Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Nederlands Archief

Waarheid en leugens in de wereldpolitiek en een duwtje in de richting van een snellere evolutie

Een boodschap van de Hathors via Tom Kenyon

8 februari 2003, Fiji Islands

hathor

Nu is het zover gekomen dat jullie Aarde een volgende planetaire fase van transformatie is ingegaan.

Wat we hier zouden willen bespreken is het inter-dimensionale aspect dat in het bewustzijn van jullie collectieve mondiale samenleving aan de oppervlakte lijkt te komen.

Wat jullie zien gebeuren, is slechts een schaduwspel van krachten die spelen op de diepere niveaus van bewustzijn. Er is sprake van een gevecht op het inter-dimensionale vlak, of een worsteling – om het in iets vriendelijkere termen uit te drukken – tussen krachten die het menselijke bewustzijn willen bevrijden richting de volgende fase naar een snellere evolutie, en krachten die het in willen dammen.

Jullie bevinden je op een collectieve evolutiedrempel en de druk neemt toe. Dit wordt voelbaar voor individuen, in onderlinge relaties, in alle aspecten van jullie samenleving en de wereldpolitiek. De machthebbers die de wereldeconomie beheersen, manipuleren de pers en informatiesystemen op jullie planeet, enkel om angst te zaaien. Angst is een aloude techniek om het menselijk bewustzijn te manipuleren. Zodra een mens bang is, dan functioneert hij of zij enkel nog vanuit iets wat we het ‘reptielenbrein’ noemen. Met als gevolg een verminderde toegang tot de hogere hersencentra, een terugval van het verstand en het vermogen om nieuwe opties te herkennen. De wereldwijde economische macht heeft er belang bij om jou – en de maatschappij in het algemeen – in een lagere evolutionaire staat verstrikt te houden. Deze kwestie is complex van aard en een poging om dit eenvoudig en helder te verwoorden, is niet gemakkelijk. We doen echter een poging, voordat het te laat is.

De financiële machthebbers willen het monetaire deel van de planetaire macht in eigen beheer houden. Onder hen leeft het besef dat het informatietijdperk op het punt staat het centrum van de controle uit hun handen te nemen, en ze doen er alles aan om dat te stoppen.

Sommige – niet alle – van deze financiële machthebbers op jullie planeet, zijn niet wie ze lijken te zijn. Hoe belachelijk dat misschien in jullie oren mag klinken, deze Aarde is een kruispunt voor galactische en intergalactische intelligenties. Wat er op Aarde gebeurt heeft op veel zaken invloed, op menig toekomstige gebeurtenis en mogelijke verrichtingen – niet alleen in jullie melkwegstelsel, ook in overige, tot zelfs in andere universa.

Mits jullie collectief door deze grens heen gaan en tegelijkertijd je menselijke evolutionaire vrijheid intact weten te houden, dan zou je als ras grootse dingen kunnen bereiken. Indien jullie evolutionaire vooruitgang geblokkeerd blijft door de machthebbers en de religieuze, sociale en politieke structuren van jullie samenleving, dan zal je ras op onvervalste wijze gevangen worden genomen. Niet door middel van tralies, maar doordat de poorten van de waarneming gesloten worden. Uiteindelijk zullen jullie in staat zijn deze tirannie te doorbreken, maar op dit moment is er de kans om het tij te keren ten gunste van de menselijke vrijheid en om een tijdperk van planetaire vrede en renaissance in te gaan, zoals jullie dat nog nooit eerder waar hebben kunnen nemen.

We bespreken nu een ander niveau van de intrige: een fundamentele vraag vanuit het evolutionaire gezichtspunt is dit: zal de planeet een brandpunt van samenwerking en mededogen worden, of een brandpunt van tirannie en beperking?

Vanuit ons perspectief gezien bestaan er intergalactische intelligenties – hoe zullen we dit formuleren – die de gang van zaken op Aarde verstoren en geïnteresseerd zijn in tirannie. Ze hebben iets te winnen bij de onderdrukking van het menselijk bewustzijn en de menselijke ziel. Andere galactische intelligenties – zoals wij – hebben een andere visie

en geloven in een hogere bestemming voor het menselijk ras. Wij zijn – van nature en per decreet – niet in staat om ons met jullie zaken te bemoeien. We bieden jullie enkel ons perspectief en staan jullie bij met onze energieën.

