Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Nederlands Archief

De transformatie van zelf-beperkende gedachtepatronen en overtuigingen

Een Hathor planetaire boodschap middels Tom Kenyon

Vanwege de Zonnewende/Galactische uitlijning, die plaatsvond op 21 december, 2012, ervaren jullie nu een toenemende instroom van katalytische evolutionaire energieën. Deze stand van zaken is zowel potentieel verheffend als ontwrichtend vanwege de toegenomen polarisatie van de mensheid.

We zullen ons commentaar richten op het verheffende aspect van deze nieuwe energieën.

Ten gevolge van de toename in geestelijk licht dat nu jullie zonnestelsel binnengaat, zijn jullie hogere dimensionale aspecten nu, op vele wijzen,  meer toegankelijk.

In werkelijkheid zijn deze dimensies altijd toegankelijk voor jullie geweest want zij zijn deel van jullie aard, maar door het passeren van de galactische uitlijning zijn een aantal van de sluiers opgelicht en dat zal doorgaan.

Jullie ervaring hiervan zal verschillen van anderen, gebaseerd op jullie vermogen om subtiele energieën te voelen. Maar de verschuiving heeft plaatsgevonden en zal de koers van de menselijke geschiedenis bij de wortels beïnvloeden.

Hoe dit zal worden gespeeld in jullie collectieve tijdlijn valt nog te bezien. Wat wij hier willen behandelen zijn methoden en benaderingen die jullie kunnen gebruiken om jullie tijdlijn en jullie persoonlijke evolutie positief te beïnvloeden middels de transformatie van zelf-beperkende gedachtepatronen en overtuigingen.

Filosofische overwegingen

Vanuit ons perspectief zijn jullie belast door veel van jullie religieuze en geestelijke filosofieën. Waar deze overwegingen abstract mogen lijken beïnvloeden deze gedachtepatronen in feite perceptie, en door hun aard beperken ze jullie ervaring in de werelden van materie.

Vele, maar niet al jullie religieuze en geestelijke tradities, kijken met een schuin oog naar de wereld der materie. Zij zeggen dat de hemel, het paradijs of een dergelijke versie van volmaakt bestaan, buiten jullie ervaring als belichaamd menselijk wezen ligt.

Sterker nog,  sommige van hen beschouwen jullie lichamelijkheid als een fout of een “zonde”, en zijn jullie besmet door het loutere feit dat jullie een lichaam hebben. Terwijl je jezelf intellectueel van dergelijke overtuigingen gedistantieerd mag hebben, bewegen deze gedachtepatronen door de onderwereld van jullie cultuur. Zij beïnvloeden hoe het overgrote deel van de mensheid zichzelf ziet.

Als je bewust of onbewust dit gedachtepatroon accepteert dan ben je eraan gebonden, en zal er een spanning zijn tussen je transcendente aspecten (dat wil zeggen, je multidimensionaliteit) en je belichaamde bestaan. Dit is een onfortuinlijke situatie vanuit ons perspectief.

Wij bezien bewustzijn als een continuüm, vanuit de hoogste trilling niveaus waar non-dualiteit het heersende principe is, omlaag door de rijken van licht naar de rijken van materie. Er zijn vibrerende grenzen, zeker, maar de werelden van materie zijn net zo “heilig” als de hoogste rijken van licht en puur bewustzijn.

Wanneer je deze realisatie verwerft zul je toegang hebben tot alle dimensies van je wezen, hetgeen je geestelijke moed, je vermogen voor diep inzicht, en je creativiteit zal doen toenemen, evenals je genezende/zelf-genezende vermogens.

Wij willen een methode voorstellen voor het springen in deze realiteit – om het rechtstreeks te ervaren. Het regelmatig gebruiken van deze methode zal de transitie van een beperkt gevoel van zijn naar je grotere multidimensionale Zelf versnellen.

Enkelen van jullie zullen in staat zijn om deze transitie snel te maken. Anderen zullen meer tijd nodig hebben. Hoe lang het zal duren hangt af van hoe aangetast je bent door beperkende gedachtepatronen.

