en gunstige kans voor hen die bewust deelnemen aan hun ascensieproces. Laten we duidelijk stellen wat we bedoelen met de term ‘ascensie’, want dat woord heeft meerdere betekenissen en kan op verschillende manieren uitgelegd worden.

Met ascensie bedoelen we enkel en alleen een verhoging in bewustzijn. Je ‘gaat’ nergens heen en je verlaat niets. Maar je perspectief, je perceptie, wordt radicaal anders. Je begint door de ‘maya’, de illusie van deze wereld heen te zien, die wordt gecreëerd door de dans van subatomische deeltjes die zich rangschikken in wat jullie ‘materie’ noemen. Door dit ascensieproces gaan jullie je realiseren dat je de schepper bent van jouw beleving van wat jullie ‘de wereld’ noemen. Het betekent niet dat je deze wereld verlaat, maar het betekent wel dat je haar ontstegen bent – terwijl je er nog steeds deel van uitmaakt -, want kijkend door de lens van perceptie, besef je dat het leven een film is die jij projecteert.

Je zou kunnen zeggen dat je je op een kruising bevindt. Als de zonnewind jullie magnetosfeer binnenkomt zullen de KA-lichamen van alle mensen in trilling verhogen. Maar terwijl dit voor enkelen leidt tot verwarring en verstoring, leidt dit voor anderen tot ascensie, verhoging in bewustzijn.

Deze communicatie is specifiek bedoeld voor hen die voor de opwaartse spiraal gekozen hebben. Jullie uitdaging nu ligt erin je door je KA-lichaam in de opwaartse spiraal te mee te laten nemen, ondanks dat velen om je heen in een neerwaartse lijken te zitten. In essentie is het een kwestie van trillingsniveau, gekoppeld aan verwachting en geloof. Het is het samengaan van deze drie waaruit de geboorte van een nieuwe bestemming voortkomt.

Wat bedoelen we hiermee?

Het vraagt een geweldige hoeveelheid energie om een negatieve conditie, of een beperking die iemand is opgelegd, te transcenderen of transmuteren. Jullie zijn collectief gehypnotiseerd tot een gefixeerd, beperkend beeld van de werkelijkheid dat niets minder is dan een gevangenis. Als iemand de leugens en de manipulaties doorziet, ziet de oude wereld er anders uit, maar het doorzien ervan wil nog niet zeggen dat je ervan bevrijd bent. Ze lijden een eigen leven en neigen ertoe zichzelf in stand te houden. Er is nieuwe energie nodig – een verhoogde frequentie ervan – om de lethargie en willoosheid te boven te komen die intrinsiek verbonden is met jullie culturele beperkingen.

Dit is de zegen van de zonnewind – het zonneplasma dat in toenemende mate jullie magnetosfeer binnenstroomt en binnen zal blijven stromen – want die zal jullie KA-lichaam in trilling verhogen.

Maar hier bevindt zich het brandpunt zogezegd in het ‘zicht’ van jullie bestemmingplan. Voor diegenen onder jullie die accepteren, of op z’n minst de leugens en beperkingen waaronder jullie gebukt gaan beginnen te doorzien, en die de keuze gemaakt hebben voorwaarts te gaan in het ascensieproces, is deze activatie van het KA-lichaam een buitengewoon mooi wonder om te aanschouwen, want je leven zal worden verrijkt met de kracht je eigen beperkingen te transcenderen op manieren die tot op heden onmogelijk waren. Het zal zijn alsof de kosmos zelf zich met je verenigt in de dans van jouw vrijheid.

Maar voor hen die er niet voor kiezen hun bewustzijn te verhogen – die ervoor kiezen een gevangene te blijven van hun beperkingen en anderen de schuld geven van hun ongeluk, die een zondebok zoeken voor de oorzaak van hun gebrek aan geluk, die beslist in de oude wereld van conflicten willen blijven leven, voor hen zal de verhoogde frequentie van hun KA-lichaam beslist geen zegen zijn, maar worden ervaren als een vloek. Want ze zullen heel hard moeten werken om alles bij het oude te laten voortbestaan.

