Tom Kenyon
Tom Kenyon's work in brain/mind
re-education is a scientifically based
art form that transforms consciousness
in rapid and elegant ways.
Nederlands Archief

De Kunst van het Tijdlijn Springen

Een planetaire Hathor boodschap via Tom Kenyon

Hoewel het paradoxaal kan lijken voor sommigen is je tijdlijn of leven één van veel gelijktijdige mogelijkheden. Het is heel goed mogelijk, zelfs je geboorterecht, om je tijdlijn en het potentieel van je leven te wijzigen.

Je cultuur heeft je om verschillende redenen gehypnotiseerd in het geloof dat je begrensd bent tot één tijdlijn. In deze boodschap zullen we proberen om ons begrip van tijdlijnen te bespreken en de manier waarop je ze kunt veranderen.

Bij elke toename van chaotische gebeurtenissen komen er vele tijdlijnen samen in één punt. Doordat onze planeet een Chaotisch Knooppunt binnengegaan is en steeds verder stijgende niveaus van chaos beleeft, is er ook een toename van wat we noemen tijdknooppunten.

Tijdknooppunten komen voor als twee of meer tijdlijnen convergeren, in één punt samenkomen. Als gevolg van hun onderlinge nabijheid kunnen zich soms oscillatie effecten voordoen wanneer de werkelijkheden van de ene tijdlijn door die van een naburige heen bloeden of vanuit de naburige helderziend worden waargenomen. Krachtige tijdlijnen kunnen ook letterlijk de mogelijkheden en/of waarschijnlijkheden van andere tijdlijnen binnen een tijdknooppunt beïnvloeden. Met andere woorden, vaak komen creatieve en compleet nieuwe effecten voor in tijdlijnen die een tijdknooppunt binnenkomen (nabijheid tot andere tijdlijnen).

Dit zijn evolutionaire startkabels die een enorme mogelijkheid tot versnelde ontwikkeling in zich dragen als je begrijpt hoe je ze kunt benutten. Als gevolg van de wispelturigheid van gebeurtenissen op jullie planeet duiken er vele tijdknooppunten op. Dit is een heel gecompliceerde en complexe kwestie die we zullen pogen op te breken in zijn kleinste segmenten, omdat we geloven dat deze informatie van grote betekenis is voor diegenen van jullie die bezig zijn met het ascensie proces én voor de pure waarde van overleven. Laten we onze aandacht eerst richten op het grotere plaatje en daarna op de individuele strategieën die we suggereren.

Achtergrond

Jullie planeet balanceert op de rand van volledige transformatie. De vorm van deze transformatie heeft vele uitingen, die jullie als collectief in meer of mindere mate kunnen beïnvloeden.

In sommige van deze uitingen, deze mogelijkheden, zouden de voorspellingen van planetaire vernietiging en uitzuivering uitkomen. Andere tijdlijnen en expressies laten een andere uitslag zien. Een plotse, onverwachte verschuiving in het menselijk bewustzijn zou de Controleurs, die jullie lotsbestemming zo lang beïnvloed hebben, op de knieën kunnen brengen. En er zijn honderden andere mogelijke tijdlijnen tussen deze twee polariteiten in. Gevestigde belangen in jullie samenleving wensen jullie gehypnotiseerd te houden. Ze willen dat jullie voortgaan in de zinsbegoocheling dat jullie beperkt zijn tot één tijdlijn, één ervaring van leven.

Maar jullie hebben in je natuur het vermogen om tijdlijnen en waarschijnlijkheden te veranderen op het laatste moment van welke gebeurtenis dan ook, of deze nu persoonlijk of collectief is. We zeggen dit niet om ‘positief’ te zijn. We noemen dit als feit over jullie evolutionaire potentieel. Of jullie dit potentieel wel of niet collectief zullen bereiken, staat te bezien, maar het is het pad van de Ingewijde om omhoog te reiken naar het hoogste potentieel ongeacht wat er wel of niet om hem of haar heen gebeurt. Aldus zullen we in deze boodschap bespreken wat jullie kunnen doen en hoe je dat kunt doen.

Vanuit ons perspectief is jullie collectieve lotsbestemming de optelsom van individuele keuzes die jullie als mensen maken. Dit wordt gecombineerd met evolutionaire en aardse krachten die ver voorbij de controlemogelijkheden van jullie en je medemensen liggen. Deze verzameling krachten omvat ook kosmische energie- en intentiepatronen van gebieden in de kosmos voorbij jullie lokale zonnestelsel, want jullie zijn deel van een complexe kosmische matrix: jullie universum.