De methode

Deze methode gebruikt het Centrale Kanaal van energie, dat loopt van de kruin bovenop je hoofd, middels het centrum van je lichaam naar je perineum, een punt halverwege je anus en je genitaliën. Sommigen verwijzen naar dit kanaal als de Pranische Buis, de Centrale Pijler of het Geheime Kanaal.

Bij deze methode voel je en stel je je eerst voor dat dit kanaal vanaf je perineum omhoog loopt, door het centrum van je lichaam, naar je kruin, bovenop je hoofd.

Stel je vervolgens voor dat dit kanaal zich uitstrekt naar een punt boven je hoofd. Je kunt dit punt lokaliseren door je armen recht omhoog te steken en dan je vingertoppen elkaar recht boven je hoofd te laten raken. De plek is daar waar je vingers elkaar raken. Vanuit het perspectief van de Egyptische Alchemie is dit punt een energetische poort voor je BA, je Hemelse Ziel. Je BA is een aspect van je wezen, dat buiten de tijd en ruimte is zoals jij die ervaart, en je BA is een bron van immens geestelijk inzicht en vaardigheden. Voor ons is dit punt slechts een van meerdere poorten naar je multidimensionaliteit.

Verleng je Centrale Kanaal vervolgens door je perineum heen de Aarde in. Afhankelijk van je persoonlijke energetica kan dit kanaal een paar centimeter de Aarde in gaan of vele kilometers. In sommige gevallen kan het Centrale Kanaal zich uitstrekken tot het centrum van de Aarde. Door deze verlenging van je Centrale Kanaal naar de multidimensionale poort boven je hoofd en dan naar beneden, de Aarde in, verenig je symbolisch de werelden van materie met de rijken van licht. Sommigen verwijzen hiernaar als de vereniging van Aarde en Lucht of  het huwelijk van Hemel en de Aarde.

De volgende stap bij deze methode is het afspelen van de Aethos Geluid Meditatie terwijl je een gewaarzijn van het gehele kanaal vasthoudt, van de poort boven je hoofd, door het centrum van je lichaam heen de Aarde in.

We stellen voor dat je eerst met de vijf-minuten versie werkt. Vanwege de hoge vibrerende aard van het Aethos zul je in jezelf een geestelijke purificatie van je Centrale Kanaal van start doen gaan wanneer je je gewaarzijn houd op de manier zoals we hierboven beschreven.

Terwijl je doorgaat op deze wijze met deze meditatie te werken, breng je alle soorten gedachtepatronen naar de oppervlakte van je gewaarzijn die zogezegd in je chakra-systeem en je cellulaire geheugen “huizen”.

Het eindpunt van het opruimen van beperkende overtuigingen en gedachtepatronen is het besef dat jij het Levende Mysterie bent. Jij bent de vereniging van materie en licht. En door jouw aard ben jij een Brug tussen de Werelden en hebt aldus toegang tot alle schatten van alle rijken.

Zie deze methode als een soort geestelijke schoonmaak. Als gedachtepatronen opkomen tijdens deze meditatie bepaal jij of je door wilt gaan met in dit geloof te leven of niet. Indien niet dan gooi je het weg als een oud, kapot meubel dat je niet langer nodig hebt en niet langer wilt houden. Als je het wilt houden houdt je het. Als je het niet wilt houden doe je het weg.

Als je je op je gemak voelt met de 5-minuten versie kun je experimenteren met de 30-minuten versie indien je wilt, of kun je werken met een paar 5-minuten versies in één meditatie sessie. DOE deze meditatie echter NIET vaker dan één keer per dag tenzij je bereid bent om een reis in je onderwereld te maken.

Wij houden je deze waarschuwing niet voor als een soort “kosmische wortel” of om je te verleiden. Het is een oproep tot geestelijke soberheid terwijl je jezelf ontwart uit cultureel versterkte negatieve en beperkende gedachtepatronen.

Deze eenvoudige meditatie kan je immens voordeel brengen door je toe te staan jezelf vrij te maken van overtuigingen en gedachtepatronen die je in het verleden hebben beperkt.

Als je je toelegt op de transformatie van je eigen limiterende gedachtepatronen en overtuigingen stellen we voor dat je deze meditatie methode vaak doet.

