Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Nederlands Archief

Dualiteit en de Triune Kracht

Een Planetaire Hathor Boodschap Via Tom Kenyon

Jullie leven in een dualistisch universum. Dit is zijn eigenlijke aard. Het manifesteert zich als het principe van tegengestelden in die zin dat krachten geneigd zijn om gelijke en tegengestelde reacties te hebben. Dit is van toepassing op de fysica van jullie universum en op de eigenlijke aard van dualistisch bewustzijn zelf.

Deze dualistische aard van jullie universum wordt beïnvloed door de Tijd Versnelling waar jullie doorheen gaan. Eén netto resultaat hiervan is een toename in dualiteit of in de polarisatie van menselijk bewustzijn.

Gepolariseerde conflicten tussen naties, gemeenschappen, religies en personen breiden zich uit. Deze onfortuinlijke stand van zaken kan verwacht worden  naarmate planetaire en galactische energieën toenemen.

Onze boodschap gaat over een strategie om door de moeilijkheden van uitbreidende polarisatie heen te navigeren. Inderdaad kun je al ontdekt hebben dat er in sommige van jullie sociale kringen een soort vijandigheid en gepolariseerde kijk op situaties is.

De strategie die we suggereren wordt de Triune Kracht genoemd.

Het is een kenmerk van spiritueel meesterschap en zal jullie in staat stellen om door de polarisatie heen te bewegen met grotere efficiëntie en een grotere waarschijnlijkheid om te manifesteren waarnaar jullie verlangen in plaats van ‘gevangen’ te zijn in de drama’s van polarisatie en conflict.

Het principe is eenvoudig. Als mens zijn jullie geneigd om tot personen of situaties aangetrokken te worden of door ze afgestoten te worden. Deze geneigdheid om in hetzij aantrekking hetzij afstoting te vallen is grotendeels een onbewuste daad.

Je kunt iemand tegenkomen en je aangetrokken voelen tot hem of haar en de diepte en intensiteit van de aantrekking kan je ertoe brengen andere informatie over die persoon te wissen. Op dezelfde manier kun je in situaties om je heen, of deze nu sociaal, politiek of religieus zijn, je aangetrokken voelen tot deze situaties zonder andere informatie die zou helpen om te bepalen of een gegeven situatie ’juist’ voor je was of niet.

Hetzelfde is waar voor afstoting. Je kunt je door iemand of een situatie afgestoten voelen en je op dezelfde manier identificeren met de afstoting, waarbij je jezelf afsnijdt van andere informatie die behulpzaam kan zijn.

De Triune Kracht

Als je je een driehoek zou voorstellen met op de linkerhoek aantrekking en op de rechterzijde afstoting, dan zou de punt boven deze twee extremen de Triune Kracht zijn.

Het is een mentaal perspectief dat spirituele kenmerken heeft. Het stelt jullie in staat om te drijven boven de situatie en deze te zien vanuit een veelheid aan perspectieven.

Als jullie je bijvoorbeeld aangetrokken voelen tot een persoon en je overgeven aan die aantrekking zonder jezelf toegang te gunnen tot signalen en informatie over die persoon, dan heb je jezelf in een netelige positie geplaatst.

Maar door je niet te identificeren met de aantrekking `drijf je omhoog´ naar de Triune Kracht en ben je vrij om gedragingen te observeren die je kunnen attenderen op de misplaatstheid of gevaarlijke aard van een relatie met die persoon.

Op dezelfde manier stelt de Triune Kracht je in staat om, als een persoon of situatie je afstoot, ´erboven te drijven´ en je te ont-identificeren met de afstoting en zolang je in deze ont-identificatie bent, ben je vrij om andere meespelende niveau´s te zien. Het kan zijn dat deze persoon of situatie giftig is voor jou, of het  kan zijn dat deze persoon of situatie een spiegel is die jou iets terug reflecteert wat je niet aanstaat in jezelf.

