Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Nederlands Archief

Het Magnetische Veld van de Aarde

Een boodschap van de Hathors via Tom Kenyon

Laten we – vanuit ons gezichtspunt – een overzicht geven van de huidige situatie op jullie planeet.

Het magnetisch veld van de Aarde is onder invloed van een verstoring of vervorming. Dit vindt op het inter-dimensionale vlak plaats en als gevolg daarvan zien we oplopende schommelingen in de reikwijdte of kracht van het magnetische veld. Deze vervorming van het aardmagnetisch veld is als een golf die stijgt, om vervolgens zeer snel te dalen – de schommelingen zijn op zich miniem, maar onmiskenbaar aanwezig. Dit heeft een zeer vervreemdend effect op het menselijk bewustzijn, in het bijzonder op jouw biologische ervaring. Veel mensen hebben in toenemende mate last van gevoelens van uitputting en vermoeidheid. (Zoals we in eerdere mededelingen hebben vermeld, worden deze symptomen ook wel veroorzaakt door bewegingen van energieën uit de verre Ruimte terwijl deze door jullie Melkwegstelsel en jullie Zonnestelsel gaan).

De huidige verstoring is echter van een andere categorie. Het wordt veroorzaakt door het magnetische veld zelf, dat op haar beurt reageert op de energieën afkomstig uit de verre Ruimte. Het is een reactie van de gesmolten kern van de Aarde én het magnetisch veld dat – om een metaforisch beeld te gebruiken – in gesprek is met de kosmos. Welnu, jullie wetenschap bekijkt de dingen niet op deze manier, maar vanuit ons perspectief heeft het magnetisch veld een gesprek met de kosmische visite – met name de energieën uit de verre Ruimte met hun versnelde werking op de spirituele evolutie.

Overige symptomen die direct verband houden met de verstoringen van het magnetische veld zijn de opmerkelijke veranderingen in de werking van jullie korte termijn geheugen – het geheugen is immers zowel een hoedanigheid van het magnetische veld van jouw eigen zenuwstelsel, als dat van de Aarde. Je hersenen verwerken informatie via de minieme zwaartekracht- en antizwaartekrachtsvelden van je eigen structuur en wordt als zodanig rechtstreeks beïnvloed door schommelingen in het magnetisch veld van de Aarde. Daarom kun je een toename verwachten van afwijkingen in je korte termijn geheugen. Het zou kunnen dat jij een zin uitspreekt en dat de woorden plots niet meer tot je doordringen of dat je de woorden uit een normale zinsbouw door elkaar husselt. Hoewel dit in sommige gevallen het symptoom kan zijn van een hersenaandoening, zal je het steeds vaker  gaan zien bij het overgrote deel van de bevolking. Deze toenemende haperingen in het collectieve korte termijn geheugen zullen de mensheid in een geheel nieuwe positie plaatsen. Deze positie kan een buitenkans voor je zijn of een vervloeking, afhankelijk van hoe jij daarmee omgaat.

Je zult de kans krijgen om de mentale matrix van je eigen schepping te doorzien. Wat we hiermee bedoelen is dit,  zodra je geest niet meer in staat is om zijn eigen verhaallijn voort te zetten op de manier waarop hij dat gewend was, ontstaat de gelegenheid om een glimp op te vangen van de werkelijkheid achter het gordijn van deze waarneming. Dat gordijn heb je zelf gecreëerd en dat houd je in stand om jezelf gescheiden te houden van de dingen die je niet rechtstreeks waar wil nemen of ervaren – of in sommige gevallen wat anderen niet willen dat jij waarneemt of ervaart. We verwijzen hier naar de ongeziene manipulatoren van jullie collectieve werkelijkheid, die de economische en politieke teugels van de macht in handen hebben.

We hebben al eerder gezegd dat er krachten op jullie planeet bestaan die zich actief verzetten tegen de impuls voor spirituele evolutie. Ze investeren in de voortzetting van hun leugens door informatie achter te houden en/of onrechtmatig te gebruiken met als doel jullie onder controle te houden. Dat zal hun steeds moeilijker afgaan.

Hun taak wordt steeds gecompliceerder omdat de verstoring van het magnetisch veld gaten creëert in de constructie van de mentale realiteiten die door de menselijke geest worden geprojecteerd. Zij die jou willen controleren en manipuleren, hebben een gigantische hoeveelheid middelen tot hun beschikking en daar maken ze volop gebruik van. Wat ze echter niet kunnen, dat is het magnetisch veld van de Aarde controleren! Gelukkig maar, daar kun je dankbaar voor zijn.