Het weefsel van jullie oude realiteiten wordt ontrafeld en tegelijkertijd worden nieuwe realiteiten geweven. Dit is, inderdaad, een vreemde situatie. En wat we jullie zeker mee willen geven is dat jullie de aangeboren kracht en mogelijkheid hebben nieuwe realiteiten voor jezelf te weven, nieuwe vrijheden van geest en ziel, wat er ook om je heen gebeurt.

Vanuit ons standpunt bezien, escaleert deze situatie de komende jaren, en we zouden dit willen karakteriseren als een kruispunt van waaruit velen van jullie zullen trancenderen, ofwel omhoog bewegen, terwijl anderen zullen desintegreren, uit elkaar vallen. Dit is in essentie gebaseerd op een persoonlijke keuze.

Dit is een zeer belangrijk gegeven, en we wensen dit zo duidelijk mogelijk te maken. Ieder van jullie heeft een eigen keuze-verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om gedachten en creaties te kiezen zoals je wenst. Sommige van jullie zullen vrijheid kiezen, want jullie verdragen het ingeperkt zijn niet langer, de leugens zijn simpelweg een te zware last om te verdragen. Anderen zullen kiezen voor het gevangen blijven, want de angst voor vrijheid en de verantwoordelijkheid voor de eigen keuze is hen teveel.

Hier scheiden zich de wegen der evolutie.

Als jullie realiteiten simultaan oplossen en zich herscheppen – en daarmee bedoelen we de economische en sociale uitdagingen waarmee jullie geconfronteerd worden – zullen sommigen van jullie zeer zware tijden meemaken. Maar verlies nooit uit het oog dat jullie de schepper van jullie leven zijn, en dat je je leven op elk moment kunt herscheppen, ongeacht de omstandigheden. Zij die jullie manipuleren doen dat door middel van angst en het laten voortbestaan van culturele beperkingen, en proberen jullie te laten geloven dat jullie leven afhankelijk is van bepaalde externe factoren.

Wat jullie zullen ontdekken tijdens het ascensieproces is dat deze externe factoren in feite projecties zijn van jullie eigen diepste bewustzijn. Het zijn flikkeringen op een bioscoopdoek, en jullie kunnen ze veranderen met snelheid van een gedachte als je ze bij de bron aanpakt in plaats van bij de uitwerking ervan, en de bron is dat wat jullie in essentie zijn, jullie geestkracht. Het mysterie hoe dit kan plaatsvinden onthult zichzelf aan jullie gaande het ascentieproces, net als een orchidee die z’n bloemen ontvouwt. Het is ingebed in de natuur zelf, en deze kennis openbaart zich gaande je weg omhoog. We hebben in eerdere doorgaven verteld dat een van de sleutels is: erkentelijkheid en dankbaarheid. Deze staten van emotie zijn een handtekening en een uiting van de creatieve krachten die jullie bezitten. Wat we hiermee bedoelen zal jullie duidelijk worden als jullie het ascensieproces beginnen.

In de nabije toekomst zullen we de interdimensionale natuurkunde van erkentelijkheid bespreken en hoe die jullie externe realiteit beïnvloedt. Maar in deze doorgave willen we jullie een instrument geven waarvan we voelen dat het jullie zal helpen in komende jaren, wanneer de zonnewinden de magnetosfeer binnenkomen en jullie KA-lichaam beginnen te stimuleren.

Voordat we de techniek geven willen een paar fundamentele punten benadrukken.

Ten eerste moeten jullie de keuze maken om opwaarts te willen gaan in bewustzijn om deze techniek te laten werken. De intentie die je in je KA houdt, bepaalt het resultaat.