Door je identificatie met hetzij aantrekking hetzij afstoting voor een moment uit te stellen ben je in staat om duidelijker te zien en informatie vanuit een uitgebreider perspectief toe te laten over de persoon of situatie.

Kennis is kracht en de Triune Kracht geeft jullie toegang tot de ingeboren krachten van helderheid. Dus onze suggestie in deze tijd van toegenomen menselijke polarisatie en Tijd Versnelling is over jezelf te waken. Als je in aantrekking valt, neemt een moment pauze. Stap weg van je identificatie met de aantrekking. Drijf er als het ware boven en benut de Triune Kracht. Je doet dit zodat je de relatie, of het nu met een persoon of een situatie is, met open ogen tegemoet kunt treden.

Als je wordt afgestoten door een persoon of situatie, neem dan een moment pauze en ont-identificeer je met je aversie ervoor. Drijf als het ware boven de situatie of persoon en gebruik de Triune Kracht om dieper te zien, om te voelen met meer helderheid of deze persoon of situatie giftig is of dat het een spiegel is voor iets in jezelf dat transformatie behoeft.

Naarmate je dieper binnengaat in de polarisatiefase van planetaire bekrachtiging kan de Triune Kracht je ruimschoots bijstaan tijdens jullie passage door deze moeilijk periode van toegenomen persoonlijk, inter-persoonlijk en collectief conflict.

De Hathors
1 juli 2012

Gedachten en Observaties van Tom

Perceptie is inderdaad relatief voor de waarnemer. En deze relativiteit van perceptie is, denk ik, nergens meer vanzelfsprekend dan in onze relaties met elkaar.

Verder is mijn observatie gedurende al een tijdje (i.e. ongeveer de laatste verscheidene maanden) dat de polarisatie van menselijke relaties toeneemt.

Er zijn natuurlijk altijd verschillen van mening geweest. En conflicten tussen personen en naties zijn nauwelijks iets nieuws. De geschiedenis is besprenkeld met incidenten van ruïneuze en rampzalige ontmoetingen tussen individuele personen evenals tussen religies en culturen.

Maar waar de Hathors hier naar verwijzen is een toename van gepolariseerde percepties en overtuigingen tussen individuen.

Naar hun mening doet deze verontrustende toename in polarisatie zich voor als gevolg van de energieën waar we allemaal doorheen gaan (i.e. de veranderingen in onze zon evenals hartslagen van versnelde evolutie van de Centrale Zon van ons sterrenstelsel en uit de diepe ruimte) en het feit dat we de extreme effecten van Tijd Versnelling ondergaan.

Aan het einde van de sessie vroeg Judi hen hoe lang zij denken dat deze periode van toegenomen polarisatie zou doorgaan. Hun antwoord was dat het moeilijk was om de exacte tijdcoördinaten vast te stellen, maar hun gevoel was dat deze extreme polarisatie van menselijke perceptie nog minsten achttien maanden tot twee jaar zou doorgaan, zo niet langer. En verder verwachten zij dat de intensiteit van de polarisatie gedurende deze periode zal toenemen, niet afnemen. Judi vroeg ook naar de vreemdsoortigheid van de polarisatie ervaring en informeerde of zij enige verdere uitwerking konden bieden. Zij zeiden dat een deel van het probleem dat wij als mensen ervaren het feit is dat de intensiteit van planetaire en galactische energieën zo extreem is, dat ze vaak kortsluiting veroorzaken in cognitieve verwerking. Als gevolg hiervan kunnen mensen zelfs nog instabieler en irrationeler worden dan gebruikelijk.

Als hun percepties en voorspellingen accuraat zijn dan zou het verstandig lijken om een meesterlijke weg te vinden om door zo een periode van toegenomen inter-persoonlijke, culturele en religieuze disharmonie heen te komen.