Als we een metafoor zouden gebruiken, zouden we zeggen dat jullie je als mensheid op een groot oceaanvaartuig bevinden. Vele van jullie slapen en er staat iemand aan het roer het schip te sturen die er niet zou moeten staan. Om veel historische en trans-historische redenen, waar we nu niet op in gaan, hebben verscheidene wezens het commando over jullie schip gevoerd.

Maar, ah, het tij keert. Steeds meer van jullie worden wakker, hoewel sommige nog half slapend over het dek wankelen, kijkend naar de woeste storm van hun wereld die voor hun neus verandert. De Controleurs weten dat veel van jullie wakker worden; te veel voor hun gemoedsrust.

Het is een hoogst interessante tijd om in te leven!

De huidige ecologische situatie in de Golf (van Mexico,vert.) is één voorbeeld van de veelvoud van tijdlijnen. Ondanks de forse pogingen van jullie media om de situatie te laten varen, voelen velen hoe ernstig de situatie is. En inderdaad spelen er complicaties in de Golf regio, letterlijk en figuurlijk onder de oppervlakte.

In onze vorige boodschap hebben we ons bezig gehouden met verscheidene mogelijke tijdlijnen voor deze gebeurtenis. Welke van deze mogelijke tijdlijnen zich zal ontvouwen in jullie driedimensionale werkelijkheid is niet in steen gehouwen, maar een veranderbaar gebeuren of resultaat. In deze boodschap willen we bespreken hoe jij, als individu, elk moment van tijdlijn kan verspringen naar een andere lotsbestemming. Dit kan geëxtrapoleerd worden naar jullie beschaving die ook van tijdlijn kan verspringen, maar dat is een onderwerp voor een andere keer.

Voor dit moment willen we onze aandacht richten op jou, de individuele mens en de manier waarop je van een rampzalige tijdlijn –van een uitkomst die je niet wilt- kunt springen naar een welwillende, weldadige, levensvriendelijke tijdlijn vol ontwikkelingspotentieel.

Voor de goede orde, er bestaan technologische middelen om van tijdlijn te verspringen, maar onze informatie hier gaat over menselijk bewustzijn en hoe je met de kracht van je eigen gewaarzijn en intentie kan tijdlijn springen. Voor deze poging bezit je al de twee grootste schatten in je eigen natuur: je hoogste wil (om keuzes te maken) en je vermogen om te voelen. Als je deze twee op de juiste manier combineert kun je als co-creatoren van je realiteit tijdlijn springen wat je maar wilt in plaats van slechts pionnen op een schaakbord te zijn.

Het fundamentele principe

Het fundamentele principe om tijdlijnen te springen omvat de coördinatie van een aantal betekenisvolle velden van intentie

1. Je vereenzelvigt je met de tijdlijn waar je naartoe wilt bewegen

2. Je verschuift je trillingsniveau om aan te sluiten op de tijdlijn

3. Je zet je trillingniveau vast, zodat het niet schommelt

4. Je onderneemt een actie die de nieuwe tijdlijn uitdrukt

5. Volhouden.

In dit vijfde stadium moet je het trillingsniveau van de nieuwe tijdlijn die je gekozen hebt, vasthouden, terwijl je keuzes maakt in aansluiting op de nieuwe tijdlijn en volhoudt ondanks tegenovergestelde zintuiglijke informatie.

Deze laatste fase van volhouden is belangrijk, omdat je huidige tijdlijn een opeenstapeling is van je overtuigingen en intenties. Afhankelijk van de kracht van deze overtuigingen en intenties moet je mogelijk een grote hoeveelheid energie opbouwen om los te komen van de vaste patronen in je leven.

De informatie die we delen kan gebruikt worden om je te richten op om het even welke tijdlijn of uiting in je leven tot aan de meest alledaagse situaties. In deze boodschap echter zullen we ons bezighouden met de methodologie om voor je ascensie proces van tijdlijn te verspringen en met de manier waarop je je kan bewegen naar tijdlijnen die verschillen van die van de cultuur waarin je momenteel verblijft.

Dit is voor sommigen een revolutionair idee, maar voor ons is het een eenvoudige waarheid over jullie aard. Jullie zijn creator goden en godinnen en de informatie die we delen is simpelweg je geboorterecht. We bieden het je in deze tijd aan met de anticipatie en hoop dat velen van jullie van tijdlijn zullen verspringen, de kiel van het schip waarop je bent kantelen en het vaartuig veilige en voorspoedige wateren in sturen.

Genoeg metaforen gehad nu, laten we beginnen met de grondbeginselen van het tijdlijn springen.

