Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
българския Архив

Дестабилизация

Планетарно послание на Хаторите чрез Том Кениън

Светът ви навлиза в период на огромна дестабилизация.

В предишните послания ние говорехме за Хаотични Възли като неочаквани ускоряващи и хаотичнипромени. Също отбелязахме в предишните комуникации, че изплуват множество Хаотични Възли , а тяхното взаимодействие е това, което имаме предвид в това съобщение като дестабилизация.

(вижте предишното съобщение Ескалиране на хаотични възли и събаряне на трето-измерната реалност )

Това дестабилизиране на вашия свят се случва на екологични, обществени и индивидуални нива насъществуване.

Да започнем с екологичните проблеми.

Планетарната ви околна среда е значително тровена. Увеличаването на киселинността на океаните ви,прекомерната употреба на пестициди, химикали и органични горива, всички те заедно създават ХаотиченВъзел с огромни размери. Наистина, все повече ваши учени казват, че Земята навлиза в етапите на „6-томасово изчезване”.

Ще обърнем вниманието си на последиците от тези проблеми след малко, но първо нека да кажем заостаналите две нива.

В социален аспект светът ви навлиза в силно летливо и дестабилизиращо състояние. Това е сложнаситуация, но вглеждайки се в най-елементарните нива, бихме казали, че сте свидетели на сблъсък накултурни ценности, както и на въздействието на промените в климата и на войната на мигриращипоколения, някои от които са причинени от обстоятелствата, а други  са манипулирани от силови брокеризад кулисите.

Третото ниво е индивидуалното – вие – този, който чете това съобщение.

Това също е сложна ситуация и включва няколко нива. Едно от тези нива е свързано с отравянето напланетарната ви околна среда, което споменахме по-горе. И като резултат от климатичните промени иобезлесяването, по света се разпространяват нови форми на бактерии и вируси.

Тези микро-форми на живот не са инертни. Те са жив интелект, който еволюира, а те еволюират многобързо по начини, които правят сегашната ви медицинска методология за справяне с тях неефективна.

Второто предизвикателство към индивидуалната ви стабилност е свързано с магнитните промени ипромените на измеренията , които се разгръщат по планетата ви. Поради това, че вашата нервна системаработи според принципите на био-електромагнетизма, невронните мрежи в нервната ви система сапоставени на изпитание от тези промени и измествания. Някои от вас, особено тези, които са енергийночувствителни, ще са засегнати от това повече от другите. Но никой няма да остане незасегнат от това.

Общуването между човешките същества ще става все по-голямо предизвикателство – да бъдат милостиви.

Това, което може да ви изненада, е, че някои от тези предизвикателства ще се превърнат в близкиприятелства интимни връзки. Може да откриете, че привидно незначителни външни случки може дапредизвикат цунами от емоционални реакции.

За този феномен има две основни причини.

Първата е свързана с дестабилизация на вашата нервна система, правейки я склонна към загуба на центъраси. А второто ниво е свързано с процеса на ускорена еволюция, през който преминавате като човешкосъщество сега. Това, което имаме предвид, е че това, което е било скрито, се разкрива. Най-дълбокитекатакомби на подсъзнанието ви сега са преобърнати като с плуг, който оре поле. Това естествено е многосмущаващо състояние , с което да се справите, особено за тези от вас, които се мислят за духовни същества.

Ако сте на мнение, че да бъдеш духовно същество изисква винаги да сте в състояние на блаженство ищастие, то тогава ще намерите този пречистващ процес за дълбоко обезпокоителен, но той е – съвсемчестно  – необходим за индивидуална еволюция и освобождаване от ограниченията , наложени от вашитерелигии и ограничаващи истории. За човечеството като цяло също е важно да се изправи пред и датрансформира собствените си сенки (т.е. неразрешени емоционални проблеми и разрушителни модели навярвания), ако ще оцелява.