 

De impuls die het magnetisch veld van de Aarde beïnvloedt, komt van ver buiten hun invloedssfeer. Wij verwachten – gebaseerd op ons begrip van de hyperdimensionale natuurwetten – dat de verstoringen van jullie magnetisch veld de komende jaren gaan toenemen. Als je energetisch gevoelig bent, dan zal jij dat momenteel  als zeer intens ervaren, maar ons vermoeden is dat het overgrote deel van de mensheid hierdoor de komende twee tot drie jaar beïnvloed zullen worden, op een manier waar ze zich bewust van zijn, zelfs als ze niet weten waarom.

We doen een paar suggesties om hiermee om te gaan.

Onze eerste suggestie is de gemakkelijkste. Het gaat erom je verbinding met de kern van de Aarde te begrijpen. Naast het wezen dat jij bent van vlees en bloed, kun jij – als energiek wezen – een bewuste energetische relatie met de kern van de Aarde aangaan.

Dit inzicht – in jouw relatie met de Aarde – houdt in dat jij beseft dat je ondergedompeld bent in – en omringd door – het magnetisch veld van de Aarde. Door in mentale resonantie te gaan met de kern van de Aarde – de generator van het aardmagnetisch veld – word je energetisch gestabiliseerd. De Aarde kan zich als bewust wezen aan je openbaren op een wijze die moeilijk te beschrijven valt, omdat jouw cultuur daar eenvoudigweg geen taal voor heeft. Je wordt immers zodanig gemanipuleerd en gecontroleerd om ervoor te zorgen dat jij je hier niet bewust van bent, want dit zou weleens één van jouw grootste krachten kunnen zijn.

Door het aangaan van een resonantie met de kern van de Aarde wordt jij je meer bewust van haar als een levend en bewust wezen. Door deze verbinding krijg jij  een soort energetische standvastigheid, zelfs te midden van de toenemende chaos op Aarde.

Het gekke hiervan is, zodra jij jezelf terug bij zinnen brengt – door je verbinding met de Aarde te herstellen – je minder controleerbaar wordt, minder ‘manipuleerbaar’ voor die krachten die de gedachtestroom van de mensheid controleren door middel van misinformatie, manipulatie en mentale controle.

Met andere woorden, het vormen van een directe bewuste relatie met de kern van de Aarde omzeilt veel van de effecten die wij aanduiden als levensnegatieve technologieën.

Wil jij – naast het aangaan van een mentale resonantie met de kern van de Aarde – nog iets doen, dan stellen we voor om gebruik te maken van je pranische buis – dit is een subtiel energetisch kanaal dat van boven je hoofd, door het centrum van je lichaam via je perineum de Aarde inloopt. Deze buis of kanaal, kan tot diep in de Aarde – tot in haar kern – en hoog boven het hoofd – tot in de verre Ruimte – worden uitgestrekt. In de methode die we nu bespreken, heb je vooralsnog niet te maken met het uitstrekken van het kanaal voorbij de top van je hoofd. In plaats daarvan breid je het kanaal enkel uit tot in het centrum van de Aarde.

Het belangrijkste aspect hiervan is niet zozeer de daadwerkelijke uitbreiding van dit kanaal tot diep  in de Aarde. De essentie is, beseffen dat jij in resonantie bent met de kern van de Aarde door het simpelweg te weten. Dit zal je een gevoel van stabiliteit geven, zelfs te midden van de toenemende chaos. Het zal je zintuigen doen ontwaken en je bewustzijn in relatie tot de Aarde vergroten. We moeten je echter wel waarschuwen, het zal je ook dé-hypnotiseren, waardoor je minder onder controle te houden bent. Zo zal je in staat zijn de leugens om je heen duidelijk te doorzien!

De tweede suggestie betreft het ontwikkelen van een bewuste relatie met de kern van de Melkweg.

Begrijp dat jij in resonantie kunt vertoeven met de kern van het Melkwegstelsel – dat een zwart gat is – en dat jij op eenzelfde wijze – als in resonantie met de kern van de Aarde – gestabiliseerd kunt worden in relatie tot het Melkwegstelsel.

Ben jij daartoe in staat, dan zal het eenvoudigweg horen van deze informatie het vermogen al in je activeren.  Het is niet moeilijk, vrij eenvoudig zelfs. Het vergt enkel het besef dat een deel van jou niet beperkt is door de tijd en ruimte coördinaten van je fysieke lichaam.