Ascensie

Het ascensie proces bevat vanuit ons perspectief het energetisch vullen van je tweede lichaam, je KA en de ophoging in trilling ervan, zodat het meer licht uitstraalt en uiteindelijk de SAHU wordt, het Onsterfelijk Energie Lichaam. Er zijn veel manieren om de trilling van je KA te verhogen. De meeste van jullie spirituele tradities hebben hun eigen methoden om je trilling te verhogen. Helaas zijn veel ervan doordesemd met dogma, taboes en in alle eerlijkheid- beïnvloedingspatronen van gedachtevormen geplaatst door diegenen die niet jullie vrijheid wilden en willen, maar profiteren van jullie gevangenschap.

En, ja, het is triest dat sommige van jullie spirituele tradities en vooral jullie religies verraderlijke valstrikken zijn en dat, als je wilt oprijzen in de ascensie van je eigen wezen, je waarheid moet scheiden van leugen. Alleen jij kunt deze taak op je nemen als een van de noodzakelijkheden naar meesterschap. Het is een streep in het zand van bewustzijn zelf voor degenen die hebben gekozen voor de ascensie van hun eigen wezen. Ze worden meesters van waarheid en houden zich niet terug in het uit de realiteit vissen van valsheid. Ze zijn geen slaven van dogma. Ze buigen voor niets dan hun eigen goddelijkheid.

Vanuit een energetisch standpunt bezien begint het ascensie proces wanneer je levenskracht, door de oude Egyptenaren Sekhem genoemd, zijn weg omhoog begint langs de Djed of het heilige pad van de chakra’s. Dit is ascensie in zijn eenvoudigste vorm. Het is het ruimer worden van het bewustzijn en gewaarzijn. Terwijl je levenskracht je hogere hersencentra binnengaat en je KA lichaam zich vult met energie treed je een nieuwe fase van ascensie binnen. In deze fase begin het proces waarin je een stofwisseling van je eigen licht krijgt. We refereren aan spiritueel licht, een licht dat bestaat in de spirituele rijken. Dit licht voedt het KA lichaam en verhoogt zijn trilling. Wanneer het KA lichaam een zekere omvang of trillingskracht bereikt, zonder schommelingen, ontsteekt het een soort etherisch vuur, waardoor het verandert in SAHU of het Onsterfelijk Energie Lichaam. Dit zou gezien kunnen worden als een van de laatste stadia van deze specifieke vorm van ascensie. Maar wat we heel duidelijk willen maken is dat elke opwaartse beweging in bewustzijn of elk oprijzen van de levenskracht langs de Djed onderdeel is van het ascensie proces, ongeacht de gebruikte methode.

We willen nu graag een aantal basisconcepten en oefenstrategieën bespreken om jullie een basismethode voor tijdlijn springen aan te reiken. Vervolgens zullen we onze aandacht richten op hoe je een nieuwe waarschijnlijkheid voor jezelf kunt creëren, zelfs temidden van wat grote moeilijkheden lijken. Als allerbelangrijkste willen we een betekenisvolle ontwikkelingsmogelijkheid onderzoeken die binnen jullie huidige tijdknooppunt bestaat.

Een van de eerste taken om onder ogen te zien als je tijdlijnen wilt springen, is het te boven komen van angst. De meeste mensen zijn bang voor het onbekende, waar een verraderlijker element bij betrokken is. De Controleurs, degenen die je lotsbestemming willen controleren en daarvan willen profiteren, zijn meesters in het projecteren van angst en zij gebruiken Mind Control en hypnose via de media als onmetelijke hulpbronnen om de massa ervan te overtuigen dat er veel is om bang voor te zijn. En terwijl er eerlijk gezegd enige waarheid schuilt dat er redenen zijn voor angst, wordt de hogere waarheid niet onthuld.

De hogere waarheid zoals wij die zien, is je vermogen om je werkelijkheid te veranderen, je ingeboren kwaliteit om de twee schatten van je hoogste wil en je vermogen tot voelen te gebruiken als middel om nieuwe tijdlijnen in te navigeren.

Zoals we eerder noemden begint het soort ascensie waarover we spreken met de eenvoudige beweging van je levenskracht omhoog langs de Djed of wervelkolom naar en in je hogere hersencentra. Terwijl dit plaatsvindt, worden de energie wielen in je KA lichaam, chakra’s genoemd, op nieuwe manieren geactiveerd. Dit opent vensters van nieuwe mogelijkheden en nieuwe inzichten, nieuwe vormen van inspiratie en creativiteit komen tot bloei. Maar als bewustzijn in angst wordt ingesloten, raakt het gevangen in de lagere centra, de impulsen voor overleving, seks en macht.

Om verscheidene historische en trans-historische redenen, waarop we eerder zinspeelden, is er een geheime samenzwering geweest –en die is er nog- om de mensheid ingesloten te houden in de lagere centra en te volharden in het gebruik van angst als middel om de lotsbestemming te controleren. Dus voor elke meester die het pad omhoog kiest, is een van de eerste hindernissen de passage door de Vallei van Angst, de geprojecteerde gedachtevormen van je cultuur. Dan moet je door de poorten van beperking gaan die je opgesloten zouden houden om de leugens te herkennen die langdurig zijn volgehouden door zelfs een aantal van jullie meeste sacrale religies.