Het is ironisch om een militaristische metafoor te gebruiken, maar jullie grootste ‘wapen’ tegen tirannieke krachten zijn de harmonische energieën van jullie hart – met name van jullie geopende hart. De verstorende patronen, voortkomend uit angst – zoals die gemanipuleerd worden door de machthebbers – zijn ontworpen om je op een lager evolutionair niveau te houden. Positieve gevoelens – datgene wat jullie liefde, waardering en mededogen noemen – brengen je heel snel naar hogere evolutionaire niveaus. Hoe meer individuen kiezen voor de hogere emotionele mogelijkheden van de menselijke natuur, hoe minder effectief de bemoeienis van angst op het collectief zal zijn.

Onze praktische suggestie is het volgende: leer met elkaar in liefde, waardering en medeleven te leven. Leef dit zo goed als je kan van dag tot dag, los van wat jij in de media te horen krijgt en leer het leven te voeden met deze attitudes, zodat ze deel uit gaan maken van de door jouw gekozen identiteit. Dat zal twee effecten hebben, een persoonlijke en een collectieve. Je zult iets toevoegen aan de collectieve sfeer, wat een tegenwicht zal bieden aan de verstorende patronen van angst. Dit zal voor jou persoonlijk een balancerend effect hebben op je emotionele lichaam, wat vervolgens resulteert in een verhoogde gezondheid en een snellere evolutionaire vooruitgang, los van alle gebeurtenissen in het collectief.

We willen hier heel duidelijk zijn. Het pad van de spirituele meester vereist dat jij het hogere pad neemt, zelfs terwijl het collectief naar beneden aan het gaan is. Ongeacht of jij jezelf wel of niet herkent als een spirituele meester – dat ben je onmiskenbaar – althans vanuit ons gezichtspunt gezien. Jij hebt immers bewust gekozen om hier fysiek aanwezig te zijn op dit bijzondere evolutionaire moment. Jij staat hier in de frontlinie. Jij bent degenen die de moed heeft om hier nu te zijn. Wij maken een diepe buiging voor jullie. Het gaat er nu niet om of jij jouw leven ervaart zoals je dat zou willen. Waar het wel om gaat is dat jij leeft in een lichaam, gelokaliseerd in tijd en ruimte en op een moment van immense evolutionaire druk, dat is een verwijzing naar jouw meesterschap. Want alleen een meester zou zo’n taak durven te ondernemen.

Besef dat diegenen die je als een tiran zou kunnen bestempelen, ook meesters zijn. Wat er zich concreet op dit moment op Aarde afspeelt, is een confrontatie tussen de meesters van het leven – met ‘leven’ duiden we de evolutie met een open einde – en de meesters van de dood – met ‘dood’ duiden we de evolutie met een gesloten einde. De wrijving tussen degenen die streven naar het hogere menselijke lot en degenen die streven naar de beperking en gevangenneming van het menselijke ras – deze wrijving is een evolutionair instrument.

Het is van belang dit tot op het bot te begrijpen, zodat jij niet ‘de meesters van de dood’ gaat demoniseren. Zodra jij hen gaat demoniseren, dan ben je in hun handen gevallen; je bent dan als het ware hun prooi geworden. Want vanuit de hogere dimensionale regionen van het bewustzijn is datgene wat ogenschijnlijk het ‘kwaad’ lijkt te zijn, een evolutionaire stimulans. Immers, in de wereld van de dualiteit – waar jij leeft – geldt: waar licht is, is duisternis, schaduw.

Als eenieder van jullie opstaat om je spirituele meesterschap op bloeiende wijze tot uitdrukking te brengen, dan zal je ook in staat zijn tot de openhartige harmonie van liefde, waardering en medeleven, zelfs in relatie tot hen die zich als een tiran gedragen. Dan heb je gewonnen. Vergis je niet, het menselijke vermogen om lief te hebben, is één van de machtigste krachten in dit universum.

We hebben het eerder gezegd, het is een complexe materie. Om hier nog dieper op in te gaan, bespreken we nog een ander element. Je zou het een ‘joker’ kunnen noemen, of een ‘wild card’. Die ‘wild card’, dat zijn jullie kinderen. Er bestaan verschillende typen zielen die op deze planeet geïncarneerd zijn en nog steeds incarneren. Veel van hen hebben iets speciaals. Ze nemen hun gevoeligheden mee, voorbij hun kindertijd naar hun periode als jong volwassenen. Enkele van deze kinderen zijn in hoge mate gevorderd op evolutionair niveau, terwijl het grootste deel van hen niet veel verder is dan het collectief.