Je dient hiervoor te begrijpen dat bewustzijn zich ogenblikkelijk – overal in tijd en ruimte – kan uitbreiden. Door je bewustzijn uit te breiden naar je galactische kern, stabiliseer jij jezelf in relatie tot de Melkweg.

Het ideaal zou zijn als jij zowel in relatie zou staan tot de Aardse kern als de kern van het Melkwegstelsel.

Dit zal jou in staat stellen om met een grotere mate van beheersing over de golven van energie uit de verre Ruimte te surfen.

We willen jullie nogmaals waarschuwen, het zal je tevens minder controleerbaar maken – moeilijker te hypnotiseren – met als gevolg dat jij in een zeer vreemde ervaring terecht gaat komen, waarbij jij ontwaakt bent, terwijl vele om jou heen nog steeds aan het slapen zijn. Wat je met deze kennis doet, dat is uiteraard aan jou en jouw vermogens.

De Hathors,

24 Maart 2009 

Enkele verhelderende gedachten van Tom

Voor degenen die niet vertrouwd zijn met de pranische buis, ziehier een korte beschrijving:

De pranische buis is een subtiel energiekanaal dat buisvormig is en vanaf de kruin – aan de bovenkant van het hoofd –  door het midden van het lichaam loopt en via het perineum de Aarde ingaat. Het perineum is een punt halverwege tussen je genitaliën en je anus.

Als je met het puntje van je duim en het puntje van je wijsvinger een cirkel vormt, dan zie je de grootte van de dwarsdoorsnede van je pranische buis. In sommige esoterische tradities wordt de pranische buis de Centrale Pijler of Centrale Kolom genoemd.

Sommige stammen van Tibetaanse boeddhistische yogi’s en yogini’s maken gebruik van een heel dun kanaal, ongeveer ter grootte van een mensenhaar, dat door het centrum van de pranische buis loopt. Dit energiepad staat bekend als het Geheime Kanaal en wordt in bepaalde esoterische yogapraktijken gebruikt om de subtiele energie in het lichaam van de yogi’s of yogini’s te beïnvloeden – het idee is dat deze methode leidt tot een snellere ontplooiing van je spirituele verlichting.

Over het algemeen loopt de pranische buis een paar meter de Aarde in – tenzij men echt niet geaard is – en een paar meter tot boven het hoofd. Aangezien de pranische buis een subtiele energiebron is, volgt hij niet de wetten van de Newtoniaanse fysica, maar valt hij binnen de beperkingen van de Kwantum Mechanica. Aldus is het mogelijk om de pranische buis tot zeer ver in de Aarde – tot in de eigenlijke kern van de planeet en/of tot ver in de Ruimte – uit te breiden.

Voor de lezers die dergelijke concepten als vreemd ervaren,  stel ik voor dat je het korte artikel leest, dat ik heb geschreven met de titel  Gedachten en Observaties van het Medium.

Misschien helpt het om je pranische buis te bestempelen als een  denkbeeldig instrument. Zo kun je de effecten van je pranische buis eenvoudigweg onderzoeken, zonder eerst te moeten beslissen of wat ik je vertel wel waar kan zijn.

De pranische buis wordt beïnvloed door gedachten en intentie. Het enige wat nodig is om het kanaal naar de Aarde of naar de Kosmos uit te breiden, is jouw intentie. Is dit nieuw voor je, bedenk dan gewoon dat het gebeurt. Uiteindelijk zal je duidelijk gaan ervaren dat het zich uitbreidt en/of samentrekt in overeenstemming met je intentie, door er vaak mee te werken.

De methode die hier door de Hathors wordt voorgesteld – het gebruik van de pranische buis – geldt met name voor diegene die meer willen doen dan enkel in resonantie gaan met de Aarde. Sommige mensen hebben van nature het talent om in resonantie te gaan, anderen ondernemen liever actie. Sommige mensen hebben talent voor beide. Het in resonantie gaan met iets anders dan jezelf – met de kern van de Aarde – is in wezen een passieve daad. De ene is hier goed in, de andere heeft de behoefte om iets te doen. Voor degenen die iets willen doen terwijl ze in resonantie gaan, is de pranische buis een uitstekend instrument. Kies de methode die het beste bij je past.

Van belang is – hoe je het ook doet – om mentale resonantie aan te gaan met de kern van de Aarde en als je het kunt, ook met de kern van de Melkweg.

Tom Kenyon

Nederlandse Vertaling MvT