Maar laten we aannemen dat jullie de moed en zielskracht hebben om zo een passage te ondernemen. En laten we bij wijze van voorbeeld aannemen dat de tijdlijn waarin je wenst te leven er een is van weldadigheid, welwillendheid en liefhebbende goedheid. Dit kun je als volgt doen, waarbij je je herinnert dat hetzelfde principe van toepassing is op welke tijdlijn je ook wilt creëren voor jezelf.

Voorbereiding en oefening

De eerste stap is je te vereenzelvigen met de tijdlijn die je wilt creëren, waarin je wilt leven. In dit voorbeeld is dat de tijdlijn van liefhebbende goedheid. De tweede stap is je trillingsgetal te verschuiven naar dat van de tijdlijn. In dit geval is dat het vermogen tot het voelen van liefhebbende goedheid, waarbij je zelf zoveel als je kunt trilt op dit niveau. Hiermee bedoelen we dat je liefhebbende goedheid naar anderen en jezelf aan de dag legt.

De derde stap is dat je je vastzet in het trillingsveld, zodat het niet schommelt. Dit is een belangrijk aspect van tijdlijn springen, omdat het oude trillingsniveau een eigen leven leidt. Alleen het feit dat je kiest een nieuwe tijdlijn te creëren en in een trillingsgetal bent gestapt dat hiermee overeenstemt, is geen garantie dat je tijdlijn zich zal manifesteren of continueren. Je moet het trillingsveld op de juiste plaats vastzetten, want dat is wat je toegang tot de nieuwe tijdlijn duurzaam maakt.

De eerste twee stappen gaan over je hoogste wil. Je kiest een tijdlijn die je wilt ervaren. Je kiest een trillingsniveau dat overeenstemt met de tijdlijn. En in de derde stap –het vastzetten van het trillingsniveau- gebruik je de tweede schat van je natuur: je vermogen om te voelen.

Door het trillingsniveau waarin je wilt zijn te voelen, versterk je het, maak je het krachtiger. En als je hieraan een samenhangende emotie zoals waardering of dankbaarheid voor de trillingswerkelijkheid koppelt, zul je de geboorte ervan bespoedigen.

De eenvoudige daad van het voelen van waardering of dankbaarheid voor de nieuwe tijdlijn versnelt de verwerkelijking ervan op een manier waar je verstand niet bij kan. Zo zijn dan de twee schatten van je natuur samengevoegd in deze drie stappen. De volgende stap vereist weer je hoogste wil. Je moet volhouden met het vasthouden van je visie van de nieuwe tijdlijn en je trillingsniveau, ongeacht wat je zintuigen je vertellen. Dit is de doorgang waar velen falen.

Het manifesteren van een nieuwe tijdlijn in je driedimensionale werkelijkheid vraagt opbouw van energie. Je bouwt energie op als je volhoudt de visie van de nieuwe tijdlijn vast te houden, inclusief het trillingsveld (of het voelen ervan), samen met dankbaarheid voor het al bestaan ervan.

De klus is hier om zuiver te zijn in je visie terwijl je aandacht schenkt aan wat de huidige werkelijkheid je laat zien. Het gaat niet over doen alsof. Het gaat over het zien van de werkelijkheid terwijl deze zich aan je presenteert, waarbij je tegelijkertijd een hogere visie vasthoudt. Met andere woorden, je hanteert de werkelijkheid van je leven terwijl je gelijktijdig de visie van een ander leven vasthoudt. Dat is de kunst.

Als je het verlangen uit ons voorbeeld gebruikt om een leven te creëren met meer liefhebbende goedheid zou je naar dat trillingsniveau opschuiven door liefhebbende goedheid naar anderen aan de dag te leggen. Als je ook dankbaarheid zou kunnen voelen voor dit trillingsniveau zou dat de creatie van de nieuwe tijdlijn versnellen.

In je werkelijkheid zal er een tijdspanne zijn waarin je onderkent dat niet iedereen in staat is tot liefhebbende goedheid, noch tot het ontvangen ervan. Je visie zal dan verfijnd worden door de werkelijkheden van het leven. Dit rijpen van je bewustzijn zal op natuurlijke wijze plaatsvinden, terwijl je de realiteiten van je huidige tijdlijn hanteert tezamen met het opkomen van je nieuwe tijdlijn.