Veel van deze kinderen vertonen een vreemde problematiek, een toename van het aandachtstekort en/of leermoeilijkheden. Zoals we gewend zijn, zoekt jullie maatschappij op de verkeerde plek naar oplossingen; ze kijken met name naar hoe ze de situatie kunnen verpesten. Echter deze problematiek is een gevolg van een loskoppeling van de Aarde, een energetisch vacuüm – als een punt van leegte – wat rechtstreeks een gevolg is van jullie religieuze en sociale houdingen ten opzichte van de planeet.

Het is alsof deze kinderen niet geaard zijn in hun elektrische systemen. We bedoelen dit als een metafoor. Ze ‘reageren iets af’, met name het grotere culturele ongemak en de ontkoppeling met de Aarde zelf. Ironisch genoeg zal juist deze nieuwe generatie een golf van interesse tonen in de oorzaken van de ecologische problematiek, omdat zij in hun zielswijsheid voelen wat er ontbreekt: verbinding met de Aarde. Zodra deze mensen volwassen worden, zullen ze niet tolereren dat de economische wereldmacht hun planeet vernietigt.

We hebben – bij wijze van spreken – nog een ‘wild card’ uit te delen. Dat heeft ook met de Aarde te maken, maar betreft – in muzikale termen gesproken – een ander akkoord. Sommigen refereren hieraan als ‘de terugkeer van de Kosmische Moeder’. Wij verwijzen er liever naar als het balanceren van de Zon en de Maan – de Zon als symbool van de mannelijke vurige energie en manifestatie in de patriarchale samenleving die momenteel de Aarde beheerst. De Maan als symbool van het vrouwelijke, ontvankelijke en de intuïtieve verbinding met zowel de Aarde als de kosmos. Momenteel is er sprake van een evolutionaire verschuiving die zal resulteren in een evenwicht tussen deze twee aspecten, met als gevolg dat ‘de Good Old Boys Club’ uiteindelijk steeds minder leden zal gaan hebben.

Dit zijn eenvoudigweg enkele facetten van een zeer complex evolutionair drama dat zich op jullie planeet ontvouwt. Jullie zijn zowel acteur als regisseur, echter het script is vele tienduizenden jaren oud. Zal het leven – en de evolutionaire vrijheid – op de Aarde gaan heersen? Zal jij in staat zijn om jouw hoogste genetische bestemming te vinden? Of zal je gedwarsboomd worden door degenen die ervoor kiezen om van jouw onderdrukking een verdienmodel te maken ter verrijking van zichzelf?

Voor het individu lijkt deze complexe materie misschien overweldigend, maar we willen benadrukken dat jouw grootste kracht binnenin jezelf te vinden is. Dit is een kracht die het evolutionaire tij collectief in jullie voordeel keren kan, vergis je daar niet in. Ongeacht hoe het collectief verder zal gaan, die innerlijke kracht zal jullie naar hogere niveaus van verlichting brengen. Deze kracht is de kracht om lief te hebben, te waarderen en te vergeven. Zorg dat dit een onderdeel wordt van jouw dagelijkse leven. Eerder zeiden we al: ‘voedt je leven met deze attitudes’. Het is interessant om aan het leven te denken als iets wat je kunt voeden, maar dat is precies wat jij elk moment van elke dag doet, zelfs terwijl jij slaapt en droomt. Je bent voortdurend bezig om je leven vorm te geven en het te voeden door middel van jouw houding ten opzichte van het leven en jezelf.

In de Hathor Tempels houden we soms een denkbeeldige doos in onze handen. We stellen ons dan voor dat het iets kostbaars en buitengewoon waardevols bevat. We verbeelden dat het de toekomst is van het menselijke ras en proberen ons voor te stellen hoe dit eruit zou kunnen zien, weten doen we het niet, zelfs de wijste onder ons kunnen dat niet zeggen. Alleen jij kunt het weten, hoewel je er nooit zeker van kunt zijn. Het betreft immers je toekomst en je toekomst ligt niet op voorhand vast. Toekomst is slechts een wervelende massa van onzekerheid en onvoorstelbare mogelijkheden, totdat jij een keuze maakt en daarop actie onderneemt. Dan pas komen de krachten van de kosmos op één lijn met jou, zoals ze op één lijn met jou moeten komen, want jij bent niets minder dan een god of godin, een schepper. Weet dat je nu je toekomst creëert, zowel op het individuele als het collectieve vlak. We smeken jullie om in je rol als spirituele meesters te stappen en de keuze te maken om opwaarts te gaan doorheen de evolutionaire drempel. We smeken jullie om deze keuze te maken, ongeacht hoe het collectief ervoor kiest om te bewegen. Er zijn genoeg van jullie op deze planeet om het tij te keren. Een wonderlijke wereld vol nieuwe mogelijkheden wacht op jullie.