В предишните съобщения казахме, че ходът на действието може да бъде променен в 11-тия час. С товаимаме предвид метафората , че един час преди случването на неотменимата промяна е възможно да сепромени резултата

Все още сме на това мнение, но вие сте след 11-тия час. Вие сте на една минута преди полунощ, разбира се,метафорично казано.

Това означава, че ще трябва да се случат масивни промени в много кратък период от време, ако искатеколективно да избегнете 6-тото масово изчезване.

Тъй като екологичните и социалните аспекти на този процес на дестабилизация са толкова сложни, бихмеискали да ограничим коментарите си в практически предложения за вас.

Един показател, казано от еволюционна гледна точка за преходните състояния между измеренията каточовешко същество, е растящата представа , че животът е сън. Ако ви се случва това, ще изпитате живота сии събитията в живота си като незначителен сън. Все още ще се занимавате с реални неща от физическотови съществуване, но ще има увеличаващо се чувство , че физическото ви съществуване притежаванереални качества.

Ние осъзнаваме, че в много от нашите съобщения звучахме като развалена плоча, повтаряйки се отново иотново, особено когато обяснявахме съгласуваните състояния на емоция като щастие, радост и / илипризнателност. Това има общо с физиката и невропсихологията. Съгласуваните емоционални състояния саантидот за дестабилизацията на нервната ви система, причинена от различните фактори, за коитоговорихме по-горе.

Има много начини да се завърши тази задача на постигане на съгласуваност в нервната ви система.  Един оттях, предлагаме ви да работите със звуковата медитация Мост между световете ( вижте обясненията наТом по-долу) редовно като средство за въвеждане на този тип съгласувана емоция в нервната ви система.

Друг начин да създадете повече синхрон е да позволите повече радост в живота си, което наистина епарадоксално за много от вас. Много малко култури определят радостта като ценност. Жертвеността,мъченичеството и забравянето за себе си са тези неща, които са ценени най-много в много общества, но отнаша гледна точка това са най-големите грешки, поне от гледна точка на духовната еволюция.

Ние сме много чувствителни към факта, че много от вас, които четете това съобщение, може да се справятес този парадокс ( т.е. как да създадете повече радост в живота си) по много директни и предизвикателниначини.

Съветът ни, както винаги, би бил „ не приемайте нещата като напълно верни или правилни”. Това просто енашата гледна точка спрямо конкретното предизвикателство. Изказвайки това предупреждение,предлагаме ви да  откъснете от живота си мисъл-формите за саможертва и мъченичество. Намерете повеченачини да откривате радостта, дори и в най-малките неща. Няма значение колко малки са те.

И накрая, намерете смелост да говорите вашата истина на тези, които са най-близки до вас. Тозитип говорене на истината исаморазкриване е, според нас съществен за успешния ви преход презнастоящия и продължаващ период на глобална дестабилизация.
Хаторите

7 февруари 2016г.
Мисли и наблюдения на Том

На първо място не мисля, че първата част от това съобщение би трябвало да идва като изненада за всеки,който е избрал да избягва да е лъган от хипнозата на масмедиите и следи отблизо хода на сегашнитесъбития по света.

За тези читатели, които не са запознати с концепцията за 6-тото масово изчезване на живот по тазипланета, отдолу има линк към класово помагало, което дадох на участниците на предишния семинар,наречен Биотоник човекаThe Biophotonic Human . Тази концепция съдържа и научни, и приятелскиизточници, разглеждащи нарастващите доказателства , че ние сме на прага на или вече сме навлезли в 6-тото масово изчезване.

https://tomkenyon.com/the-spiral-of-ascension-class-handouts
Причината да споделя тази информация е  да ви запозная с това, което смятам за жизнено важно по начин,който е балансиран и прям – което значи без сензации – и заземен в научна достоверност. Това, което виерешавате да правите или да не правите с тази информация, е ваш избор, а не мой.

Всъщност това сравнително кратко съобщение има закодирани в себе си нива на информация.