De Triune Kracht

Naar mijn mening is het idee van de Triune Kracht Hathoriaanse eenvoud op zijn best.

Als je geneigd bent je dingen visueel voor te stellen, denk dan aan een driehoek. Zet de kracht van aantrekking in de uiterste linkerhoek en de kracht van afstoting uiterst rechts. De punt van de driehoek boven de twee hoeken is het perspectief van de Triune Kracht. Door dit perspectief kunnen we dingen zien of voelen die we mogelijk niet zouden zien of voelen wanneer we gevangen zijn in de slingeruitslagen tussen aantrekking of afstoting.

De driehoek is natuurlijk slechts een metafoor. Wat jullie feitelijk doen, is omhoog gaan in bewustzijn zodat je niet langer betoverd bent door de kracht van aantrekking of de kracht van afstoting. Vanuit deze staat van non-identificatie met een van beide staten (aantrekking of afstoting) kun je beter informatie voelen die zou kunnen helpen bij je proces een besluit te nemen.

Er is een verschuiving in ons denkproces vereist om de Triune Kracht te benutten en die verschuiving is eenvoudigweg weg te stappen van zelfidentificatie.

In plaats van binnen te hollen en je normale menselijke ding te doen, wat inhoudt: je te identificeren met onze aantrekkingen en afstotingen, interveniëren we tijdelijk in onze automatische respons met het doel waardevolle informatie te winnen.

Het type informatie waartoe we toegang kunnen krijgen wanneer we in een staat van non-identificatie zijn, verschilt kwalitatief van de soorten informatie waartoe we toegang krijgen als we gevangen zijn in de intensiteit van het moment.

In aanvulling op het stoppen van het proces van zelfidentificatie doen de Hathors de suggestie van een verschuiving in ruimtelijk perspectief als een verdere stap om de Triune Kracht te benutten.

Als je in aantrekking valt, neem dan een moment pauze. Stap weg van je identificatie met de aantrekking. Drijf er als het ware boven en benut de Triune Kracht. Je doet dit zodat je de relatie, of het nu met een persoon of een situatie is, met open ogen tegemoet kunt treden.

Als je wordt afgestoten door een persoon of situatie, neem dan een moment pauze en ont-identificeer je met je aversie ervoor. Drijf als het ware boven de situatie of persoon en gebruik de Triune Kracht om dieper te zien, om te voelen met meer helderheid of deze persoon of situatie giftig is of dat het een spiegel is voor iets in jezelf dat transformatie behoeft.”

Als je ruimtelijk vermogen hebt ontwikkeld, zul je in staat zijn je voor te stellen als drijvend boven de situatie of interactie en jezelf te observeren terwijl je aangetrokken of afgestoten wordt. Deze ruimtelijke splitsing tussen een ‘observator’ deel en het ‘beantwoorder’ deel kan heel behulpzaam zijn in het uitstellen van het patroon van het je identificeren met je reacties (i.e. aantrekking of afstoting). Maar als je niet dit soort ruimtelijk vermogen hebt, zal het moeilijk voor je zijn om dit te doen.

Als je niet kunt ‘drijven boven de situatie of persoon’ waarop je reageert, maak je er dan geen zorgen over. De primaire actie nodig om de Triune Kracht te gebruiken is eenvoudigweg je eigen proces van zelfidentificatie te stoppen, zodat je nieuwe soorten informatie over de situatie of persoon kunt voelen.

Mens zijn betekent aantrekking en afstoting ervaren. Het is gewoon onderdeel van de mens-zoogdier som. Alle dieren hebben een ingeboren biologische respons die zich naar iets toe (aantrekking) of van iets weg (afstoting) beweegt. En de Hathors suggereren niet dat we dit soort biologische respons elimineren. Ze zeggen eenvoudigweg dat als we onze zelfidentificatie met die reacties tijdelijk uitstellen, zich deuren zullen openen in ons bewustzijn (metaforisch gesproken). Nieuwe inzichten en nieuw begrip worden toegankelijk voor ons en met die kennis kunnen we creëren en co-creëren  met een groter meesterschap.