De Hathoren

20 februari, 2013

Tom’s gedachten en observaties

Na het ontvangen van deze boodschap vroeg ik mijn mentoren om hun gedachten over de Zonnewende gebeurtenis van 21 december, 2012 verder uit te leggen.

Zij zijn van mening dat er met deze bijzondere galactische uitlijning inderdaad een uitbarsting van intens spiritueel licht en evolutionaire energieën vanuit het galactische centrum heeft plaatsgevonden. Maar zoals zij altijd hebben gezegd, gaf deze uitlijning niet het einde van de planeet aan. Het luidde echter een nieuwe golf van katalytische en evolutionaire energieën in.

Ik kan me voorstellen dat er nogal wat mensen teleurgesteld waren op de ochtend van 22 december, toen er niets buitengewoon gebeurde na alle heisa en hype. Maar de menselijke geschiedenis zit vol van vergelijkbare doem-profetieën die op niets uitliepen. Een snel zoeken op het internet naar “de geschiedenis van doem-profetieën” doet een ware overvloed aan historische doem-dagen verschijnen, die kwamen en gingen.

Maar als de Hathoren het juist hebben is de planeet, terwijl er geen einde kwam aan het fysieke bij de Zonnewende van 2012, een nieuwe epoche ingegaan.

De Hathoren zijn van uitgesproken mening dat de mensheid is doordrenkt met een toename van geestelijk licht ten gevolge van deze laatste galactische uitlijning. Hoe die toevloed van licht elke individu zal beïnvloeden zal van persoon tot persoon verschillen.

Bovendien geloven de Hathoren dat deze toevloed van licht nu zelf werkt middels onze individuele atomaire structuren — letterlijk de interacties van licht en materie binnenin ons beïnvloedend.

Ik vroeg hen dit te verduidelijken, omdat het een beetje vaag leek. Wat bedoelden ze met interacties tussen materie en licht?

Hun visie op deze interacties is gebaseerd op de vooronderstelling dat materie en licht nauw verwant zijn, en in sommige opzichten zijn ze twee kanten van dezelfde medaille. Deze relatie tussen licht en materie werd door Albert Einstein uitgedrukt in zijn beroemde formule E=mc2. Vanuit dit perspectief zou ons lichaam, dat is samengesteld uit materie, theoretisch kunnen transformeren in licht onder bepaalde voorwaarden – onder extreme en ongewone omstandigheden, zou ik willen toevoegen.

Maar wat ik werkelijk intrigerend vond aan hun antwoord was hun visie aangaande de aard van het licht zelf. Voor hen zijn  fysiek licht en geestelijk licht ook nauw verwant. Het bereik van de trilling die we “licht” noemen (in de betekenis van het elektromagnetische spectrum dat we kunnen zien met onze ogen), is slechts een klein deel van het gehele energie-spectrum.

Volgens de Hathoren trilt geestelijk licht veel sneller dan fysiek licht (en ook sneller dan wat voor categorie van energie in het elektromagnetische spectrum dan ook). Maar door hun intieme verwantschap kan geestelijk licht overgaan in fysiek licht onder bepaalde voorwaarden en vice versa.

Toen ik hen vroeg om hun gebruik van de uitdrukking geestelijk licht verder te verduidelijken, zeiden ze dat dit soort licht een uitdrukking van bewustzijn is en normaal gesproken alleen wordt aangetroffen tijdens ingrijpend veranderde staten van gewaarzijn – zoals in bepaalde vormen van Samadhi (yoga trance) of tijdens mystieke contemplatie. Dit komt omdat geestelijk licht niet kan worden waargenomen met de fysieke zintuigen, maar alleen middels de agens van de diepste niveaus van het bewustzijn zelf.

Toen de Hathoren zeiden: “krachtige interacties tussen materie en licht doen zich in ons voor,” verwezen zij zowel naar lichamelijk als geestelijk licht.

Zoals in alle menselijke dingen, zal hoe ieder van ons omgaat met deze verhoogde interactie tussen licht en materie, sterk geïndividualiseerd zijn. Sommigen van ons lijken omhoog te bewegen in bewustzijn, sommigen van ons lijken te watertrappelen, en sommigen van ons lijken onze geest te verliezen. Een verontrustend aantal van ons lijkt gek te worden, een bijdrage leverend aan deze vreemde mix van irrationaliteit.