De Hathors
8 februari 2003


Mijn Persoonlijke Zienswijze

door Tom Kenyon

Sta me toe de situatie uit te leggen, zoals ik het begrijp. Van nature ben ik een pragmaticus. Van al het ‘bizarre’ werk dat ik verzet, als het geen praktische gevolgen zou hebben, dan zou het me niet boeien. Ik heb geen idee of de visie van de Hathors geloofwaardig zou kunnen zijn. Soms kijk ik om me heen naar het menselijke circus en vraag ik me af of we ooit in staat zullen zijn om boven onze kleingeestige, territoriale en egoïstische neigingen uit te stijgen. Soms voel ik me bemoedigd door de vriendelijkheid van mensen om me heen, de schittering in de ogen van kinderen en de moed van medemensen in het aangezicht van tegenspoed.

Mijn droombeeld van de wereld is eentje die bevrijd is en vervuld van compassie, maar ik ben niet iemand die denkt dat ‘eenheid’ iets is dat om de hoek op ons ligt te wachten. Dus wat moet je doen, als jij je als een lemming voelt die collectief op weg is richting de afgrond? Nou ik – deze lemming dus – zal blijven voortleven met zoveel waardering als mijn hart bevatten kan. Dat doe ik in de overtuiging dat wat er zich ook voor gaat doen, ik zal er des te beter van worden.

Drastische Gedachten

Ik ben tot het besef gekomen dat sommige gedachten krachtiger zijn – een meer versnellend effect hebben – dan andere. Deze drastische gedachten verstoren als het ware de problematiek. Ze veroorzaken in de regel een gevoel van verontwaardiging of paniek bij degenen die deze gedachtegang niet delen.

De wortels van onze zelfgenoegzaamheid kunnen soms door zulke gedachten – met name confrontaties met ons gezond verstand – flink door elkaar geschud worden. De neiging bestaat – bij degenen die zich bedreigd voelen – om te denken dat dergelijke gedachten op de een of andere manier intrinsiek gevaar opleveren.

Misschien is er sprake van een diepgewortelde oerangst die maakt dat we op de een of andere manier het ‘out of the box-denken’ als een bedreiging zijn gaan zien voor onze hardnekkige greep op de werkelijkheid. Denk eens terug aan mensen zoals Galileo en Copernicus – die door de kerk van Rome werden geëxcommuniceerd voor hun ‘belachelijke ketterse’ opvatting dat het centrum van het universum niet de Aarde is, maar de Zon.

Onze geschiedenis is gevuld met slachtoffers van de collectieve gemeenschap, sommigen van hen verminkt, gemarteld en vermoord voor niets anders dan het hebben van een andere gedachte dan de mensen om hen heen.

In de loop der jaren ben ik eigenlijk behoorlijk geboeid geraakt door ‘out of the box’ gedachten, niet zozeer omdat ze al dan niet waar zijn, wel omdat ze ons uitdagen om op een nieuwe manier naar onszelf en het leven te kijken.

Je merkt het zodra je op een drastische gedachte bent gestuit, als jij je plots geïrriteerd voelt, bedreigd of misschien zelfs ronduit boos. Dit zijn oerreacties op de bedreiging van je waarneming of je geloof. Dat is zo oud als de weg naar Rome en de instinctieve reactie van een bedreigd menselijk zoogdierenbewustzijn is ‘in de verdediging schieten’.

Persoonlijk heb ik een betere strategie gevonden voor wanneer ik een gedachte of idee als bijzonder verontrustend ervaar. Ik ben namelijk van mening dat het geen goed plan is om mijn geest af te sluiten voor mogelijke nieuwe informatie, maar zomaar in het diepe springen is ook niet per se aan te raden. Ik neem de tijd om achterover te leunen, op zoek te gaan naar eventueel ondersteunend bewijs en erover na te denken. Zodra ik gadesla wat het is dat wringt – wat mij zo ongemakkelijk doet voelen – dan leer ik meer over mezelf, dan over de inhoud van het idee dat ik als beledigend ervoer.

Ik denk dat we in de toekomst meer en meer belaagd zullen worden door drastische gedachten – out of the box gedachten – meer dan we ooit als maatschappij gekend hebben. De oude wereld is aan het afbrokkelen en de zaden van de nieuwe realiteiten zijn aan het ontluiken. We kunnen er maar beter aan wennen.