Een gevolg van deze aanpak is dat je een meester van liefhebbende goedheid zult worden en een meester in het omgaan met degenen die zulke trillingsniveaus niet kunnen uitdrukken. Uiteindelijk zul je een leven met meer liefhebbende goedheid ervaren, waarin meer mensen die kwaliteit naar jou en zichzelf uitdrukken. En als je iemand tegenkomt die deze kwaliteit niet kan uiten, zul je met hem of haar kunnen omgaan zonder je liefhebbende goedheid in jezelf te verliezen.

Zo zaai je de nieuwe tijdlijn en nieuwe werkelijkheid voor jezelf.

Laten we nu teruggaan naar de collectieve tijdlijn.

Zoals we eerder zeiden zijn tijdknooppunten een samenloop van omstandigheden waar meerdere tijdlijnen in één punt samenkomen en jij van de ene naar de andere kunt springen als je weet hoe het werkt. We hebben hiervoor het basisprincipe uitgelegd dat geldt voor individuele tijdlijnen. Laten we nu bespreken hoe je kunt springen naar een andere tijdlijn dan die van een collectief.

Hoewel het paradoxaal kan lijken, is het goed mogelijk om in een andere tijdlijn te leven en een andere ervaring te hebben dan de mensen om je heen.

Laten we dat nog eens zeggen op een andere manier. Het is mogelijk om in de hemel te leven terwijl anderen een leven van kwellingen leiden. Op de diepste niveaus van bewustzijn is het eenvoudigweg een kwestie van kiezen.

We herkennen dat jullie gemanipuleerd zijn door krachten die jullie gevangen willen houden en dat duurt nog steeds voort. Maar onze keuze in deze boodschap is om jullie sleutels te geven om uit die gevangenschap te springen en niet te blijven hangen in de geschiedenis ervan of bij de identiteit van de erbij betrokkenen. Want in werkelijkheid worden de ware Controleurs niet door jullie gezien. Zij zijn de Meesters van de Marionetten.

Fysiek en spiritueel overleven

Onze wezenlijke reden om deze boodschap aan jullie aan te reiken omvat iets van een groter belang dan het creëren van persoonlijke wensen. Dit ‘iets’ heeft letterlijk te maken met jullie overleving, zowel fysiek als spiritueel.

Omdat chaotische gebeurtenissen hand over hand toenemen, zal de kracht van jullie intuïtie belangrijker voor jullie zijn dan ooit tevoren.

Sommige mensen noemen het ‘invallen’. Zonder te weten hoe je het weet, weet je plotseling wat te doen in een situatie.

Intuïtie werkt als volgt. Op de momenten van intuïtie zit je op een punt van samenkomst van omstandigheden, een tijdknooppunt, waar je in een andere tijdlijn en een andere uitkomst kan springen.

Deze toename van intuïtieve ontvankelijkheid is een van de waarmerken van persoonlijke ascensie of de beweging omhoog in bewustzijn. Een meer ontwikkelde intuïtie brengt voor de hand liggende fysieke voordelen voor overleving met zich mee.

Kort hiervoor zeiden we iets dat paradoxaal kan zijn voor sommigen. We zeiden dat de vaardigheid om tijdlijnen te springen fysieke en spirituele overlevingsvoordelen heeft.

Wat we hier bedoelen, is dat de vaardigheid om op een tijdlijn naar een andere uitkomst te springen kan resulteren in fysieke overleving in bepaalde situaties. Met spirituele overleving bedoelen we dat er bedreigingen zijn voor jullie spirituele ontwaken. Als je het spoor van je eigen waarheid kwijtraakt, als je de twee schatten die je van nature bezit verliest, je hoogste wil en je vermogen om te voelen, ben je spiritueel in gevaar. Verlies deze twee schatten in jezelf niet uit het oog. Terwijl chaotische gebeurtenissen toenemen –en dat zullen ze, want dit is de geboorte van een nieuwe wereld- zullen de Controleurs hun inzet vergroten. Wees op je hoede voor Mind Control en iedere gedachtevorm die een inperking betekent van je hoogste wil en je vermogen om te voelen, ongeacht zijn oorsprong, zelfs als die van een van je ‘heilige’ religies komt.

Een gedachtevorm, hoezeer ook getooid in een sacrale uitdossing of politieke correctheid, die je hoogste wil om te kiezen of je vermogen om te voelen zou beperken moeten worden vermeden. Dit is van het allergrootste belang voor degenen die deze passage spiritueel intact willen overleven.

De Convergentie van Tijdlijnen en de Wijziging van Waarschijnlijkheden

Laten we nu onze aandacht richten op de primaire reden voor deze boodschap. Alles wat we tot nu toe gezegd hebben is achtergrond en zijn voorstellen voor de oefening van je eigen bewustzijn om tijdlijnen te laten springen.