Ten tweede dienen jullie je in een staat van dankbaarheid of erkentelijkheid te bevinden als je deze methode toepast, omdat dankbaarheid het kenmerk is van dit soort creatie.

Het derde punt is dat dit is gebaseerd op de verbinding tussen het KA – je etherisch lichaam – en een hoger aspect van je Zelf, gesproken in dimensies, vroeger reeds gekend als het BA door de oude Egyptenaren.

Het BA bevindt zich in een plaats van bewustzijn buiten tijd en ruimte, zoals jullie het zouden benoemen. Z’n toegangspoort bevindt zich boven je hoofd, daar waar je handen elkaar met gestrekte armen raken. Dit interdimensionele aspect van je Zelf, het BA, is zeer ontvankelijk voor dankbaarheid. En het is van het BA dat je de energie ontvangt die het KA versterkt en je voorbereidt voor de toestroom van de zonnewinden.

We noemen deze methode de Holon van Ascensie. Net als de twee voorgaande Holons die we hebben gegeven, de Holon van Balans en de Holon van Genezing, is deze gebaseerd op een specifieke geometrische vorm. Geometrie dwingt energie, en specifieke geometrieën dwingen energie te stromen op een specifieke manier.

Deze Holon is gebaseerd op een schotel- of discusvorm. Je plaatst jezelf binnenin deze discus. De top van de discus correspondeert met de locatie van het BA, waar je handen elkaar raken als je ze boven je hoofd bij elkaar brengt. De onderkant van de discus is de basis van je ruggengraat als je op de grond zit met gekruiste benen. Als je dit staande doet, of zittend op een stoel, dan zijn de voeten de basis van de discus. De centrale lijn die door je kruin, door je lichaam en door het perineum gaat is de centrale as van de discus.

In je verbeelding draait de discus rond deze centrale as. Voor de meeste mensen is de natuurlijk draairichting rechtsom, maar het mag ook linksom zijn als dit voor jou beter voelt. De afmeting of diameter van de discus is niet materieel uitdrukbaar. Je kunt hem zo groot of zo klein maken als je wilt. De kleur van de discus is niet belangrijk, maar als je visueel ingesteld bent, dan adviseren we je te experimenteren met een witte kleur. De beweging van deze schijf in de imaginaire wereld… de wereld van je verbeelding… creëert een vortex.

Wanneer de schijf begint te draaien, ga je met je aandacht naar het BA boven je hoofd en stuur je je dankbaarheid daar naartoe, een gevoel van dankbaarheid. Daarop zal een reactie komen van de kosmische ziel, het BA.

Op dat moment verplaatst je je bewustzijn naar de basis van je ruggengraat, het basischakra, omdat dit de basis is die de kosmische energie via het BA in je KA-lichaam trekt. Dan, voor de volgende 5 tot 10 minuten, verblijf je binnen de discus terwijl je hem rond laat draaien en je je aandacht gericht houdt op je BA en op de basis van je wervelkolom. Er zal een energiestroom zijn vanuit het BA in het fysieke lichaam en naar beneden naar de basis van je wervelkolom. Op sommige momenten kun je een lichte sensatie voelen. Op andere momenten zal het zijn als een laserstraal of als een vuur- of energiezuil. Het kan vele vormen aannemen. En als deze energie omlaag stroomt van het BA naar de basis van je wervelkolom, straalt het uit naar, en energetiseert het het KA-lichaam.

Je kunt dit zo vaak doen als je wenst. We adviseren tenminste eens per dag. Er is wel een waarschuwing: als je dit té vaak of te lang doet, kun je een genezende reactie ervaren. Dit kan worden veroorzaakt door de kosmische energieën die vanuit het KA-lichaam in de fysieke organen stromen en ze ertoe aanzetten zich te ontdoen van negativiteit, gifstoffen en andere negatieve materie die hun functioneren belemmert. Als het KA-lichaam meer en meer geënergetiseerd wordt over een langere periode, zal het in staat zijn de door de zon opgeladen deeltjes van de zonnewind in zich op te nemen, waardoor je ascensieproces enorm versneld wordt.