Едно от нивата, което намерих за интересно, беше изказването по отношение на възприемането на животакато сън. Това е много сложна тема, но най-просто казано, Хаторите твърдят,че когато се придвижваменагоре в съзнанието, винаги има нарастващо възприятие, че животът прилича на сън. Ние започваме давиждаме през „илюзиите” на този свят, за да почувстваме подтекстовата реалност, че ние създавамесобственото си уникално възприятие за „реалност”. Освен това, ние започваме да чувстваме по-ясно , чевъплътеното ни съществуване е само едно измерение в голямата многоизмерна реалност на съзнанието.

Схващането за живота като подобен на сън мираж, адресирано от Хаторите, има удобно и вътрешноустойчиво качество. С други думи, когато изникне това състояние на възприятие, вие се чувстватезагадъчно дълбоко свързани със себе си на по-дълбоко ниво, отколкото нормално това се изпитва.Същевременно вие се занимавате с физическите реалности на вашето съществуване и не се опитвате да гиизбегнете. Това води до вид забавление от това , че сте локализирани  във времето и пространството, докатонякаква част от вас (т.е. многоизмерната ви реалност) надмогва време и пространство , както и всичкифеномени (т.е. ситуации, хора и  места), които изграждат живота ви.

Мисля, че тук подобава да направим разграничение между  това, което Хаторите обясняват като подобна насън природа на живота от гледната точка на по-висшите измерения на съзнанието и десоциализацията  отживота, което е психично отклонение.

Ако усещате десоциализация или откъснатост от живота, което ви кара да се чувствате по-малко свързани със себе си, ако чувствате емоционални състояния , които са по-скоро некомфортни, отколкото комфортни,тогава бих казал, че не изпитвате типа издигащо движение, за което говорят Хаторите в това съобщение.По-скоро вероятно изпитвате ефектите от стреса, който се отразява на емоционалното ви благополучие.Ето защо Хаторите продължават да обсъждат съгласуваните емоции, получени чрез медитация илислушане на звуци, които са подхранващи и успокояващи като Мост между Световете (вижте линка къмтази звукова медитация отдолу), както и чрез култивиране на съгласувани емоции като – но със сигурностне ограничени само до – радост, щастие и /или признателност.

В последния абзац на това съобщение се казва :

И накрая, намерете смелост да говорите вашата истина на тези, които са найблизки до вас. Тозитип говорене на истината и саморазкриване е, според нас съществен за успешния ви преход презнастоящия и продължаващ период на глобална дестабилизация.

Докато работех по моята задача, аз ги попитах какво имат предвид с това, а те казаха, че истинскатадуховна еволюция и свобода зависят от две неща – от говоренето на вашата истина на другите и от себеразкриване по начини , които отварят вътрешни пътища (във вас) и външни пътеки (в тези околовас), за да се случи промяна. Ако криете светлината си от себе си и от другите, светът няма да бъдеосвободен от вроденото ви сияние. Същевременно, ако потискате и задържате и криете от себе си и другитестрес и негативни реакции спрямо това, което се случва около вас, ( като поддържате забравяне за себе си исе разсейвате) , ще създадете сенчеста реалност, която ще изключи и затъмни всяка истинска духовнасветлина , която може да изникне от съществото ви.

 

Том Кениън

 

Всички права запазени

 

Превод:Tauno

Click here to listen to and/or download A Bridge Between the Worlds. This will take you to the  Listening section of the website (www.tomkenyon.com). After agreeing to the Terms and Conditions you will find a host of sound meditations and lectures, all of which you can listen to and/or download for your own personal use. To find the sound meditation, just scroll down until you find the title: A Bridge Between the Worlds.

 

©2016  Tom Kenyon   All Rights Reserved  www.tomkenyon.com

You may make copies of this message and distribute it any media you wish so long as you do not charge for it, do not alter it in any way, credit the author and include this entire copyright notice. While the text of this message may be shared, no audio files including lectures, music and/or sound meditations may be posted on any site for any reason without the author’s written permission.