We verleggen nu onze aandacht naar twee zeer betekenisvolle tijdlijnen, die onafhankelijk van jullie creatie bestaan. Ze zijn van een andere orde van existentie. Ze zijn niet gecreëerd vanuit jullie persoonlijke keuze. En ze staan diametraal tegenover elkaar.

Jullie bestaan, zoals we bij talloze gelegenheden hebben gezegd, tegelijkertijd in meerdere tijdlijnen en waarschijnlijkheden. Eén van de tijdlijnen waarin jullie en de mensheid op dit moment leven, is het uitkomen van de voorspellingen van ondergang en planetaire vernietiging. Dat is een heel realistische tijdlijn, maar het is maar één mogelijke. Jullie zijn bij een convergentiepunt, een tijdknooppunt, waar het mogelijk is om van de waarschijnlijkheden van de dag des oordeels te verspringen naar een nieuwe type Aarde en een nieuwe orde van bestaan.

Deze tijdlijn, die we de Nieuwe Aarde noemen, is een heel verschillende belevingsdimensie dan jullie huidige realiteit. In deze tijdlijn wordt de Aarde diep geëerd en in dankbaarheid omvat door het overgrote deel van de mensheid, die de waarheid dat alle leven onderling verbonden is begrijpt en waardeert.

Hier is de Aarde niet verwoest en uitgebuit omwille van winst en ten koste van haar ecosysteem. Technologieën zijn getransformeerd door de verhoging van menselijk bewustzijn. Verdwenen zijn de levensbedreigende technologieën en levenbeschadigende geestesinstellingen van jullie huidige tijdperk. Oorlogen zijn iets uit het verleden. De Controleurs, die negatieve krachten hebben losgelaten op jullie lotsbestemming via hun manipulatie van religie, economie en internationale kwesties hebben hun macht opgegeven. Het leven zelf wordt gezien als heilig en een nieuw begrip van de heiligheid van materie wordt omarmd door de mensheid. Er is geen oorlog tussen Hemel en Aarde in deze nieuwe wereld.

We zouden meer dingen kunnen zeggen over deze tijdlijn, maar jullie hebben een notie, hopen we, van het verschil tussen deze tijdlijn en de andere die uiteindelijk leidt naar ondergang en vernietiging.

Er is nog iets dat we willen zeggen over deze tijdlijn van de Nieuwe Aarde. Het is een eigenschap die we bijzonder waarderen. In deze nieuwe tijdlijn zijn de sluiers tussen de werelden dun en er is een grotere interactie tussen mensen en intergalactische wezens, zoals wij zelf, en met wat je de wereld van de deva’s en de geestenwereld zou kunnen noemen.

We moeten hierover zeggen dat het niet onze bedoeling is je te beïnvloeden, want we geloven in non-interventie. We zullen niet treden in jullie vrije wil. We zijn echter vrij om jullie te wijzen op wat we zien.

In het oude Egypte was er een godin genaamd Maat, die een weegschaal vasthield. Na de dood van een Ingewijde werd diens hart op de ene schaal gelegd en een veer op de andere. Als het hart zo licht als de veer was zou de Ingewijde toegang krijgen tot de hemelse werelden ofwel hogere bewustzijnsstaten. Maar als het hart beladen was met negativiteit, spijt en verdriet moest de Ingewijde terugkeren naar de lagere werelden.

De mensheid is op een heel realistische manier op zijn ontmoetingspunt met Maat aangekomen. Iedere persoon die gelooft in de tijdlijn van ondergang, vernietiging en verschrikking zal bijdragen aan deze realiteit. Iedereen die de tijdlijn van de Nieuwe Aarde voor werkelijk houdt, zal bijdragen aan deze werkelijkheid.

Je bent niet krachteloos in deze situatie. Je draagt in je eigenlijke natuur de kracht van radicale verandering voor jezelf en de planeet, en vooral voor de mensheid. Als je een resonantie voelt met deze tijdlijn van de Nieuwe Aarde en als je kiest in deze nieuwe staat van zijn te leven, dan zul je -bij wijze van spreken- je gewicht in de schaal leggen en helpen de doorslag te geven.

We willen iets herhalen dat we eerder hebben gezegd, want het is van het allergrootste belang. Het is mogelijk om in de hemel te leven terwijl mensen om je heen een leven van kwellingen leiden. Dit heeft weinig te maken met je plaats in tijd en ruimte, maar meer met je trillingsniveau.

Als je de waarheid voelt van wat we zeggen en ervoor kiest om je aan te sluiten bij deze Nieuwe Aarde heten we je welkom in een nieuwe tijdlijn en lotsbestemming. We doen jullie het voorstel de stappen over het tijdlijn springen zoals we ze eerder gaven door te nemen en het grootse experiment aan te gaan. Ga de tijdlijn binnen van de Nieuwe Aarde en bereid je voor op het wonderbaarlijke.