Dit is de basismethode. En zoals we zeiden, eens per dag, vijf tot tien minuten is alles dat er nodig is, zolang je intentie maar duidelijk is opwaarts in bewustzijn te willen groeien.

We willen nu onze aandacht ter ondersteuning van de planeet richten op een energieontlading die we de ‘Grote Triade’ (‘the Great Triad’) noemen. Het eerste weekend van april (3-5 april 2009) organiseren we een bijeenkomst in Seatlle, Washington, waarin we de zojuist besproken Holon zullen gebruiken, en in verbinding met de drie tempels van klank die hebben opgebouwd in New Mexico, Costa Rica en Nepal. De ver-eniging van deze drie is bedoeld om de lichtfrequenties verhogen, ofwel Lichter te maken.

Voorafgaand aan deze gebeurtenis, medio maart, zullen we een andere tekst vrijgeven, een Planetaire Boodschap met instructies voor hen die niet in staat zijn zich fysiek bij ons te voegen in Seattle. Deze instructies zullen het hen, die niet aanwezig kunnen zijn, mogelijk maken zich met ons te verbinden en deel te nemen aan dit planetaire ondersteuningsinitiatief.

Vanuit de Egyptische traditionele oerkennis bezien bevindt jullie beschaving zich in de ‘Initiatie van Anmit’.

(Noot: Ammit leefde bij de Weegschaal van Gerechtigheid in ‘Duat’, de Egyptische onderwereld. In de Hal van de Twee Waarheden woog Anoebis het hart af tegen het gewicht van Ma’at, de Godin van de Waarheid, die soms werd afgebeeld als een struisvogelveer. Als het hart niet zuiver werd bevonden, werd het verzwolgen door Anmit, en de persoon die geoordeeld werd was het niet toegestaan verder te gaan naar Osiris en onsterfelijkheid. Bron Wikipedia).

Deze periode is in essentie de passage vanuit de zucht naar macht, naar Liefde en de hogere realisaties die van de hogere chakra’s afkomstig zijn. Dit is een strijd tussen hen die een wereld in conflict wensen te laten voortbestaan om meer macht te verkrijgen en te behouden, en hen die een samen-leving voorstaan vanuit het besef dat alles met alles verbonden is.

Het doel van deze samenkomst is tweeledig: om de zojuist besproken Holon beter te leren toepassen en hoe we de zonnewinden voor de persoonlijke ascensie kunnen benutten; om in de Aardse emotionele atmosfeer een spirituele verlichting vrij te laten die ten goede zal komen aan alle leven en om meer gewicht in de (weeg)schaal te leggen die lijdt naar samenwerking boven conflict.


Tom’s waarnemingen betreffende de Holon van Ascensie

Op 24 maart 2008 gaven de Hathors een planetaire boodschap door getiteld ‘Het Magnetisch Veld van de Aarde’, waarin ze vertelden dat het aardmagneetveld onderhevig was aan verstoring en vervorming (zie de Hathor-archieven voor de originele tekst).

In december 2008 kondigde NASA aan dat het Themis-Project een massieve scheur in het aardmagneetveld had ontdekt, en dat hierdoor in de nabije toekomst grote hoeveelheden zonneplasma in de aardse magnetosfeer zouden binnenkomen. De magnetosfeer beschermd de Aarde tegen zonnestormen en de zonnewind (plasma). Maar met deze scheur voorspellen wetenschappers een toename van magnetische stormen op Aarde in de komende paar jaren. Zulke stormen beïnvloeden telecommunicates en zullen ‘interessant’ zijn voor een beschaving die in toenemende mate afhankelijke is van zulke vormen van communicatie (waaronder het internet). Om het NASA-rapport in te zien, surf dan naar www.nasa.gov en typ het woord ‘Themis’ in het zoekvenster. Als die pagina verschijnt, klik dan op ‘Mission News’. Ik persoonlijk slaak een zucht van verlichting als de wetenschap iets dat de Hathors hebben doorgegeven bevestigen, en ik moet zeggen dat het opvallend vaak gebeurt.