Lezer Wees op je Hoede

Let op, de volgende informatie kan storend zijn voor het denkkader van bepaalde onwetende sceptici. Als jij iemand bent die zich stoort aan afwijkende meningen, dan stel ik voor dat je nu stopt met lezen.

Volgens mij bevinden we ons in het midden van wat je een planetaire intelligentietest zou kunnen noemen, de uitkomst zou heel goed kunnen gaan bepalen of we in staat zijn om verder te evolueren of niet.

Eén van de tests is het vermogen om nieuwe informatie te overwegen, zonder terug te vallen op woede, angst of verdriet.

Mijn tip: beschouw alle nieuwe informatie als een mogelijkheid, niet als een zekerheid. Schort je oordeel over een nieuw paradigma op totdat je de feiten hebt verzameld.

De Agenda van de Hathors

Volgens de Hathors wordt de emotionele sfeer van onze samenleving gemanipuleerd door de huidige economische wereldmacht. De redenen hiervoor zijn volgens hen verborgen agenda’s en een inter-dimensionale strijd voor de evolutionaire vrijheid van de mensheid. Sommigen onder ons zullen het idee – dat buitenaardse intelligenties met ons spelen – ronduit belachelijk vinden. Ik was een van die mensen. Iedereen die dit in twijfel trekt, raad ik ten zeerste aan de werken van Zachariah Sitchin – een eminente geleerde en onderzoeker – te lezen. Het bewijs van ‘gesjoemel’ gaat terug tot tenminste de Sumeriërs. Hun gedetailleerde verslagen over buitenaardse inmenging zijn fascinerend en een verrassende openbaring.

Persoonlijk kan ik niet zeggen of de zienswijze van de Hathors accuraat is of niet. Ik rapporteer het gewoon. Maar ik kan wel zeggen dat er sprake is van een gezamenlijke inspanning om het Amerikaanse volk bang te maken. Sommigen zouden kunnen zeggen dat dit het resultaat is van de ‘good guys’ die een poging wagen om ons te beschermen. Ja, tuurlijk. Dat zijn wel dezelfde jongens die hebben toegegeven dat ze vele jaren geleden ‘mild actieve’ biologische middelen verspreid hebben in het gebied van San Francisco Bay, in het kader van een ‘experiment’ om te zien hoe de winden de verspreiding van bio-terroristische middelen zouden beïnvloeden. Tevens hebben diezelfde jongens doelbewust radioactiviteit uit de kerncentrale van Hanford bij Spokane in Washington gelekt, om te zien welk effect vrijgekomen straling zou kunnen hebben op het publiek.

Nou, een antwoord hebben ze gekregen. Er is in dat gebied sprake van meer kanker dan in enig ander gebied van de Verenigde Staten. Je hoort het goed, de Amerikaanse regering heeft dit tegen haar eigen burgers georkestreerd zonder hun medeweten of toestemming. Diezelfde kerels hebben toegegeven dat ze bij vele gelegenheden op hun eigen militairen hebben geëxperimenteerd.

Nu we het toch over bio-terreur hebben, de Verenigde Staten zou wel eens de twijfelachtige eer kunnen hebben om als eerste land in de geschiedenis gebruiker te zijn van biologische middelen. Onze regering heeft destijds bewust dekens besmet met het pokken-virus en deze aan de Cheyenne meegegeven toen ze vanuit hun thuisland werden verdreven naar de reservaten in ‘de middle of nowhere’. Dit was een berekende beslissing om de Indiase bevolking te verminderen en zo ook de dreiging van verdere opstanden.

Gezien onze politieke geschiedenis vraag ik me af of we wel het recht hebben om enig ander land de as van het kwaad te noemen. Iemand wees me er ooit op dat als je woord kwaad – in het Engels ‘evil’ – achterstevoren spelt, het ‘leven’ wordt – in het Engels ‘live’. Misschien is het kwaad gewoon datgene wat ons belet om te leven. Voor mij is leven niet hetzelfde als overleven. Leven betekent evolueren. Of we gaan onze spirituele waarden leven en de uitkomst op deze planeet beïnvloeden, of we doen het niet.