Laat tenslotte de Aarde tot je spreken. Sta toe dat ze je streelt en brengt tot in haar diepste kennis en wijsheid. Ze zal een grootse bondgenoot zijn in de komende veranderingen.

We zullen nadere informatie over tijdlijn springen en de Nieuwe Aarde geven in toekomstige boodschappen. Voor nu hopen we dat je een basisbegrip hebt van hoe je het aan kunt pakken.

Zoals altijd, zelfs temidden van de grote moeilijkheden waar jullie nu voor staan, houden wij een hogere visie voor ogen voor jullie, de menselijke familie. We zien jullie verborgen grootsheid, ook al zien jullie die misschien zelf niet. We houden een licht hoog in dit uur van duisternis. Het is maar een geheugensteuntje voor het grootse licht dat jullie in jezelf dragen. Het is tijd om dit licht in jezelf de vrijheid te gunnen. Toekomstige generaties zullen gezegend zijn door jullie ascensie. Dat het zo mag zijn.

De Hathors, 3 augustus 2010.


Tom’s Gedachten en Observaties

Verscheidene dingen vielen mij op in deze boodschap. Allereerst gebruikten ze de term trans-historisch, die ik nog nooit had gehoord. Toen ik hen ernaar vroeg, noemden ze het een beschrijving van een manier van kijken naar bepaalde soorten intergalactische invloeden die de lineaire tijd te boven gaan. De invloeden waarover ze spraken, werden buiten de tijd zoals wij die begrijpen gegenereerd, maar kwamen tevoorschijn in onze tijdlijn van de prehistorie tot aan het huidige moment. Ik begrijp niet alles wat ze hier zeggen volledig. Ik geef het maar gewoon door.

Omdat ze de betekenis van de tijdknooppunten zo vele keren benadrukten en uitgebreid ingingen op de manier om van een tijdlijn naar een andere te springen, vroeg ik hen wat de duur van dit huidige tijdknooppunt was. Volgens hen is dit tijdknooppunt bijzonder veelbetekenend, omdat het veelvoudige convergenties van mogelijke/waarschijnlijke tijdlijnen inhoudt, die onze planeet en onze lotsbestemming als soort zullen beïnvloeden. Twee tijdlijnen die zij in het bijzonder noemden, zijn een tijdlijn waardoor de voorspelling van planetaire uitzuivering en vernietiging uitkomt en een nadere die loopt naar een nieuwe, weldadiger toekomst en waaraan zij refereerden als de Nieuwe Aarde.

Wanneer begon dit tijdknooppunt en wanneer eindigt het? Volgens hen kwam dit tijdknooppunt van polair tegenovergestelde lotsbestemmingen binnen in onze 3D werkelijkheid in juli dit jaar en zal het in uiteenlopende wisselingen en combinaties doorlopen tot in juli 2013.

Merk a.u.b. op dat ze niet beweren dat de Nieuwe Aarde tijdlijn ontstond tijdens dit tijdknooppunt. Volgens hen bestaat deze weldadige tijdlijn in werkelijkheid al een lange tijd. Maar de polair tegenovergestelde tijdlijnen van planetaire vernietiging versus planetaire vernieuwing bewegen nu heel dicht naar elkaar toe (het tijdknooppunt aspect). Dus als je weet hoe je van tijdlijn kan verspringen, is dit veel gemakkelijker om te doen wanneer je gewenste tijdlijn zich dichtbij die waarop je leeft, bevindt. Het belang van dit tijdknooppunt is dat de mensheid op een keuzepunt staat ten aanzien van welke tijdlijn ze wil ervaren als onze collectieve werkelijkheid. En volgens de Hathors zal de tijdlijn die de overhand zal krijgen, worden verankerd door de keuzes die we nu maken, zowel als individuen als als collectief.

In deze boodschap hebben de Hathors een basismethode voor tijdlijn springen aangedragen die, zoals zij aangaven, in de eerste plaats informatie is voor diegenen van ons die verkiezen in een andere en weldadiger realiteit te leven dan de toenemend surrealistische en naar het leven negatieve werkelijkheid waarin de mensheid momenteel leeft.

Het deel Oefening en voorbereiding van hun boodschap kan zeker gebruikt worden als methode voor persoonlijk manifesteren. Degenen die ervaring hebben met dit soort zaken zullen deze informatie mogelijk beschouwen als informatie van de brugklas. Maar vergis je door de eenvoud van de methode niet in zijn diepgang. De Hathors zijn meesters van vereenvoudiging van complexe concepten en technieken en deze is geen uitzondering. Hun reden om deze basismethode te delen is echter niet om wensen te manifesteren –hoewel het ook werkt voor dat doel- maar eerder om een methode aan te reiken die ons toestaat om onze planetaire werkelijkheden radicaal te verschuiven, als niet voor onze menselijke familie dan tenminste voor onszelf.