Er zijn verschillende dingen die ik hoogst interessant vind in deze huidige boodschap. Meest opvallend is de verklaring van de Hathors dat de toename van zonneplasma in de magnetosfeer de frequentie van het KA-lichaam verhoogt.

Met dit soort informatie laten wij de wetenschap uiteraard ver achter ons en stappen een wereld binnen van waarneming die ikzelf ‘woo-woo’ genoemd heb. Met woo-woo bedoel ik een niet-normale waarneming (in ‘t bijzonder een psychische variant). Persoonlijk denk ik dat het mogelijk is om zowel logica als woo-woo onder één dak te huisvesten, zolang we maar alert blijven dat het onderscheid tussen die twee helder blijft. Wanneer maar mogelijk trek ik in het zand een scherpe lijn tussen wetenschap en wat ik woo-woo noem. En met deze laatste boodschap zijn we overduidelijk die lijn overgestoken.

Het KA

Het KA-lichaam was reeds bekend en werd benut door de oude Egyptische alchemisten. Het wordt soms het etherisch dubbel genoemd en soms ook het lichtlichaam. Het heeft dezelfde afmeting en vorm als het stoffelijk lichaam (het ‘Khat’ genoemd door de oude Egyptenaren), maar het is een energielichaam. Het is niet gemaakt van vlees en bloed, maar is daarentegen bijna volledig energetisch. Als het KA-lichaam al enige massa heeft, dan is het heel minimaal. Ik heb al meer dan 20 jaar geëxperimenteerd met het KA terwijl ik in een meditatieve staat verkeerde en het herbergt een hoop interessante kwaliteiten. Sommige van deze kwaliteiten gehoorzamen, vanwege hun eigen natuur, aan de wetten van de quantumfysica en niet aan de gangbare Newtoniaanse wetten. Dit opent een deur naar een fascinerende reeks van niet-normale verschijnselen.

Ascensie

Volgens de oude Egyptische alchemistische wetenschap (zoals ik haar interpreteer en begrijp), is het KA cruciaal voor de voortgang van ascensie. Zoals de Hathors duidelijk maken in hun boodschap behelst ascensie een opwaartse beweging in bewustzijn – een expansie van bewustzijn. Het gaat niet over het verlaten van deze wereld of ergens heengaan. Iemand die in het proces van ascensie ondergaat leeft en transcendeert op hetzelfde moment in deze wereld.

Ascensie versus Desintegreren/Oplossen

Een ander punt dat ik van belang vond is het idee dat we een periode van zowel potentiële ascensie alsook potentiële desintegratie binnengaan. De moeite die we ons getroosten om onze culturele beperkingen te ontstijgen is soms regelrecht uitputtend voor velen onder ons. Het nieuws staat bol van verhalen over mensen die over de rooie zijn gegaan, om het maar ouderwets uit te drukken. Nu ik dit schrijf, lees ik een verslag van een man en vrouw die allebei hun baan kwijt zijn geraakt, en daardoor hadden besloten om zichzelf en hun vijf kinderen om het leven te brengen. Ik ben bang dat zulke labiele toestanden vaker zullen voorkomen, en de Hathors wijzen er ons met klem op dat we vrijheid van keuze hebben, dus zowel de aangeboren mogelijkheid en de keuze-verantwoordelijkheid om opwaarts te leven (ascensie), zelfs als rondom ons anderen uiteenvallen (desintegreren).

De Holon van Ascensie

Het fundamentele gereedschap, of de innerlijke technologie, die de Hathors ons aanbieden in deze boodschap is een speciaal soort Holon die het KA-lichaam versterkt om de toenemende energetische druk te weerstaan, en ons te assisteren tijdens het ascensieproces.