Wanneer we echter gevangen zijn in de opwinding van aantrekking of de angst van afstoting zien en voelen we vaak niet de ‘rode vlaggen’ of andere cruciale informatie over de persoon of situatie.

Hoeveel ‘negatieve’ relaties en/of situaties zou we niet hebben vermeden als we de dingen waarvoor we blind waren op het moment van intense aantrekking (of in sommige gevallen afstoting) hadden kunnen ‘zien’?

Ik denk dat het persoonlijke discipline vergt om deze methode te gebruiken. En het vraagt erom dat we de emotionele vergiftiging vermijden die plaatsvindt wanneer we echt gevangen zitten in een sterke aantrekking of afstoting.

En zoals met veel aspecten van onze emotionele levens is dit soms makkelijker gezegd dan gedaan.

Maar ik denk dat emotionele discipline heel erg de moeite waard is. Het zal ons brengen naar dieper psychologisch inzicht, als niets anders, en dat is goed.

Aanvullend kan het benutten van de Triune Kracht ons echter als creatoren en co-creatoren helpen door ons toegang te bieden tot hogere niveaus van informatie inzake met wie of wat we een co-creatie beschouwen.

Ik eindigde die laatste zin trouwens met opzet met een voorzetsel (in het Engels is ‘met’ het laatste woord van de zin, vert.). Voorzetsels bouwen relaties tussen woorden, net zoals de kracht van aantrekking of afstoting een relatie tussen mensen bouwt. Terwijl sommige grammaticakenners het oneens zijn over de juistheid van het eindigen van een zin met een voorzetsel, wijzen anderen er op dat dit soms nodig is. Dus lijkt mij, samen met andere liefhebbers van taal, dat de voorzetsel regel feitelijk een mythe is. Sommige mythes sterven langzaam. In dit opzicht is de voorzetsel mythe weerspannig geweest, bewaakt als deze is geweest door het dogma van onvermurwbare grammaticakenners.

Mijn opmerking hier gaat niet zozeer over grammatica als wel over de syntaxis (ordening, zinsbouw, vert.) van onze levens. Met de syntaxis van ons leven bedoel ik de ordening en relaties van onze ervaringen zoals we ons voorhouden dat ze zijn. Wanneer syntaxis (ordening) in een zin of in onze levens wordt veranderd, kan zich een opening in perceptie voordoen en door die opening kunnen nieuwe betekenissen en nieuwe werelden van perceptie geboren worden.

Velen van ons zijn gevangen gehouden door een andere mythe; de mythe dat we onze levens niet kunnen en zouden moeten creëren (of herscheppen) op de manier waarnaar we verlangen.

In deze context is de Triune Kracht fundamenteel een methode om de syntaxis (ordening) van zowel onze perceptie als onze mentaal/emotionele levens te veranderen. Door de opening (of poort) die verschijnt als de syntaxis veranderd wordt, zijn we beter in staat om een glimp van nieuwe mogelijkheden te zien.

Tom Kenyon

© 2012 Tom Kenyon. Alle rechten voorbehouden. www.tomkenyon.com

Je mag deze boodschap kopiëren en verspreiden op elk soort medium dat je wenst, zolang je er geen geld voor vraagt, deze op generlei wijze verandert, de auteur noemt en deze volledige copyright opmerking erbij vermeld.

Als je toekomstig Hathor Planetaire Boodschappen wilt ontvangen, ga dan naar de website (www.tomkenyon.com) en klik op Contact. Volg de aanwijzingen om je naam toegevoegd te krijgen aan onze Hathor email lijst of om Tom zijn actuele agenda te ontvangen, of beide. We delen email informatie met niemand.

Copyright © 2012 Tom Kenyon  alle rechten voorbehouden.