Aangezien deze oscillaties van materie in licht en van licht in materie toenemen, zijn de Hathoren van mening dat we zowel een versnelling van menselijke irrationaliteit zullen zien als van luminositeit (in de betekenis van een toename van spiritueel gewaarzijn). En de wereld zal gevangen zijn tussen deze “wip” van zelf-vernietiging en zelfrealisatie. Hiervoor, en om vele andere redenen, denken ze dat het zeer nuttig zou zijn – zoniet verplicht – om we onze oude gedachtepatronen en overtuigingen op te ruimen.

De Hathors beschouwen gedachtepatronen en overtuigingen als aparte categorieën. Gedachtepatronen zijn concepten met betrekking tot de werkelijkheid, en wanneer een cultuur een gedachtepatroon als waar accepteert, wordt het een consensus werkelijkheid – al dan niet of het gedachtepatroon juist is of niet.

Wanneer een individu een gedachtepatroon in zijn of haar persoonlijke visie van de werkelijkheid opneemt dan wordt het gedachtepatroon een geloof.

De methode: stap voor stap

1. Stel je je voor en voel je Centrale Kanaal middels de centrale lijn van je lichaam, vanaf je perineum naar je kruin.

2. Verleng het Centrale Kanaal naar je BA punt boven je hoofd. Om dit punt te vinden doe je je armen tijdelijk omhoog, direct boven je hoofd en laat je je vingertoppen elkaar raken. Waar je vingertoppen elkaar raken is het gebied van je BA punt.

3. Vervolgens verleng je je Centrale Kanaal de Aarde in, zover als comfortabel is.

4. Plaats je gewaarzijn in je Centrale Kanaal.

5. Speel de Aethos Geluid Meditatie af, waarbij de focus op het Centrale Kanaal blijft. Begin eerst te werken met de vijf-minuten durende versie van de geluid meditatie op, om vertrouwd te raken met de manier waarop deze Methode voor je werkt.

6. Bij dit punt in de Methode heb je twee opties.

Optie 1:

De eerste optie is om te werken aan een bepaald gedachtepatroon of bepaalde beperkende overtuiging waarvan je weet dat je ermee te maken hebt. Sta, terwijl je je gewaarzijn in het Centrale Kanaal houdt, de energiek van het gedachtepatroon/overtuiging toe zich aan je te presenteren in het kanaal. Deze energiek zal zich aan je presenteren in de sensorische modaliteit of vorm, die voor jou natuurlijk is. Zo kun je het op een bepaalde manier zien of voelen. Je kunt het ook op een andere manier(en) ervaren. Houd je focus op de energiek, wanneer het omhoog komt, terwijl de geluid meditatie speelt. Breng je gedachten terug als ze afdwalen. Blijf werken met de energiek totdat je voelt dat er een gevoel van openheid of oplossing is in het gebied waar de energiek van het gedachtepatroon/overtuiging was gelokaliseerd.

Er kunnen gemakkelijk meerdere sessies nodig zijn om met bijzonder dichte of diep ingebedde gedachtepatronen/overtuigingen te werken.

Optie 2:

De tweede optie is de Aethos Geluid Meditatie te gebruiken om de energetica van een onderdrukt (of onbewust) gedachtepatroon in je gewaarzijn te brengen.

Merk, terwijl je je aandacht in het Centrale Kanaal focust, op wat er opkomt. Wanneer je een energiek in je Centrale Kanaal voelt, richt je je volle aandacht daarop. Uiteindelijk zal dit aan jou het gedachtepatroon onthullen dat is aangesloten op de energiek. Als je gedachten afdwalen, breng je ze terug naar de energiek.

Het is mogelijk dat er meer dan één energiek omhoog komt ​​in je Centrale Kanaal. Kies in dat geval intuïtief voor een energiek en werk ermee totdat je een gevoel van openheid of oplossing krijgt in het gebied waar de energiek van het gedachtepatroon/overtuiging was gelokaliseerd. Je kunt dan in een latere sessie terugkeren en met de andere energieken werken die je opmerkte als je genegen bent dat te doen.