Aan hen die het begrip Holons nog niet kennen, adviseer ik dringend om de archiefpagina’s van onze website te bezoeken en de berichten over de Holon van Balans en de Holon van Genezing aan te klikken. Deze twee geometrische vormen zijn zeer nuttig, en eenvoudig toe te passen.

De Holon van Ascensie is iets gecomliceerder dan de andere twee Holons zoals die zijn gegeven door de Hathors. Dit komt omdat het de creatie van een gevisualiseerde geometrie is, gekoppeld aan een emotionele staat (van dankbaarheid), die coördineert en richting geeft aan een energetische stroming binnen het KA.

Conform het gezegde ‘een afbeelding zegt meer dan 1000 woorden’ is het eerste dat ik met jullie wil delen een kleine tekening van de geometrie en een stap-voor-stap handleiding van de toepassing.

De Geometrie

Realiseer je dat ik achtergebleven ben als het gaat om tekenen, dus doe je best om mijn persoonlijke beperkingen te ontstijgen. Niettemin herken je wellicht in het diagram hieronder een menselijk figuur (jij) zittend binnenin een schijf of discus. Je ziet twee stippellijnen van de schouders naar een punt boven het hoofd (het BA-punt). De stippellijnen stellen de armen voor als je ze zou uitstrekken boven je hoofd. Waar je handen elkaar dan raken is het BA-punt. Zoals je ziet is dit is tevens de bovenkant van de discus.

holonofascension

In dit diagram zit de figuur met gekruiste benen, waardoor je romp dus rust op de bodem van de schijf. Het is echter niet noodzakelijk dat je zo zit. Als je liever in een stoel zit, dan bevindt de onderkant van de schijf zich direct onder je voetzolen. Hetzelfde geldt als je zou staan tijdens de Holon.

De afmeting van de schijf bepaal je zelf. je kunt een kleine dikke maken, of een elegante uitgestrekte. Persoonlijk maak ik de radius van de schijf zo’n 7,5 meter, waardoor de diameter ongeveer 15 meter wordt. Ik stel me daarbij voor dat hij een stralend witte kleur heeft, al hoef je hem geen bepaalde kleur te geven. Je hoeft hem zelfs niet te zien in je verbeelding. Stel je gewoon voor dat deze schijf er is, zoals het voor jou goed voelt. Zou je hem van bovenaf, of van onderaf zien, dan ziet hij er uiteraard uit als een cirkel.

Nadat je de schijf in gedachten gemaakt hebt, laat je hem draaien rondom de centrale as, die vanaf je kruin door het centrum van je lichaam uitkomt bij het perineum (het punt midden tussen je anus en je geslachtsorgaan). Mijn schijf draai ik meestal met de klok mee, maar voor de variatie verander ik soms de richting. De meeste mensen, volgens de Hathors, zullen hem van nature met de klok mee laten draaien. Maar draai de schijf in die richting die voor jou het prettigst voelt. Het draaien van de schijf genereert een energievortex in de fijnstoffelijke dimensies die een kosmische energiestroming op gang brengen van het BA naar het KA.

Wanneer je het gevoel hebt dat de schijf draait, dan ben je klaar voor de volgende stap.

Verplaats je aandacht naar het BA-punt (de top van de schijf boven je hoofd). Stuur gevoelens van erkentelijkheid (appreciation) en dankbaarheid (gratitude) naar het BA, die zich daardoor opent om kosmische energieën binnen te laten. Het gaat om het daadwerkelijk voelen van erkentelijkheid en dankbaarheid, niet enkel de gedachte eraan, die de stroom op gang brengt.