Nu terug naar het onderwerp van manipulatie, één van de oudste manieren om ons zoogdieren te manipuleren is door het zaaien van angst in ons hart. Redelijkheid en veelzijdigheid gaan de vuilnisbak in. We sluiten de gelederen wanneer we ons bedreigd voelen en de meer primitieve delen van onze hersenen nemen het over, waardoor we

meer en meer op robots gaan lijken. Dit maakt de weg vrij voor mind control, met mind control duid ik niet noodzakelijkerwijs donkere figuren die prutsen met verborgen elektronische gadgets. Je hoeft niet verder te kijken dan je tv-toestel. De massamedia is praktisch in handen van een paar bedrijven. Het avondnieuws is niet veel meer dan gelikte, in zichzelf geïnteresseerde reclame, hersenspoeling.

Het was niet mijn bedoeling om een politiek getint artikel te schrijven, maar eerlijk gezegd wordt het steeds moeilijker om spiritualiteit gescheiden te houden van onze politieke keuzes. Met politiek duid ik niet alleen nationale of staatspolitiek. De kantoren waarin we werken zijn ook een soort van politieke instellingen. Als we iets zien dat zich voordoet als waarheid waarvan we weten dat het een leugen is, kan onze spiritualiteit eisen dat we een standpunt innemen (of niet, afhankelijk van onze spirituele waarden).

Voor velen van ons – mezelf incluis – is het een uitdaging om – degenen die we als de slechterik beschouwen – niet te demoniseren. Zolang we hen actief haten – met andere woorden mentale/emotionele energie van haat projecteren – dan hebben ze gewonnen. In dit scenario zouden zij winnen omdat wij de waanideeën – waarop zij hun kracht hebben gebouwd – aanwakkeren. Wat bedoel ik als ik over waanideeën spreek? Afscheiding.

Ik vermoed dat de Hathors me probeerden te laten zien dat de gehele kosmos diep met elkaar verbonden is. De realisatie van deze onderlinge verbondenheid is een evolutionair ijkpunt. Zodra we collectief dit besef bereiken, dan zullen we in staat zijn om ons lot bewust te beïnvloeden, ondanks de manipulatie van degenen die ons in evolutionaire slavernij willen houden.

We staan, geloof ik, aan het begin van de Slag om Armageddon. Deze strijd wordt echter niet zozeer in de uiterlijke werkelijkheid uitgevochten als wel binnenin onze innerlijke realiteit. Elk moment van de dag – en zelfs in de tijd dat we dromen – kiezen we. We kiezen voor onderlinge verbondenheid of we kiezen voor afscheiding. Vergis je niet, elke persoon op deze planeet draagt bij aan de uitkomst van deze grote strijd. Dat doen we door de manier waarop we ons leven leiden en door de manier waarop we naar elkaar kijken. Als afgescheiden – of – als onderling verbonden, zo simpel is het.

Als we collectief blijven kiezen voor afscheiding, dan raken we verstrikt in onze oude wereld en de profetische verschrikkingen van het apocalyptische visioen. Als we in staat zijn om omhoog te gaan op ons evolutionaire pad en onze onderlinge verbondenheid te (h)erkennen, dan zullen we de oude wereld – en degenen die er over regeren – achter ons laten, terwijl we een nieuwe wereld van mogelijkheden binnengaan die onze stoutste verbeelding overstijgt.

De kracht om deze bewustzijnsstrijd aan te gaan, ligt in ons hart. Het is via het geopende hart dat we de waarheid van onze onderlinge verbondenheid kunnen kennen en voelen. Zodra er genoeg mensen zijn die deze waarheid kennen en durven te leven, dan zullen de machthebbers het nakijken hebben.

Dit is de boodschap van de Hathors zoals ik die op dit moment begrijp.

De Hathors hopen dat steeds meer van ons ervoor gaan kiezen om een sterkere samenhang te creëren in ons persoonlijke en inter-persoonlijke leven – als tegengif tegen de massale collectieve woede en angst die momenteel zo meesterlijk gemanipuleerd wordt. Ze zijn oprecht van mening dat als genoeg mensen ervoor kiezen om in de hogere trillingsoctaven van waardering en vreugde te leven, het tij gekeerd kan worden. Zij baseren dit optimistische beeld op hun begrip van de hyperdimensionale fysica en de boventonen van emotionele energie. Dat is – in een notendop – hun agenda. Naarmate meer en meer mensen voor een innerlijke werkelijkheid van waardering en vreugde kiezen, ongeacht wat er in de uiterlijke werkelijkheid gebeurt, zal ons collectieve lot stijgen.

Als geen ander hebben de Hathors mij geleerd omhoog gericht te leven.

Nederlandse Vertaling MvT