Net als met Optie 1, kunnen er gemakkelijk meerdere sessies voor nodig zijn om te werken met dichte of diep ingebedde gedachtepatronen/overtuigingen.

Je zult weten dat het gedachtepatroon/overtuiging is getransformeerd wanneer je een gevoel van opluchting of openheid hebt. Als je dit niet voelt in het gebied waar de energiek was gelokaliseerd, blijf je dan richten op de ruimte waar de energiek was, terwijl je nog steeds luistert naar de Aethos Geluid Meditatie tot je een duidelijk gevoel van deze openheid of oplossing krijgt.

Als je dit gevoel van voltooiing niet krijgt, keer dan weer terug naar de Methode in een andere sessie met als doel dit gedachtepatroon/overtuiging verder te transformeren.

Je zult iets nieuws te voelen in jezelf wanneer je het gedachtepatroon/geloof volledig hebt getransformeerd. En je zult zeer waarschijnlijk beschikken over nieuwe mentale, emotionele en/of geestelijke middelen die je eerder niet had.

Je moet misschien een aantal keren met de Methode werken als het gedachtepatroon/overtuiging bijzonder dicht is (i.e., koppig) of diep ingebed.

Laatste gedachten

Ik geloof dat deze methode de kracht heeft om het tapijt van perceptuele werkelijkheid te herweven middels de bewuste transformatie van zelf-beperkende gedachtepatronen en overtuigingen.

Dit vermogen om de wereld op een nieuwe manier waar te nemen is, denk ik, een van onze grootste (hoewel vaak over het hoofd geziene) potentiëlen.

De kracht om onze perceptuele werkelijkheid te veranderen is niets minder dan de kracht om onszelf en de wereld opnieuw te verbeelden.

Klik hier om naar de Aethos Geluid Meditatie te luistern of die te downloaden. Opmerking: je zult naar de Luister Overeenkomst pagina gaan en als je de voorwaarden hebt gelezen en ermee akkoord bent gegaan zul je gratis toegang krijgen tot alle audio tracks. Scroll naar beneden in de lijst totdat je de Aethos Geluid Meditatie vindt. Door op deze link te klikken heb je gratis toegang naar zowel de vijf minuten versie als die van dertig minuten.

Als je nieuw bent in de Hathor Planetaire berichten, vind je hun eerste vermelding van het Aethos misschien van enige interesse. Je kunt deze vinden in de Hathor Archieven onder de titel: Het Aethos en Non-Duale Staten van Bewustzijn.

Niet direct aan deze boodschap gerelateerde informatie

Tom’s agenda voor 2013 is net op de website geplaatst. Tom zal in de lente van dit jaar in Istanbul, Wenen, Toulouse en München zijn. Hij is in New York op 25 mei voor een eendaagse workshop en in de buurt van Seattle, Washington voor twee driedaagse workshops in oktober. Klik hier here om zijn schema bekijken, of je kunt naar de Agenda gaan op www.tomkenyon.com.

Transmissies van Licht, een nieuwe opname van Hathor katalytische klanken is nu beschikbaar als een cd of mp3. Dit zijn “live” toon-sessies van een Hathor Bijeenkomst in 2011 die bestaan ​​uit pure Hathorische klanken, die zich richten op de endocriene klieren en het snijvlak tussen lichaam en geest. Er wordt niet gepraat op deze cd, er staan alleen maar klanken op. Je kunt audio voorproefjes van deze cd horen door te klikken op de link hierboven of naar de winkel  te gaan op www.tomkenyon.com.

©2013 Tom Kenyon   Alle Rechten Gereserveerd   www.tomkenyon.com

Je mag kopieën van dit bericht maken en verspreiden naar welke media je maar wilt, zolang je er niet voor laat betalen, de inhoud ervan op geen enkele wijze verandert, de de auteur noemt en er dit hele copyright aan toevoegt. Waar het je vrij staat om deze boodschap met anderen te delen, zijn de audiobestanden in de Luistersectie van de website (met inbegrip van de Aethos Geluid Meditatie) uitsluitend voor jouw eigen persoonlijke gebruik en mogen op geen enkele Internet of sociale site worden gezet.