Terwijl je doorgaat erkentelijkheid/dankbaarheid naar het BA te sturen, zul je je als reactie daarop een neerwaartse energiestroom vanuit het BA gewaarworden. Het kan een paar momenten duren, of langer als je niet gewend bent subtiele energieën te voelen. Maar uiteindelijk zul je een reactie van het BA merken op je gerichte dankbaarheid. Wanneer je dit begint te voelen verplaats je je aandacht naar de basis van je wervelkolom.

Energie volgt het bewustzijn

Als je je aandacht naar je basis brengt, zal de stroom kosmische energie vanuit het BA meegaan naar het basischakra waar het geworteld is in het KA. Vanaf dit moment is alles dat je hoeft te doen rustig in je schijf te blijven zitten, terwijl je in gedachten de schijf draaiende houdt rond het BA-punt boven je hoofd en het basischakra onderaan je ruggengraat. Sta jezelf toe de stroming van de kosmische energie te voelen naar je basis en van daaruit in je KA-lichaam. Als je gedachten afdwalen, hoef je je aandacht alleen maar weer te vestigen op de draaiende schijf en de verbinding tussen het BA en je basischakra. Als je aandacht te lang verslapt zal de energiestroom stoppen. Als dit gebeurt volstaat het opnieuw gevoelens van dankbaarheid omhoog in het BA te sturen, net zoals je deed toen je begon. Zodra de stroom weer op gang komt hou je je aandacht op het BA, je basis en op de draaiende schijf.

De Stroom

Als de kosmische energie vanuit het BA naar het basischakra stroomt, is het van belang je te realiseren dat het deze stroming is die het KA-lichaam voedt. Het basischakra is nodig om de energie te ankeren, maar de energie zelf beweegt in allerlei patronen door het KA, het KA-lichaam versterkend, revitaliserend en haar frequentie verhogend.

Mijn persoonlijke ervaring is dat deze stroom vanuit het BA naar het basischakra per keer verschillend is, afhankelijk – denk ik – van mijn eigen energiesysteem en mijn stemming op het moment dat ik de meditatie doe.

Soms is de stroming zeer subtiel, nauwelijks waarneembaar. Andere keren is het als een krachtige pulserende laserstraal van energie en licht die vanuit het BA in mijn basis komt en dan door heel mijn KA-lichaam heen. Soms neemt het de vorm van een rondtollende pilaar van etherisch vuur tussen het BA en m’n basis aan, pulserend van energie en licht waarmee m’n KA-lichaam gevoed wordt. En soms is het een stroom van vloeibaar gouden licht dat op en neer beweegt vanuit het BA. In alle gevallen zijn er een duidelijke fysieke sensaties van wisselende intensiteit. Ik vermoed dat een ieder die dit doet het anders zal ervaren.

Ik constateer tot m’n verbazing dat vijf tot tien minuten, zoals de Hathors adviseren, genoeg is om mijn KA-lichaam op te laden. En er zijn soms wonderbaarlijke ervaringen van kosmische energie die overstroomt vanuit het KA-lichaam in mijn fysieke lichaam (het KHAT). Wanneer dit gebeurt voel ik dat er levenskracht mijn fysieke organen binnenstroomt.

Ik heb ook geëxperimenteerd met het verlengen van de meditatietijd tot twintig minuten en ik kan melden dat ik na zo’n vijftien minuten soms een reinigende sensatie ervaar, net zoals de Hathors al opmerkten. Dit gebeurt niet altijd, maar vaak genoeg dat het de moeite waard is het te melden. Ik vermoed dat deze reactie afhankelijk is van het moment en van de persoon die het doet en van nog meer factoren. Ik zou dus geenszins willen stellen dat je deze reiniging zult ervaren als je de meditatie langer dan 10 minuten doet. Ik zeg alleen dat ik het soms ervaar. Zulke reacties zijn het resultaat van spirituele en/of lichamalijke ontgifting, omdat, vanuit dit energiemodel gesproken, bepaalden soorten gedachten en emoties een vergiftigende aard hebben. En als de hoogfrequente energie van het BA lang genoeg in het KA-lichaam stroomt, zal het het fysieke lichaam aanzetten tot ontgifting van zulke giftige elementen. Zulke reinigingen zijn niet gevaarlijk, maar ze kunnen wel gepaard gaan met misselijkheid, hoofdpijn of andere lichamelijke klachten en het rijkelijk loskomen van overtollige mentale en/of emotionele lasten.