Ik genoot van de beeldspraak die ze gebruikten om onze huidige situatie te beschrijven: een schip op zee. Onze situatie doet me inderdaad denken aan wat er gebeurde met de Titanic terwijl deze aan het zinken was. Het schip was op een ijsberg gelopen en de onderste delen van het vaartuig liepen vol met water. Aanvankelijk probeerden ze het gevaar te verbergen voor de mensen op de hogere dekken. Dus ging het feest door, compleet met orkest, totdat het einde overduidelijk was.

In de gemanipuleerde mediahype van onze door consumptie geobsedeerde cultuur wijzen een paar mensen erop dat ons vaartuig, de S.S. Westerse Beschaving, zwaar slagzij maakt of dat het in gevaarlijk laag water drijft.

De Hathors geloven dat veel rampzalige voorspellingen ten aanzien van onze planeet niet zullen uitkomen wanneer voldoende mensen tijdlijn springen, de profetische tijdlijn van planetaire vernietiging achter zich laten en in plaats daarvan de weldadiger en leven bevestigende tijdlijnen ingaan van wat zij de Nieuwe Aarde noemen,.

Maar ze zijn er ook duidelijk over dat, zelfs als het collectief niet naar een hogere lotsbestemming verschuift, er iets opmerkelijks zal gebeuren met degenen onder ons die de moed hebben om in een andere werkelijkheid te leven dan degene die we ingeprent krijgen door onze huidige cultuur. “Het is mogelijk om in de hemel te leven terwijl degenen om je heen in kwellingen leven.”

Er is nog iets in deze meest recente boodschap dat ik beschouw als van het allergrootste belang, vooral voor diegenen onder ons die tijdlijn springen echt gaan proberen. En dit ‘iets’ heeft te maken met onze menselijke vatbaarheid voor zinsbegoocheling of ‘magisch denken’. Voor het geval je deze term niet kent; magisch denken is een denkstoornis waarbij de persoon gelooft dat door simpelweg iets te denken het werkelijkheid is of kan worden zonder enige inzet van zijn of haar kant.

Er bestaat naar mijn mening een buitengewoon giftig element in New Age denken dat ontkenning aanmoedigt als middel om om te gaan met bepaalde moeilijkheden in het leven (magisch denken). De huidige en escalerende waanzin in onze wereld is zeer zeker steeds moeilijker te hanteren voor velen van ons. Maar als iemand die dit leest, denkt dat ontkenning een acceptabele manier is om met de realiteiten van onze huidige tijdlijn om te gaan dan wijs ik er graag op dat de Hathors iets totaal tegenovergestelds beweren.

Onderdeel van tijdlijn springen is het vasthouden van de visie en trillingssignatuur van de tijdlijn die je wilt ervaren. Maar tegelijkertijd moet je aandacht schenken aan de feitelijke werkelijkheden van de tijdlijn waarop we leven. Dit is leven tussen twee werelden, het soort meesterschap waartoe de Hathors ons oproepen.

Ik vermoed dat velen van ons die verkiezen tijdlijnen te springen, inclusief mezelf, een leercurve tegen zullen komen. We kunnen soms tekort schieten in het maken van de sprong naar een nieuwe tijdlijn en/of in het vasthouden ervan. Dit is helemaal normaal als je een nieuwe vaardigheid leert. Want ja, het is wezenlijk een nieuwe vaardigheid, hoewel een diepgaande. Mijn advies aan ons allen, nieuwkomers in tijdlijn springen, is om zachtmoedig met onszelf om te gaan, zelfveroordeling achterwege te laten en met een gezonde dosis humor te beginnen aan deze leerervaring. Tenslotte is dit alles, bezien vanuit op zijn minst één perspectief, een enorme kosmische grap.

Hoe we navigeren door de realiteiten van een transformerende (sommigen zouden zeggen stervende) beschaving, terwijl we ons hart en onze geest houden op de tijdlijn waarin we willen leven, zal ongetwijfeld een kunstvorm worden.

En dus … mede Artiesten van het Levende Mysterie, aan degenen onder jullie die verliefd geworden zijn op deze visie en die de moed hebben om te springen; ik hef mijn kopje naar je.

Ik groet jou en de grote onderneming die we op het punt staan aan te gaan en die niets minder is dan de opwaartse ascensie naar onze eigen hoogste kwaliteiten als spirituele wezens die een menselijke ervaring leven.

Zegeningen aan jou en wie je lief zijn, Tom Kenyon