Mijn advies aan hen die deze bijzondere Holon doen is om te zoeken naar je comfortzone, naar wat het beste bij je past. Begin met vijf minuten. Kijk wat er gebeurt. Voer dan langzaam de tijd op.

Voor de uitslovers onder jullie en de obsessievelingen (mij inbegrepen), onthoud dan dat deze Holon geen marathon is. Meer is niet per definitie beter. Het doel is het KA-lichaam op te laden, niet om ‘m in lichterlaaie te zetten. Overdrijf dus niet.

Naarmate je langer werkt met deze Holon zul je ontdekken dat je uit je comfortzone komt. Misschien ga je het langer dan tien minuten doen, misschien minder. Hoe dan ook, als je deze meditatie eens per dag doet zul je er enorm veel aan hebben.

Het gebruik van Muziek

Ik heb geëxperimenteerd met deze Holon in stilte, maar ook terwijl ik luisterde naar psycho-akoestische muziek, bedoeld om b.v. in diepere trancetoestand te komen. Er zijn momenten dat ik echt behoefte heb de meditatie in absolute stilte te doen, zonder toegevoegde geluiden.
Het is prettig de energieën te voelen stromen binnen het KA en de innerlijke psychische geluiden die daardoor opgewekt worden te horen zonder hinderlijke geluiden van buitenaf. Op andere momenten vind ik het luisteren naar psycho-akoestische muziek zeer ondersteunend en soms verdiept het de ervaring. Voor mij is het een stemmingskwestie. Wil ik stilte, of wil ik meegaan op de golven van psycho-akoestische geluiden om de ervaring te verdiepen? Als je ervoor kiest te experimenteren met muziek, stel ik voor te luisteren naar iets waarbij je je kunt ontspannen, dat je helpt je aandacht meer naar binnen te richten. Omdat ik weet dat veel mensen mij vragen waar mijn voorkeur naar uitgaat zal ik een paar voorbeelden noemen. Als ik muziek kies, geef ik de voorkeur aan Lightship of Infinite Pool tijdens deze Holon. Die muziek verdiept de ervaring het best. Ik ontdekte ook Wave Form and Wave Form II ter ondersteuning van de ervaring op een mildere manier.

Enkele Gedachten tot Besluit

Als de Hathors gelijk hebben dat de verhoogde plasma-activiteit in de magnetosfeer de KA-lichamen oplaadt en activeert, bereid je dan voor op een rit in de achtbaan voor de komende jaren. Ondanks de geweldige uitdagingen waarmee we ons geconfronteerd zien, is deze tijd ook een geweldige kans – een kans op ongeëvenaarde spirituele ontwikkeling. Ik zie de toekomst zowel met huiver als met een gevoel van opwinding tegemoet, in een mate zoals ik nog niet eerder heb meegemaakt. Moge het pad je in deze tijden opwaarts leiden, en moge je dagen gevuld zijn met zuiver licht, een groots leven en veel humor.

Tom Kenyon.

PS: De Hathors zullen ergens in maart een aanvullende boodschap geven met instructies voor hen die niet op afstand zullen deelnemen aan de Grote Triade. Als je deze email rechtstreeks van ons ontvangt zul je die boodschap automatisch toegestuurd krijgen.

Als je niet op onze mailinglijst staat, ga dan hierheen en schrijf je in (subscribe). We kunnen geen namen toevoegen van de internetlijst; alleen personen die de Hathor-updates wensen te ontvangen kunnen hun naam toevoegen. We verstrekken geen namen en adressen aan derden.